SCTM124D Самостоятелна работа: Въведение в киберсигурността

Анотация:

Самостоятелната работа към курс ВЪВЕДЕНИЕ В КИБЕРСИГУРНОСТТА е практическо приложение на знанията по проблемите на киберсигурността. Целта на извънаудиторния курс е да се разработи самостоятелно тема от предметната област или се решава конкретен казус, свързан с противодействието на кибератаки.

Изучаване и прилагане на подходи, методи и средства за кибератаки и защита от тях.

прочети още
Киберсигурност ДО

Преподавател(и):

доц. Николай Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- теорeтичните основи на кибер-сигурността;

- подходи, методи и средства за кибер-защита.

2) могат:

- да разработват доктринални документи;

- да разработват проекти;

- да оценяват и внедряват средства за киберсигурност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Информатика;

- Информационни технологии;

- Защита на информацията;

- Комуникационни технологии.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Анализ на стратегия за киберсигурност на Русия

2. Анализ на стратегия за киберсигурност на Китай

3. Формален модел на киберсигурност на държавна структура - министерство или ведомство

4. Формален модел на киберсигурност на примерна компания

5. Разработване на модел за киберсигурност от тип "Противопоставяща се средата" на държавна структура - министерство или ведомство

6. Разработване на модел за киберсигурност от тип "Противопоставяща се средата" на примера компания

7. Разработване на модел за киберсигурност от тип "Свойства на атаките" на държавна структура - министерство или ведомство

8. Разработване на модел за киберсигурност от тип "Свойства на атаките" на примера компания

9. Определяне аспектите на киберсигурността и предложение за подобряване на сигурността на мрежа от мобилни и безжични устройства (по предварителен сценарий)

10. Определяне аспектите на киберсигурността и предложение за подобряване на сигурността на социални медии (по предварителен сценарий)

11. Определяне аспектите на киберсигурността и предложение за подобряване на сигурността на SCADA системи (по предварителен сценарий)

12. Определяне аспектите на киберсигурността и предложение за подобряване на сигурността на транспортна системи (по предварителен сценарий)

13. Определяне аспектите на кибер-сигурността и предложение за подобряване на сигурността на енергопреносна системи (по предварителен сценарий)

Литература по темите:

1. Zubairi J., Athar Mahboob, Cyber Security Standards, Practices and Industrial,Applications: Systems and Methodologies, IGI Global, 2012, ISBN 978-1-60960-851-4.

2. Carr J., Inside Cyber Warfare, O'Reilly Media, Inc., 2012, ISBN: 978-1-449-31004-2.

3. Janczewski L., A. Colarik, Cyber Warfare and Cyber Terrorism, IGI Global, 2008, ISBN 978-1-59140-991-5.

4. Graham J., R. Howard, R. Olson, Cyber security essentials, CRC Press, Auerbach book, 2011, ISBN 978-1-4398-5126-5.

5. Luiijf E., K. Besseling, Nineteen national cyber security strategies, Int. J. Critical Infrastructures.

6. Стоянов Н., Диалектика на кибер-сигурността, CIO бр. 7 2011 г.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 80%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 20%