SCTM126D Самостоятелна работа: Модели и симулации

Анотация:

Самостоятелната работа към курс "Модели и симулации" е предназначена за прилагане на получените знания от курса чрез разработване на тема от предметната област или примерни задачи с изучавания софтуер.Студентите имат възможност да изберат и разработят тема, свързана с методите за моделиране и средствата за симулационно моделиране; системите за симулации във военната област или софтуер за моделиране и симулации.

прочети още
Киберсигурност ДО

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- методи за моделиране и подходи при симулации на системи в отбраната;

- технологични инструменти за моделиране и симулации;

- симулационни системи в отбраната и сигурността.

2) могат:

- да формулират модели и решават задачи;

- да анализират симулационни системи и вземат решение за приложението им.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- По информатикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Теми за самостоятелна работа

А. Описание и функции на системи за симулации в отбраната

Corps Battle Simulation (CBS)

Air Warfare Simulation (AWSIM)

Joint Conflict and Tactical Simulation (JCTS)

JSAF (Joint Semi-Automated Forces)

В. Методи за моделиране

Методът Монте-Карло

Невронни мрежи

Генетични алгоритми

С. Софтуер за моделиране и симулации

Програмна система LINGO

Програмна система SIMPROCESS

Програмна система OPNET

Програмна система OMNet

D. Решаване на задачи с LINGO софтуер

Литература по темите:

1. Low, Averill. Simulation Modeling and Analysis. 2000.

2. Dunnigan, J.F. Wargames Handbook, 2001.

3. DoD Training with Simulations Handbook. 2003.

4. Professional Wargames Page: www.strategyworld.com.

5. GPSS, www.minutemansoftware.com/.

6. VBS2_Whitepaper.pdf, v. 2.0, 2012, http://pdf.ebooks6.com/White-Paper-VBS2-pdf-e15134.pdf

7. LINGO, www.lindo.com/products/lingo

Допълнителна литература:

1. Karakaneva, J. The Tendencies of Modeling and Simulation Development in the Bulgarian Army. NATO Modeling & Simulation Group Conference on "Future Modeling and Simulation Challenges", 2001.

2. Каракънева, Ю. Симулационни среди за моделиране на операции. ВА "Г.С.Раковски", ИПИО, 2003.

3. Glasow, P. and M.Borowski. When Systems are Simulations: T&E, VV&A, or both? ITEA Journal, March/April 1999.

4. Coppieters, D. Military Operational Requirements For Computer Assisted eXercises (CAX) in NATO. SAS-032, RTO-EN-017 Symposium on "Simulation of and for Military Decision Making", 2002.

5. NATO /PfP Distributed Simulation Report Prepared by The NATO Modelling and Simulation Group Modelling and Simulation Co-ordination Office Draft Working Document of 21 January 2003.

6. Millennium Challenge 2002 Model and Simulation Federation 25 June 2002.

7. RTA NATO MODELLING AND SIMULATION GROUP/ Minutes PFP SESSION AT THE 10th NMSG BUSINESS MEETING held in Paris, France on 23 October 2002.

8. Каракънева, Ю., Преглед на архитектурите за оперативна съвместимост при военните симулации,

Научна конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Средства за оценяване:

Представяне на презентация.