SCTM102D Иновации и инвестиции в сигурността

Анотация:

Програмата на курса "Иновации и инвестиции в сигурността" е разработена при отчитане на особеностите на дистанционната форма за обучение на студентите. Същата включва в своето съдържание структурирано в теоретичен аспект и насочено към проблемите на практиката знание, даващо възможности за дефиниране и интерпретиране на свързани понятия, класификации, политики, процедури, методи и инструменти за процесите на иновации и инвестиране в сектора за сигурност.

Целта на курса е чрез провеждане на консултации и самостоятелна подготовка на студентите да бъдат формирани достатъчни по обем, систематизирани и устойчиви знания с практическа насоченост за същността, съдържанието и особеностите на иновационния процес и процеса на инвестиране като две съществени фактора за развитие на сигурността.

Основните задачи пред обучението включват:

- изучаване на основни, общоприети теоретични концепции, политики, стратегии, подходи и процедури от теорията на иновациите и инвестициите с фокус върху сектора за сигурност.

- усвояване на приложни концепции, модели и методи за формулиране на иновационни и инвестиционни политики, програми и проекти в сигурността.

Методологията на преподаване е съобразена с дистанционната форма на обучение. В рамките на предвидените лекции се извършва запознаване на студентите с учебния материал, след което се провеждат разширени дискусии. Основната форма за подготовка на студентите е самостоятелната подготовка. Консултации по теми от курса се извършат on-line при контакт в Интернет между преподавателя и обучаемите. В рамките на текущото оценяване обучаемите решават тест, а също така разработват есе и реферат по теми и в съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Курсът завършва с провеждане на изпит в две части: писмен и устен.

прочети още
Киберсигурност ДО

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- да дефинират същностните характеристики и специфичните особености на мениджмънта на иновациите и инвестициите в сигурността и отбраната;

- основните практически концепции и методи за управление на иновационни проекти и на свързаните с тях инвестиции.

2) могат:

- да генерират концептуални модели на процеси, свързани с формиране и изпълнение на иновационна и инвестиционна политика в организации от сектора за сигурност и отбрана;

- да прилагат на практика аналитични методи за мениджмънт на иновациите и инвестициите в сигурността и отбраната.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- свързани с базовите определения за иновации, иновационен процес и мениджмънт на иновациите

- включващи основните понятия, свързани с инвестициите и тяхното управление

- за прилагане на аналитични методи за сравняване и избор на иновационни и инвестиционни проектиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Иновации и иновационен процес в сигурността.

2 Основни концепции в мениджмънта на иновациите.

3 Иновационни стратегии на организациите в сектора сигурност.

4 Планиране на иновациите. Организиране и изпълнение на иновационен процес.

5 Изграждане на компетенции за създаване и внедряване на иновации.

6 Концепция, система и инструменти за управление на знанията.

7 Национална иновационна стратегия и програма. Иновационна политика и стратегия на Европейския съюз.

8 Инвестиции и инвестиционен процес в сигурността.

9 Основни концепции за мениджмънт на инвестициите.

10 Инвестиционни стратегии на организациите. Принципи и подходи в инвестиционния анализ.

11 Планиране и организиране на инвестициите в сектора сигурност.

12 Приложение на методите за анализ и оценка на инвестиционния риск. Интегриране на риска в оценката на инвестиционен проект.

13 Избор на инвестиционни проекти и решения. Изпълнение на инвестиционен проект. Контрол на инвестиционен процес.

Литература по темите:

1. Георгиев В. Иновации и инвестиции. София, Авангард, 2010 г.

2. Георгиев И., Цв. Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. София, Университетско издателство "Стопанство", 1997 г.

3. Георгиев В. Иновации. София, Авангард Прима, 2010 г.

4. Цветков. Цв. Иновации и инвестиции. София, Университетско издателство "Стопанство", 2004 г.

5. Георгиев И. Основи на инвестирането. София, 1996 г.

6. Матеев М. Инвестиции в публичния сектор. София, ИПАЕИ, 2003 г.

Средства за оценяване:

Формира се от две оценки получени от:

- тест - за проверка на степента на познаване на учебния материал, измерена по скала на базата на верните отговори на въпросите от теста;

- устен изпит - по допълнители въпроси, за определяне на способностите на обучаемите да интерпретират и прилагат в практиката полученото знание.