BAEB002Z Основи на правото

Анотация:

В процеса на обучение студентите получават академична и образователна подготовка относно най-общите проявления на правото в съвременния живот, овладяват основите на правото като наука и практическата му приложимост в действителността. Целите на курса са:

o Да обогати общата правна култура на студентите, като проследи историята на държавата, правото и правната наука от древността до наши дни.

o Да изясни отличителните белези на правната система и различните видове източници на правото.

o Да коментира характеристиките и особеностите на правните субекти - физически лица, юридически лица, държавата и международните организации.

o Да представи системата на държавните органи в Р България, тяхната структура, компетенции и актове, които издават.

o Да изясни механизмa на правно регулиране, чрез представяне на основните институти на правото, като правна норма, юридически факт и правно отношение.

o Да запознае студентите с основните гражданско- правни отрасли и със защитата на субективните права.

прочети още
Мениджмънт и предприемачество - ИО

Преподавател(и):

проф. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o значението на основни термини и понятия от областта на правото;

o общите принципи на действащата в Република България правна система;

o видовете правни отрасли и правни институти

2) могат:

o да осмислят и да тълкуват съдържанието на основни юридически актове;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Историческо възникване и развитие на държавата и правото. История на

българската държава и право. /2 часа/.

2. Понятие за държава. /2 часа/.

3. Понятие за правна система. Видове правни системи. /2 часа/.

4. Източник на правото. /2 часа/.

5. Конституцията на Р България като източник на правото. Конституционно развитие на Р България. Структура и принципи на Конституцията. Конституционни права и задължения на гражданите. Ред за изменение и допълнение на Конституцията. Избор на Велико народно събрание. /4 часа/.

6. Държавни органи на Р България: Народно събрание, Президент, Министерски съвет, Органи на местно самоуправление и на местна власт, Органи на съдебната власт, Конституционен съд, Омбудсман на Р България. Актове. /4 часа/.

7. Правна норма Принципи на правото. /2 часа/.

8. Юридически факт. Фактически състав. Правни презумпции и фикции. /1 час/.

9. Правно отношение /1 час/.

10. Понятие за субект на правото: физически лица, държавата и международните организации. / 2 часа/.

11. Юридическите лица като субект на правото. /2 часа/.

12. Гражданско право: основни институти на гражданското право /правна сделка, представителство, срокове в гражданското право. /2 часа/

13. Подотрасли на гражданското право: основи на вещното и облигационното право. /3 часа/.

14. Защита на субективните права. Видове. /1 час/.

Литература по темите:

Боянов, Г. Основи на гражданското право, С., 2011"

Ланджев, Б., Основи на правото, НБУ, С., 2008;

Хаджолян, М., Основи на правото, ВСУ "Черноризец Храбър", 2010.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 90 %

ДИСКУСИЯ 10 %