CTRM144D Противодействие на общата престъпност

Анотация:

Програмата на курса "Противодействие на общата престъпност" е предназначена за подготовка на сцециалисти с образователно-квалификационна степен "магистър".

Тя дава необходимите знания и специализация за:

- задачите по противодействие на престъпността.

- функциите и основните организационни и тактически способи и мероприятия за превенция и разкриване на най-често извършваните престъпления;

- организацията и тактиката на издирване на лица извършили престъпления и такива укриващи се от държавни, финансови и контролни органи и организации;

. Съдържанието им е изградено на базата на натрупания опит знания и умения из областта на правните и други обществени науки и на специални курсове отразяващи опита на служби в други страни, както и опита на оперативната теория и практика по противодействие на престъпността.

Цел на курса:

Обучаемите да придобият теоретични знания и практически умения за законосъобразно и ефективно противодействие на общата престъпност.

Задачи на обучението:

1. Изнасяне на лекционен курс по тематиката от програмата.

2. Провеждане на практически занятия от програмата.

3. Осъществяване на текущ и окончателен контрол за установяване степента на усвояване на учебния материал по курса, чрез провеждане на контролни тестове и семестриален изпит.

.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма - ДО

Преподавател(и):

проф. Ненко Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

- задачите, структурата и организацията на дейността на органите противодействащи на общата престъпност;

- действията и тактиката при провеждане на мероприятия за недопускане извършване на престъпления;

- принципите на организация на дейността на полицията за противодействие на общата престъпност;

2) Могат:

- да организират и провеждат първоначални и последващи мероприятия за разкриване на престъпления;

- да организират дейността по издирването на укриващи се лица;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Знания в областта на правните и специалните курсове.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Обща характеристика на дисциплината - предмет, задачи и система на курса.

2 Задачи, структура и организация на органите на полицията за противодействие на общата престъпност.

3 Превенция на общата престъпност.

4 Предотвратяване и пресичане на престъпления.

5 Основни положения на разкриването на престъпления.

6 Издирване на лица. Взаимодействие с държавните и обществени организации при издирване на лица.

7 Характеристика на убийствата. Първоначални действия за разкриване на убийства.

8 Характеристика на половите престъпления. Първоначални действия за разкриване на полови престъпления. Последващи действия за разкриване на полови престъпления.

9 Характеристика на грабежите. Първоначални действия за разкриване на грабежи. Последващи действия за разкриване на грабежи.

10 Характеристика на кражбите. Първоначални действия за разкриване на кражби. Последващи действия за разкриване на кражби.

11 Характеристика на престъпни посегателства срещу културно-историческите ценности. Противодействие на престъпни посегателства срещу културно-исторически ценности.

12 Характеристика на измамите. Дейност за предотвратяване и пресичане на измами. Разкриване на измами.

13 Характеристика на престъпните посегателства срещу МПС. Предотвратяване и пресичане на престъпни посегателства спрямо МПС. Разкриване на престъпни посегателства спрямо МПС.

14 Характеристика на палежите. Дейност на полицията по предотвратяване и пресичане на палежи. Разкриване на палежи.

15 Характеристика на престъпленията свързани с наркотични вещества. Предотвратяване и пресичане на престъпления свързани с наркотични вещества. Разкриване на престъпления свързани с наркотични вещества.

Литература по темите:

1. Конституция на Р България

2. Наказателен кодекс.

3. Наказателно-процесуален кодекс.

4. Закон на МВР

5. Правилник за приложение на ЗМВР

6. Закон за паметниците на културата и музеите.

7. Закон за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите.

8. Авт.колектив, Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на криминалната престъпност, Обща част - раздел ІІ, С., 2003г.

9. Авт.колектив, полови престъпления, НИКК-МВР, 1986 г.

10. Авт.колектив, Организации и тактика на борбата срещу криминалните престъпления.

11. Авт.колектив. ОИД за противодействие на криминалната престъпност, Част ІІ С, 2005 г

12. Авт.колектив, Организация и тактика на борбата срещу криминалните престъпления.

13. Б. Панев, Криминология, БСУ-Бургас, 1995 г.

14. Б. Панев, Криминология, БСУ-Бургас, 1995 г.

15. Д.Грозданова, Състояние и проблеми на борбата срещу пожарите и тяхното разследване.

16. Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

17. Дойков, Н., Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи С. 2009г.

18. Дойков, Н., Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011

19. Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.

20. Наръчник за най-добрата практика, за полицаи, дознатели и следователи при извършване на процесуални действия с деца жертви на сексуална експлоатация с търговска цел, С, 2005

21. Б.Бърг и Д.Хорган, Криминалистика, С. 2001 г

22. Й.Кунчев, Разкриване на престъпни посегателства срещу МПС. НИКК-МВР, С. 1991 г

23. Н.Вълчев, Ал.Гелеменов, Прикриване на злоупотреби чрез палежи.

24. Б. Методика на разследване на ПТП.

25. К.Китанов, К.Котов, Наркопрестъпността, Разпространение и превенция, НИКК-МВР, С. 1999

Средства за оценяване:

Формира се от три оценки получени от:

- дискусия - степен на аргументирано участие на студента в практическите занимания;

- презентация - по тема от паспорта на курса;

- устно изложение - по уточняващи въпроси от темата на презентацията.