CTRM146D Разузнаване и контраразузнаване

Анотация:

Курсът "Разузнаване и контраразузнаване" предоставя на обучаемите основни познания за теорията и практиката на разузнавателните и контраразузнавателните служби. В системата на знания от сферата на сигурността, той поставя основите на правилно и съвременно разбиране на сложната и понякога загадъчна материя на разузнаването и контраразузнаването.

Предмет на изучаването са силите, средствата и специфичните форми и методи на работа на основни подсистеми на мегасистемата за Национална сигурност.

Изучаването е придружено с мултимедийни материали, които се обсъждат за затвърждаване на получените знания.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма - ДО

Преподавател(и):

проф. Николай Радулов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- каква е организацията ,функциите, задачите, възможностите на разузнавателните и контраразузнавателните организации;

2) могат:

- ще могат по ефикасно да анализират ежедневно предоставяната информация в масмедиите, свързана с обществения ред и сигурност, да изграждат патриотична и гражданска позиция на базата на задълбочени познания на вътрешните механизми в традиционно тайнствената сфера на разузнаването и контраразузнаването, както и ще бъдат улеснени в познаването на управленските механизми на съвременната демократична държава


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Студентите да имат базови знания и/или умения от областта на теоретичните и практико-приложни аспекти на държавните механизми и структури за обществен ред и сигурностФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Същност на разузнаването и контраразузнаването.

2 Субект, обект и организация на разузнаването и контраразузнаването.

3 Сили и средства на разузнаването и контраразузнаването.

4 Сили и средства на разузнаването и контраразузнаването.

5 Методи на разузнавателната и контраразузнавателната дейност

6 Принципи на разузнаването и контраразузнаването.

7 Кадрови служители на разузнаването и контраразузнаването.

8 Агентура на разузнаването и контраразузнаването

9 Агентура на разузнаването и контраразузнаването

10 Специални разузнавателни средства и техническо разузнаване.

11 Специални разузнавателни средства и техническо разузнаване.

12 Основни методи в разузнаването и контраразузнаването

13 Основни методи в разузнаването и контраразузнаването

14 Видове дейности в разузнаването и контраразузнаването.

15 Форми на контраразузнавателната дейност

Литература по темите:

Основна:

Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ "Черноризец Храбър", 2008 г.

Допълнителна:

Айдаров Йордан. Криминология (основни проблеми). С, 1996.

Андреев, Тодор. Атомните шпиони. С, 2000.

Андрю, Кристофър, Олег Гордиевски. КГБ: поглед отвътре. С, 1992.

Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.

Асенов, Бончо, Петко Кипров. Контраразузнаване. С, 2000 и 2006

Бончо Теория на разузнаването. 2005

Благоев, Пламен. РИК - загадката на българското разузнаване.

Блек, Йън, Бени Морис. Тайните войни на Израел. С, 2000.

Бобков, Филип. КГБ и властта. С, 1996.

Божков, Веселин. Заплахата остава. С, 2001.

Бойчев, Петър. Техническо разузнаване. С, 2003.

Боровичка, Вацлав. Именити разузнавачи. С, 1987.

Боровичка, Вацлав. Строго секретни шифри. С, 1985.

Бояджи, Е. История шпионажа. Том 1 и 2. Москва, 2003.

Бояджиев, Тодор. Шпионажът като занаят. С, 2002.

Брандрет, Т. 500 тайни на шпионския занаят. С, 1996.

Буххайт, Герт. Анонимната власт. С, 1996.

Василев, Емил. Стратегии за безопасност на бизнеса. С, 1999.

Василев, Емил. Фирмена сигурност. С, 2000.

Винаров, Иван. Бойци на тихия фронт. С, 1980.

Волф, Маркус. Супер шпионин. С, 1998.

Гайдаров, Йордан. Фирмена сигурност. В. Търново, 1998.

Георгиев, Юрий. Българските спецслужби. С, 2000.

Гиндев, Е. Психологическата война. С, 1996.

Гонтлет, Андрю. Шпионите в мрежата. С, 2001.

Григоров, Вълчо. Основи на фирмената сигурност. В. Търново,

Даллес, А. Исскуство разведки. Москва, 1992.

Делибалтов, Иван. Промишлен шпионаж. С, 2000.

Де Лутиис, Д. История на тайните служби на Италия. С, 1986

Димитрова, Алексения. Войната па шпионите. С, 2005.

Драганов, Ангел. Противодействие на разузнавателната дени на, 2001.

Дъглас, Д., М. Олшекър. Ловец на мозъци. С, 1998.

