NISM214D Психология и сигурност

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с особеностите на:

- индивидуална регулация на поведението; социално-психични феномени

- методология на подбора на персонал и оценяване на развитието в кариерата

- психология на интегритета и корупцията

- корпоративни девиации и сигурност

- психология на тероризма и антитерора

- психология на войната

- психология на социалните катастрофи и методи за оказване на психологична подкрепа

- психични разстройства и сигурност

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма - ДО

Преподавател(и):

ас. Албена Игнатова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните на психичната регулация на индивидуалното и социалното поведение;

Основните форми на масова деструкция, тяхната психологическа същност и психологическите подходи за тяхното противодействие;

Методология и подходи за психологична диагностика на персонал, включително оценяване на интегритет и психологична оценка на индивидуалния принос.

2) могат:

Да боравят със специфичния категориален апарат в областта на психологията на сигурността;

Самостоятелно да развиват и задълбочават знанията си в областта на психологията на сигурността.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- базисни знания в областта на хуманитаристика;

- интерес към изучаване на психологичните основа ни индивидуалното и социалното поведение в контекста на масовите деструкции от социален, природен и промишлен характер;

- умения да анализират и систематизират теоретична информацияФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Предмет на психологията на сигурността. Емпирична психология срещу философска психология. Авторефлексивна феноменология срещу обективни експликации. Принципът на изоморфност. Принципът за количественост. Принципът за вероятност на оценяването.

2 Индивидуална регулация на поведението. Ролята на темперамента и емоциите. Потребности, мотиви, ценности. Аз-регулация на индивидуалното поведение. Ролята на ситуацията и контрагента. Поведенчески стереотипи.

3 Психология на малката група. Социално-психологическа динамика. Социален статус, социална роля, социални очаквания, социални норми. Сплотеност на групата. Екипна съвместимост.

4 Психология на социалните множества. Масова психология. Типология на социалните множества. Тълпа, паника, слухове. Структура на социалното множество. Управление на социалните множества.

5 Психология на сигурността на персонала. Подбор на персонала. Мотивация на персонала. Интегритет. Израстване в кариерата. Корпоративни девиации. Лидерство и управление на персонала.

6 Морал и корупция. Форми на корупция и техният генезис. Когнитивни компоненти на корупционните нагласи. Ролята на социалното влияние. Морални бариери срещу корупцията.

7 Подбор на персонал. Системи за подбор. Методология и инструментариум при подбора на персонал. Оценяване на индивидуалния принос. Оценяване при развитието в кариерата. Психологически предпоставки за професионална несъстоятелност.

8 Психологическо оценяване на интегритета на личността в организацията. Понятие за интегритет. Психологични методи за оценяване на интегритета. Превантивен и поствентивен подход. Оценяване на лоялността и корупцията. Индивидуално оценяване и организационен скрининг.

9 Психология на корпоративните девиации. Консистентност на индивидуалните и организационните цели. Структура на организацията. Организационни норми и контрол на организационното поведение. Типология на корпоративните девиации.

10 Транснационална престъпност и национална сигурност. Типология на транснационалната престъпност. Социална стратификация и маргинализация. Ролята на субкултурните модели на поведение. Психологически аспекти на противодействието на транснационалната престъпност.

11 Психология на тероризма. Личността на терориста. "Промиването на мозъци" като психологична технология. Влияние на тероризма върху масовата психика. Психологично противодействие на тероризма.

12 Психология на сигурността при катастрофи от природен, социален и промишлен характер. Психологична същност на социалните катастрофи. Несъзнаваното в регулацията на индивидуалното поведение при социални катастрофи. Социалните стереотипи. - кондициониране и реализиране.

13 Психология на войната. Агресия и война. Народопсихология и война. Влияние на войната върху психиката на пострадалите и техните близки. Синдромът на военната психоза при военните.

14 Психични разстройства и сигурност. Типология на психичните и поведенчески разстройства. Психологична и клинична диагностика на разстройствата. Генезис и финоменология на субстанциалната зависимост. Личностни разстройства и социална сигурност.

15 Психологически методи за оказване на помощ при кризи от различен характер. Първа психологична помощ. Демобилизация и дифузия. Психологически дебрифинг. Насочване и проследяване на случай. Общи принципи на психологическата подготовка.

Литература по темите:

1. Гайдаров, К. (2007). Полицейска психология. С., АМВР.

2. Гайдаров, К. (2005). Психологически проекции на съвременния тероризъм. (лекция). НБУ

3. Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, С.

4. Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. С., Анимар.

5. Льо Бон, Г. (2002). Психология на тълпите. С., Витяз.

6. Московичи, С. (2008). Социална психология. С., Д. Яков.

7. Ольшанский, Д. (2002). Психология терроризма. С-Пб., Питер.

8. Попов, Хр. (1999). Човешката агресия. Социалнопсихологични и психоаналитични аспекти. С., Color Studio.

9. Попов, Хр. (2005). Тероризмът. С., ВИ.

10. Стоянов, Г. (2003). Тероризмът (генезис и проявление) С., ВИ.

11. Ронин, Р. (1999). Своя разведка. Минск, Харвест

12. Сочивко, Д. В. (2006). Подсознание террориста. М.

13. Томсон, Л. (2005). Антитеррор. М.

14. Трифонов, Т., С. Славов (2000). Теоретични проблеми на разузнаването. С.

15. Чуков, В. (2004). Ислямският фундаментализъм. С., Изток-Запад.

16. Lesser, I. (1999). Countering the new terrorism. Santa Monica, CA: Rand

17. Mangelsdorf, D.(2006). Psychology in the Service of National Security. NY

18. http://www.cdi.org/terrorism/

19. http://www.st-and.ac.uk/academic/intel/research/cstpv

20. http://www.ict.org.il/institute/ict.htm

21. http://www.tanda.co.uk/journals/ta/1057610X.html

22. http://www.terrorism.com/index.shtml

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %