SCTM123D Модели и симулации

Анотация:

Kурсът МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИИ е теоретично и приложно разглеждане на основни подходи и методи за моделиране и симулации и тяхното приложение в отбраната и сигурността. В курса са включени: въведение в същността на системите в отбраната, теоретични методи и практически средства и програмни среди за моделиране и симулации, както и изучаване някои технологични средства и инструменти. Целта на курса е придобиване на систематизирани знания за същността на моделирането и симулациите като подход в системите за отбраната и приложни знания и умения в това направление.

Основни задачи на обучението:

- Изучаване на основни методи за моделиране на системи;

- Запознаване с технологични средства и програмни инструменти за моделиране и симулиране в системи, обслужващи отбраната и сигурността.

Методология:

Обучението по дисциплината е изградено на базата на разглеждане на учебния материал в цикъл от лекции и провеждане на семинари за усвояване на получените знания.

- След самостоятелно изучаване на лекционните материали обучаемите развиват конкретни теми, свързани с предметната област.

прочети още
Киберсигурност ДО

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- методи за моделиране и подходи при симулации на системи в отбраната;

- технологични инструменти за моделиране и симулации;

- симулационни системи в отбраната и сигурността.

2) могат:

- да извършват анализ и да формулират изискванията за разработване на модели;

- да избират подходящи методи за моделиране и технологични инструменти за реализация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- По информационни технологииФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Модели и моделиране. Основни понятия.

2 Класификации на моделите. Жизнен цикъл на моделите

3 Моделиране на системи

4 Елементи от теорията на вероятностите. Вероятностно-статистическо моделиране

5 Имитационно моделиране

6 Оптимизационни модели

7 Моделиране на конфликтни ситуации. Елементи от теорията на игрите

8 Приложение на методите за моделиране в системите за отбраната и сигурността

9 Симулации. Видове симулации в отбраната

10 Обучение чрез симулации. Компютърно- подпомагани учения

11 Софтуер LINGO. Задачи.

12 Софтуер за симулации GPSS.

13 Симулационна система VBS2

14 Приложение на VBS2 за тренировки на мисии

15 Симулационната система JCATS за тренировки на тактическо ниво

Литература по темите:

Основна:

1. Low, Averill. Simulation Modeling and Analysis. 2000.

2. Dunnigan, J.F. Wargames Handbook, 2001.

3. DoD Training with Simulations Handbook. 2003.

4. Professional Wargames Page: www.strategyworld.com.

5. GPSS, www.minutemansoftware.com/.

6. VBS2_Whitepaper.pdf, v. 2.0, 2012, http://pdf.ebooks6.com/White-Paper-VBS2-pdf-e15134.pdf

7. LINGO, www.lindo.com/products/lingo

Допълнителна литература:

1. Karakaneva, J. The Tendencies of Modeling and Simulation Development in the Bulgarian Army. NATO Modeling & Simulation Group Conference on "Future Modeling and Simulation Challenges", 2001.

2. Каракънева, Ю. Симулационни среди за моделиране на операции. ВА "Г.С.Раковски", ИПИО, 2003.

3. Glasow, P. and M.Borowski. When Systems are Simulations: T&E, VV&A, or both? ITEA Journal, March/April 1999.

4. Coppieters, D. Military Operational Requirements For Computer Assisted eXercises (CAX) in NATO. SAS-032, RTO-EN-017 Symposium on "Simulation of and for Military Decision Making", 2002.

5. NATO /PfP Distributed Simulation Report Prepared by The NATO Modelling and Simulation Group Modelling and Simulation Co-ordination Office Draft Working Document of 21 January 2003.

6. Millennium Challenge 2002 Model and Simulation Federation 25 June 2002.

7. RTA NATO MODELLING AND SIMULATION GROUP/ Minutes PFP SESSION AT THE 10th NMSG BUSINESS MEETING held in Paris, France on 23 October 2002.

8. Каракънева, Ю., Преглед на архитектурите за оперативна съвместимост при военните симулации,

Научна конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 60 %

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 30 %

СЕМИНАР 10 %