Ейджи, Филип. Вътре в компанията. С, 1982.

Живот под прикритие (тайните агенти на КГБ по света). С, 2001

Зикулов, Васил. Военното разузнаване на България и Студена С, 2005.

Иванов, Христо. Байкова охрана. С, 1998.

Каракашев, В., Г. Георгиев, Г. Цанков. Криминология. ВСУ, 1995.

Касабов, Йордан. Тайните на контраразузнавача. Шумен, 1993.

Касис, В., П. Колосов. Из сейфовете на секретните служби. С, 1985.

Кеслър, Роналд. ФБР. Част I и II. С, 1998.

Кипров, Петко. Борбата на органите на ДС срещу диверсията и терора. С, МВР, 1986.

Козачук, Владислав. Тайната на "Енигма". 1990.

Колпакиди, Александър, Дмитрий Прохоров. Империята ГРУ. С, 2001.

Котев, Николай. Война без правила. С, 1994.

Кръстев, Георги. Разузнавателните служби на България - възникване, развитие, перспектива. С, 2006.

Мадер, Юлиус. Доктор Зорге докладва. С, 1988.

Марков, Марчо, Христо Иванов. Полицейско право, С, 1996.

Модин, Юрий. Петимата и КГБ. 1999.

Найденов, Митко. Стопанско разузнаване и фирмена сигурност. Варна, 1999.

Начев, Йордан. Вербовка и агентура. С, 2000.

Ненов, Иван. Наказателно право на НРБ. Обща част. С, 1972.

Ненов, Иван. Наказателно право на НРБ. Особена част. С, МВР, 1985.

Николов, Елит. Тайната. С, 1973.

Николов, Царко. Специалните операции. С, 2000.

Очерки истории росеийской внешней разведки. Т. I-IV. Москва, 1996-1999.

Павлов, Витални. Женское лицо разведки. Москва, 2003.

Попов, Божидар. Защита на икономиката-управление и ефективност. С, 1995.

Примаков, Евгений. Години в голямата политика. С, 2000.

Пмхалов, Игорь. Спецслужбьт США. Москва, 2003.

Радо, Шандор. Донася "Дора". С, 1973.

Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, "АСИ принт",С, 2010, 268 с.

Радулов,Н, Национална (не)сигурност, "АСИ Принт", С,2012, 444 с.

Райт, Питър. Ловец па шпиони. С, 1995.

Рис, Курт, Тоталният шпионаж. С, 1994.

ИЗ. Ричелсон, Джефри. История шпионажа XX века Москва, 2000.

Станков, Боян. Криминология. Теоретични основи. ВСУ, 1996.

Станков, Димо. След дълго мълчание. С, 2001.

Стефанов, Георги. Външна политика и дипломация. С, 1994.

Стоев, Максим. Тайните служби на Великобритания. С, 2006.

Стоянов, Димитър. Заплахата. С, 1997.

Стоянов, Желязко. История на шпионажа. С, 1998.

Суайцър, Питър. Победа. С, 1999.

Судоплатов, Павел. Кремъл и Лубянка. С, 2001.

Тарас, А. Наръчник по разузнаване и сигурност. С, 1999.

Тодоров, В. Охрана на обществения ред по време на избори. С, 1997.

Томас, Гордън. Тайната история на Мосад. С, 2000.

Търкаланов, Юрий. Разузнавателният анализ. С, 2003.

Уайнър, Т., Н. Луис Джонстън. Измяна. История на американския нин Олдрич Еймс. С, 1996.

Удуърд, Боб. Тайните войни на ЦРУ. С, 1989.

Фараго, Ладислав. Играта на лисици. С, 1983.

Филби, Ким. Моята тиха война. С, 1980.

Фон Шрам, Вилхелм Ритер. Тайните служби през Втората световн на. Част 1 и 2. С, 2003.

Хоу, Ръсел У. Мата Хари. С, 1999.

Христов, Петър. Разузнавателна защита на конституционния ред. ('

Христов, Петър. Право на националната сигурност - нов отрасъл ловен от процеса на глобализация. Научен алманах на ВСУ, кн. 3, 2002.

Цвигун, С. Тайният фронт. С, 1975.

Черняк, Ефим. Пет столетия тайна война. С, 1989.

Чиков, Владимир. Разведчики - пелегалн. Москва, 2003.

Средства за оценяване:

Формира се от три оценки получени от:

- дискусия - степен на аргументирано участие на студента в практическите занимания;

- тестове - по преподаден и обсъден материал