CTRM139D Проект: Организация на антитерористична защита на стратегически обекти

Анотация:

Чрез предложения проект се цели студентите да формират цялостно виждане на специфичната дейност по организация на антитерористичната защита на стратегически обекти Представеният текст следва да бъде в обем не повече от 30 страници и следва да се съсредоточи върху основните проблеми, съдържащи се в Приложение 1. При написването на проекта студентите следва да ползват посочената в Приложение 1 препоръчителна литература. Проектът следва да бъде изпълнен при спазване на изискванията за самостоятелност и при използване на приетите форми на цитиране на източниците.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма - ДО

Преподавател(и):

проф. Николай Радулов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) Ще знаят:

- Правно-нормативната уредба регламентираща защитата на стратегическите обекти;

- Основните понятия и определения в съвременната национална и гражданска сигурност и свързаните с нея дейности, мероприятия и отношения.

- Как се изгражда и функционира системата за защита на сигурността на стратегическите обекти.

2) Ще могат:

- Да се ориентират правилно в сферата на националната сигурност както в теоретичните постановки така и в практически аспект;

- Да изграждат надеждни, функциониращи и ефективни системи за защита на режимни и стратегически обекти;

- Да ръководят ефективно структури за сигурност и да противодействат на заплахи насочени към застрашаване и разрушаване на режимни обекти.


Предварителни изисквания:
Базови познания по: управление на сигурността,управление на оперативно-издирвателната и охранителната дейност, политики на сигурност,икономика, политология, етика.

- Системата за функциониране и обезопасяване на стратегическите обекти.

- Правно-нормативната уредба в сферата на сигурността.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност на стратегическите обекти.

2. Система и структура на стратегическите обекти.

3. Обезпечаване на охрана и сигурност.

4. Управление на сигурността в режимни и стратегически обекти.

5. Антитерористична стратегия за обезпечаване на сигурността на стратегически обекти.

6. Стратегическо и тактическо планиране на обезпечаване на сигурността и защита от терористични актове.

6. Тактическа реализация на плановете за антитерористична защита

7. Управление на антитерористичната дейност в обекта на заплаха.

8. Сценарии за защита и преодоляване на последици от терористични актове.

Литература по темите:

Задължителна:

Станчева А. Основи на управлението.- издателска къща СТЕНО, Варна, 2003 г.

Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ "Черноризец Храбър", 2008 г.

Допълнителна:

Арабаджийски, Н. Полицейска администрация: организация на полицейската служба в МВР. С., 2001.

Берже, Ж. Промишленият шпионаж през вековете. Кражба на патенти. - Бизнес детектив, 1994, № 3, с. 50-55.

Бойчев, П. Техническо разузнаване. Оперативни способи и противодействие. С., 2003.

Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.

Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.

Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.

Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000.

Драганов, А. Промишлен шпионаж. В: Научен алманах на Варненския свободен университет ,,Черноризец храбър". Серия ,,Икономика и стопанско управление". Варна, 2003, Книжка 3, с. 58-65.

Защита на търговската тайна. От практиката на САЩ. С., 1995.

Дячки, С. Информационна и аналитична дейност на специалните служби за сигурност. С., 2001

Илиев, И. Полиция: устройство и управление. С., 1995.

Илиев, И. Управление на полицейските и специалните служби. Варна, 2000.

Илиев, И., М. Лечева, В. Тодоров. Основи на бизнессигурността. Варна, 2003.

Наама, К. Икономическият шпионаж и националната сигурност на САЩ. - Международни отношения, 2001, № 6, с. 85-88.

Найденов, М. Стопанско разузнаване и фирмена сигурност. Варна, 1999.

Начев, Й. Видове разузнаване. - Военен журнал, 2000, № 1, с. 106-114.

Начев, Й. Корпоративно разузнаване - характеристики и определение. - Военен журнал, 2006, № 2, с. 104-111.

Начев, Й. Научно-техническото разузнаване - ново приоритетно направление в дейността на ЦРУ. - Военен журнал, 2004, № 3, с. 81-88.

Начев, Й. Фирменото и корпоративното разузнаване като частна дейност. - Военен журнал, 2003, № 1, с. 138-149.

Начев, Й. Частната разузнавателна дейност - предпоставки за поява и динамично развитие. - Военен журнал, 2006, № 1, с. 116-126.

Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, "АСИ принт",С, 2010, 268 с.

Радулов,Н, Национална (не)сигурност, "АСИ Принт", С,2012, 444 с.

Ралчев, Г. Защита на търговската тайна. В: Научен алманах на ВСУ ,,Черноризец Храбър". Серия ,,Юридически науки и обществена сигурност". Варна, 2001, Книжка 1, с. 80-90.

Слатински, Н. Измерения на сигурността. С., 2000.

Тарас, А. Наръчник по разузнаване и сигурност. С., 1999.

Трифонов, Т., Г. Ралчев. Предотвратяване и пресичане на използването на търговските банки за изпирането на пари. С., 2001.

Флекс, С. Как да черпим информация за нашите клиенти. - Бизнес детектив, 1993, № 1, с. 31-37.

Христов, П. Агентурно разузнаване между фирмите. - Бизнес детектив, 1994, № 1, с. 25-28.

Христов, П. Разузнавателна защита на конституционния ред. Историческа ретроспекция. Проблеми на организацията и обществения контрол. Варна, 2003.

Средства за оценяване:

Студентите защитават устно представения проект пред комисия, определена от директора на ЦИРС.