BAEB001Z Микроикономика - пазар и конкуренция

Анотация:

Главна цел на предлагания курс е да научи студентите "да мислят като икономисти". За това структурата на лекционния курс е изградена от ключовите концепции на фундаменталната икономическа теория, които всички икономисти, независимо от идеологическите си разбирания, приемат и използват в ежедневната си работа и анализи. Задачата е студентите да почувстват силата, полезността и красотата на микроикономиката като наука и да усвоят практико-приложните аспекти на икономическата теория. Курсът предлага базисни аналитични инструменти, които са необходими за ефективното участие на всеки в глобалния и бързо променящ се свят, в който живеем.

прочети още
Мениджмънт и предприемачество - ИО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: следните ключови концепции:

анализ на търсенето и предлагането,

еластичност,

производствени разходи,

пазарни структури,

съвършена и несъвършена конкуренция,

факторни пазари,

пазарни дефекти.

2) могат:

да конструират криви на търсенето и предлагането, да изчисляват еластичността, да обясняват връзката между закона за намаляващата пределна полезност и закона на търсенето, да обясняват икономическите проблеми, стоящи пред фирмите, да обясняват как се определят цените на продуктите и ресурсите, да разискват характеристиките на четирите пазарни модела: съвършена конкуренция, монополистична конкуренция, олигопол и монопол, да дискутират икономическият ефект от разпределението на дохода и богатството, да разискват видовете пазарни дефекти и как те водят до намеса на държавата в пазара;

да се ориентират в сложните връзки и взаимозависимости на микро равнище, да разпознават и идентифицират икономическите проблеми;

да усвоят основните понятия и принципите на микро икономическия анализ;

да се ориентират в различните възгледи и концепции при дискутирането на икономическите проблеми и да аргументират собствените си оценки и разбирания;

да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Лекция 1: Стопанство (икономика), икономически проблеми, икономическа система. Ограниченост на благата и ресурсите, необходимост от разпределение на ресурсите.

Основни понятия: стопанство, блага, ресурси, хомоикономикус, икономическа ограниченост, производство, потребление, размяна, потребление.

Основни факти и реалии: формиране на стопанството като основа на жизнената дейност на човека, разнообразие и безграничност на потребностите, зададени ресурси, основни ресурси - земя, труд, капитал, предприемачество, взаимовръзка и взаимна обусловеност между производство, разпределение, размяна и потребление.

Лекция 2: Основни икономически концепции като база за приемане на стопански решения. Граница на производствените възможности. Закон за намаляващата възвръщаемост на ресурсите. Алтернативни системи за разпределение на ресурсите и ефективност на разпределението.

Основни понятия: икономически избор, пределна изгода, пределни разходи, маржинално правило, пределна норма на трансформация, ефективност, възвръщаемост на ресурсите, натурално стопанство, пазарно стопанство, централно планово стопанство, смесена икономика.

Основни факти и реалии: какво представлява и от какви правила се ръководи икономическия избор, защо ефективността е централно явление и проблем в икономиката, каква е алтернативната цена на избора и как се измерва, как функционират различните стопански форми.

Лекция 3: Пазари на продукти и пазари на производствени фактори. Закон за търсенето. Индивидуално и пазарно търсене. Предлагане на фирмата и пазарно предлагане. Пазарно равновесие. Промени в пазарното равновесие.

Основни понятия: пазар, закон на търсенето, предлагане, икономически кръгооборот, пазарно равновесие, свръх търсене, пазарен дефицит, свръх предлагане.

Основни факти и реалии: кои са основните елементи на пазара, разглеждан като система, какво е кръгооборотът на паричните потоци в стопанството, кои са детерминантите на търсенето и предлагането, в какво се изразява пазарното равновесие.

Лекция 4: Пазарна система за координация и разпределение на ресурсите. Намеса на държавата във функциите на пазара. Анализ на търсенето и предлагането с отчитане влиянието на данъците. Концепции за ограничаване на цените и дефицита.

Основни понятия: алокация на ресурсите, икономическа рента, икономически функции на държавата, данъци, фиксирана цена.

Основни факти и реалии: как пазарът координира действията на икономическите субекти, какви са функциите на цената, какъв е пазарният резултат при съвършена конкуренция, до какво води намесата на държавата чрез данъците и фиксирането на пазарната цена.

Лекция 5: Еластичността като концепция и като показател. Ценова еластичност на търсенето. Взаимовръзка с общия приход на фирмата. Еластичност на търсенето спрямо дохода. Нормални и малоценни блага. Кръстосана еластичност на търсенето. Заместващи се и допълващи се блага.

Основни понятия: коефициент на еластичност, еластично търсене, нееластично търсене, нормално благо, необходимо благо, малоценно благо, луксозно благо, кръстосана еластичност.

Основни факти и реалии: кои са детерминантите на чувствителността на купувачите при промяна на цената, как промяната на цената влияе върху купуваното количество и приходите на фирмите, как промяната на дохода влияе върху избора на домакинството, какво означава "заместване" и "допълване" на благата в потреблението.

Лекция 6: Детерминанти на потребителското търсене. Бюджет на потребителя. Предпочитания и избор на потребителя. Кардинален подход. Закон за намаляващата пределна полезност. Рента на потребителя. Ординален подход. Криви на безразличие. Равновесие на потребителя.

