SCTM109D Управление на информационните системи в сигурността

Анотация:

Курсът "Практика на управлението на информационните системи в отбраната" съдържа изучаване на проблемите на планиране, разработване и използване на информационните системи в сигурността и отбраната. В него са включени: създаване на разбиране за стратегически информационни системи, архитектури и подходи при разработване, управление на ресурсите, технологични аспекти и др.

Целта на курса е да създадат у студентите знания и умения, свързани с добрите практики при прилагането на съвременни компютърни и информационни технологии в системите за отбраната и сигурността. Курсът постига целта си чрез илюстриране на преподавания материал с разглеждане на реални примери и проблеми.

На студентите се предлага решаването на въпроси, свързани с лекционния материал в семинарни занятия и самостоятелно.

Формата на обучение в курса позволява на студентите да култивират способността си за решаване на практически задачи на базата на усвоения лекционен материал.

Основни задачи на обучението:

- Изучаване на основните аспекти на управлението на информационните системи за отбраната;

- Запознаване с технологични и технически направления на планирането и разработването на системите, обслужващи сигурността и отбраната.

Методология:

Обучението по дисциплината е изградено на базата на последователно разглеждане на учебния материал в цикъл от лекции и провеждане на семинарни занятия за усвояване на получените знания.

След самостоятелно изучаване на лекционните материали обучаемите разработват самостоятелни работи.

прочети още
Киберсигурност ДО

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- същностни аспекти на информационните системи и управлението им;

- подходи и средства за разработване на информационни системи

2) могат:

- да прилагат методология за планиране и развитие на информационните системи

- да предлагат конкретни решения при разработване на информационните системи


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- информатика

- информационни и комуникационни технологииФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Стратегически информационни системи

2 Планиране на информационните системи

3 Архитектура на информационните системи. Разпределени системи.

4 Подходи при развитието на информационните системи

5 Метод на функционалното моделиране

6 Метод на обектно-ориентираното моделиране

7 Управление на развитието на информационните системи

8 Управление на информационните ресурси

9 Управление на операциите

10 Управление на комуникациите

11 Информационната система и човешкия фактор

12 Управление на знанието и специализирани информационни системи

13 Технологии за развитие на информационните системи

14 Cloud Computing

Литература по темите:

1. McNurlin, B., R. Sprague, Information Systems Management in Practice, Prentice-Hall International Edition, 2008.

2. Laudon, K., J. Laudon, Management Information Systems, 2009.

3. Семерджиев, Цв. Стратегически информационни системи, Информация и сигурност, 2007.

4. O'Brien, J., J. Maracas, Introduction to Information Systems, McGraw Hill/Irwin, 2005.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 60%

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 30%

СЕМИНАР 10%