CTRM145D Оцеляване в терористична среда

Анотация:

Курса на обучение по "Оцеляване в терористична среда" предоставя на обучаемите необходимите знания в областта на противодействието на тероризма, готовността за отреагиране на терористично нападение и оцеляването в терористична среда.

В предлагания курс студентите ще бъдат запознати с теоретическата основа и формите на различните дейности и практическите стъпки по оцеляването в терористична среда.

В курса се разглеждат съществени въпроси свързани със създаване на определени умения и практически навици за работа в екип при вземане на управленски и изпълнителски решения за оцеляването в терористична среда.

В съчетание с останалите курсове преподавани в Центъра за изучаване на рисковете и сигурността по магистърската програма " Противодействие на престъпността и тероризма " той дава знания, навици и умения относно съдържанието на основните дейности касаещи противодействието на тероризма и оцеляването в терористична среда.

Обект на курса "Оцеляване в терористична среда " са организационните и тактически основи на дейността на български военнослужещи, полицейски служители и граждански лица от състава на различни мисии в зони с активна терористична дейност.

Предмет на курса е системата за управление на силите и средствата при действия в терористична среда.

При обучението се прилага методология в която се спазват следните принципи: целесъобразност на обучението; съзнателност и активност на обучаемите; нагледност на обучението; системност и последователност на обучението; достъпност на обучението; трайност на овладяването на знанията, уменията и навиците; екипност.

Методология на курса: Включва прилагането на общо педагогически и специални принципи, методи и форми на обучение.

Методи на обучение:

- устно и визуално изложение на учебния материал;

- обсъждане на учебния материал;

- показ.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма - ДО

Преподавател(и):

проф. Ненко Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- да осъществяват практическо ръководство в условията на висока степен на риск;

- да бъдат в състояние да оценят степента на риск за гражданите и служителите от сектора за сигурност при различни терористични заплахи;

- да разпознават самоделни взривни устройства;

2) могат:

- да организират първоначалните действия при възникване на терористичен инцидент;

- да управляват силите и средствата;

- да оцеляват при терористични заплахи


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Обща характеристика на курса - предмет, задачи и система на курса.

2 Принципи на антитерористичната защитеност

3 Фази на терористичните операции и фактори обуславящи характера на кризите при терористичен акт.

4 Насоки и препоръки за действия при конкретни терористични заплахи.

5 Общи препоръки за подпомагане предотвратяването на терористични актове.

6 Препоръчителни действия при откриване на взривни вещества и взривни устройства.

7 Препоръки за ръководителя на предприятието ( организацията) за действия в кризисни ситуации.

8 Алтернативни подходи и форми за противодействие на самоубийствени терористични актове прилагани в различните региони.

9 Препоръки относно разпознаването и първоначалните действия при среща с терорист- самоубиец.

10 Технически средства и технологии за противодействие на терористични актове.

11 Процедури и алгоритъм за защита от нетрадиционни рискове и асиметрични заплахи.

12 Организация и тактика при провеждане на операции за противодействие на тероризма.

Литература по темите:

1. Н. Дойков, Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието- С. 2006 г.,

2. Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г.,

3. Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2006г

4. Н. Дойков, Технологичен тероризъм - 2007г.

5. Н. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

6. Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.

7. Н. Дойков, Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи ( Наръчник за оцеляване в терористична среда)- С. 2009г.

8. Н. Дойков, Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011 г.

9. Н. Дойков, Противодействие на тероризма - С.2011 г.

10. Трифонов,Т." Организация и тактика на борбата с терористичната дейност".С,1996г.

11. Трифонов,Т., Кръстев,Г., Ралчев,Г, Търкаланов, Ю. "Основни функции,място, роля,цели и задачи на Национална служба Сигурност в съвременното общество",С,1997г.

Електронни ресурси:

- http://www.terrorism.com/index.shtml

- http://www.terrorism.net/home.asp

- http://www.cfr.org/Public/media/attack.html

Средства за оценяване:

Формира се от три оценки получени от:

- дискусия - степен на аргументирано участие на студента в занятията;

- презентация - по тема от паспорта на курса;

- устно изложение - по уточняващи въпроси от темата на презентацията.