Основни понятия: потребителска кошница, бюджетно ограничение, относителна цена, пределна полезност, задача на потребителя, кардинална полезност, ординална полезност, рента на потребителя, пределна норма на заместване, крива на безразличие.

Основни факти и реалии: как потребителят избира нужните блага, съобразявайки се с финансовите си възможности, как се представят потребителските предпочитания, какво означава "равновесие на потребителя".

Лекция 7: Извеждане на кривата на търсенето. Ефект на дохода и ефект на заместването от промяната на цената. Индивидуално и пазарно търсене. Крива "доход - потребление". Резервно търсене: предлагане на ресурси от отделни лица.

Основни понятия: закон на търсенето, оптимален избор, ефект на дохода, ефект на заместването, стоки на Гифън, закон на Енгел, функционално търсене, нефункционално търсене, резервно търсене.

Основни факти и реалии: кои са закономерностите, стоящи зад търсенето на индивидите, как при промяната на цената се индуцира субституцията на благата, какво представлява реалния и номиналния доход на потребителя и как те зависят от промяната на цената, как теорията на търсенето се прилага за представяне на предлагането на фактори на производството.

Лекция 8: Организация на производството. Печалбата като цел на фирмата. Икономически и алтернативни разходи, нормална и икономическа печалба. Текущи и дългосрочни цели и решения на фирмата.

Основни понятия: производство, технология, производствени фактори, приходи, икономически разходи, алтернативни разходи, икономическа печалба, счетоводна печалба, нормална печалба, краткосрочен период, дългосрочен период.

Основни факти и реалии: каква е връзката между производство и технология, в какво се изразява ключовата роля на технологията, какво означават икономическите разходи, как печалбата определя поведението на фирмата, в какво се състои разликата между оперативните и стратегическите решения на предприемача.

Лекция 9: Технология и производствена функция. Общ, среден и пределен продукт. Закон за намаляващата възвръщаемост от променливия фактор. Избор на оптимална технология. Производството в дълъг период. Изокванти и изокости. Път на развитие на фирмата.

Основни понятия: производствена функция, пределен продукт, факторна производителност, пределна норма на заместване, точка на оптималния капацитет, възвръщаемост от мащаба, изокванта, изокоста, път на развитие.

Основни факти и реалии: в какво се изразяват и измерват връзките между факторите и производствения резултат, как се променят показателите за факторната производителност при нарастване на количеството на факторите, какво представлява закона за намаляващата пределна производителност, как се планира развитието на фирмата.

Лекция 10: Краткосрочни и дългосрочни решения на фирмата. Фиксирани и променливи разходи. Общи, средни и пределни разходи. Сравнителен анализ на разходите. Приходи на фирмата. Максимизиране на печалбата и равновесие на фирмата. Извеждане на кривата на краткосрочното предлагане.

Основни понятия: производствен капацитет, мащаб на производството, фиксирани разходи, променливи разходи, средни разходи, пределни разходи, пределен приход, оптимално количество, максимална печалба.

Основни факти и реалии: как закономерностите на производството се отразяват на разходите, каква информация се получава от анализа на формата на разходите, как се прилага маржиналното правило за избор на количество, как се представя предлагането на фирмата в кратък период.

Лекция 11: Печелещи и губещи фирми. Точка на преустановяване на производството. Дългосрочна крива на разходите. Икономии и загуби от мащаба на производството. Равновесие на фирмата в дългосрочен период.

Основни понятия: нормална фирма, точка на откупуването, точка на прекратяване на производството, икономии от мащаба, загуби от мащаба, оптимален мащаб на производството.

Основни факти и реалии: каква стратегия следват губещите и печелещите фирми в кратък период, какво могат губещите фирми в кратък период, как се определят дългосрочните разходи, в какво се изразяват икономиите и загубите от мащаба, какво означава "оптимален мащаб на производството".

Семинар 1: Как работят пазарите и каква е взаимовръзката помежду им?

Семинар 2: Пазарна конкуренция.

Семинар 3: Пазарно поведение на домакинствата.

Семинар 4: Пазарно поведение на фирмата.

Литература по темите:

Литература по темите:

Икономикс, авт. кол., изд.Тракия, 1998.

С. Ракарова, Пътеводител по микроикономика, НБУ, 2014.

С. Ракарова, Микроикономикс, І и ІІ част, изд. Тракия, 1999.

Коландър Д., Основи на икономиката. Микроикономика, Св. Климент Охридски, С., 2001.

1. Стиглиц Дж., Свободното падане, ИК УНСС, С., 2011.

2. Търоу Л., Бъдещето на капитализма, Изд. "В. Люцканова", С., 2000.

3. Рикардо Д., За принципите на политическата икономия и данъчното облагане, С., 1988.

4. Смит А, Изследване на природата и причините за богатството на народите, С., 1983.

5. Lipsey & Chrystal, Economics, , Oxford University Press, 2004.

6. Salvatore, Microeconomics, Theory and Applications, Oxford University Press, 2003.

7. Sloman, Economics, 6th ed., Prentice Hall, 2006.

8. Sloman, Smith, Economics Student Workbook, Prentice Hall, 2006.

Средства за оценяване:

ТЕСТ Първи 20% Втори 20%

Домашни разработки 15%

Участие в дискусии 15%

Реферат 20%

Презентации 10%