NISM118D Самостоятелна работа: Основи на сигурността

Анотация:

Самостоятелната работа към курс "Основи на сигурността" се предлага за изучаване в магистърските програми "Национална и международна сигурност","Компютърни технологии в сигурността и отбраната" и "Противодействие на престъпността и терориздма".

Извънаудиторният курс има за цел да научи студентите към самостоятелна работа по преподаваните в основния курс теми. Целта на самостоятелната работа е чрез анализ на отделни значими или по-слабо застъпени в основния курс теми да се стимулира самостоятелното мислене и умения за писане. Студентите ще получат знания и умения по посочената релация чрез писмени разработки , посветени на решаване на теоретически и практически задачи, анализ на конкретни казуси и др.. Акцентът на самостоятелната работа е върху съвременните аспекти на политиката на сигурност и дейността българските служби за сигурност и обществен ред.

Студентите избират за тема на писмена работа след предварително съгласуване с преподавателя проблем от тематичния план.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма - ДО

Преподавател(и):

проф. Христо Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно защитилите самостоятелната работа студенти притежават:

Знания по: основни възгледи за обществото, за народността и нацията, за националните държави, за националната сигурност и за националните и колективни системи за сигурност и българската практика в тази област

Умения : да прилагат получените знания в анализа и интерпретацията на публицистични и професионални текстове по проблематиката на сигурността.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

От областта на теоретичните и практико-приложни аспекти за управлението на обществените процеси като цяло. По конкретно студентите да имат знания и/или умения:

- История

- ОбществознаниеФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Националната сигурност като политическа и правна категория.

2. Формиране на институционната система на националната сигурност.

3. Вътрешната сигурност на държавата- понятие, еволюция , съвременно състояние.

4. Военни аспекти на политиката на сигурност.

5. Специалните служби на РБългария- възникване, развитие и функции в системата на национална сигурност.

6. Организираната престъпност-възникване , генезис, съвременно състояние.

7. Международният тероризъм - възникване, генезис, съвременно състояние.

8. Моделът на сигурност на Република България - исторически, геополитически и геостратегически детерминанти. Основни елементи на новия модел на сигурност във вътрешен, външен и военен аспект.

9. Етнонационални аспекти на сигурността- понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.

10. Моделът на сигурност на Република България - исторически, геополитически и геостратегически детерминанти. Основни елементи на новия модел на сигурност във вътрешен, външен и военен аспект.

11. Досиетата на Държавна сигурност: има ли смисъл от изнасянето на списъците на сътрудниците на тайните служби на комунистическото управление. Представяне на различни гледища и дискусия върху тях.

12. Граждански контрол върху политиката на сигурност.

Литература по темите:

І. Студентите трябва да ползват като основни учебни помагала следните учебници и монографии:

1.Хр. Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век. С.,2011. Изд. на НБУ.

2.В.Рачев, Г.Бахчеванов и др . Национална и международна сигурност. ВИ.,2006.

3.Й Бакалов. Теоретичен модел на политиката на сигурност и граждански контрол на Република България. С.,2011. Изд. на НБУ.

4.Т. Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. Университетско издателство"Стопанство"С.,2008 г.

5.Г.Стефанов. Теория на международната сигурност. С.,2008 г. Изд. "Сиела".

6.Фр.Фукояма.Строеж на държавата.Управление и световен ред през 21 век.С.,2004. Изд. "Обсидиан"

7.Н. Слатински . Сигурността - същност, смисъл, съдържание. С.,2011.

8.Арабаджийски Н. "Полицейска администрация. Организация на полицейската служба в МВР". Албатрос 2001.

5.Ил. Илиев. Управление на полицейските и специални служби. С.,2000 г.

6. Г. Стефанов. Външна политика и дипломация.С.,2006г.

7. Н.Николов.Граждански контрол над дейността на МВР. С.,2000 г.

8. Демократичното общество и гражданският контрол върху системата за национална сигурност : Фонд. Демокрация и сигурност, С.,1997.

9. Геополитика и сигурност / Стойчо Колев Стойчев и др. - София : Изд. Св. Георги Победоносец, 1996. - 324 с.

10.Т.Трифонов ,А.Пейчев. Тероризмът. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2003.

11.Т.Трифонов. Специалните служби: теория и практика. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2001.

12.П.Христов.Разузнавателна защита на конституционния ред. ВСУ "Черноризец Храбър", 1999 г.

13.Лок Джонсън. Тайните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят. Изд. къща "Лик".С.,2004 .

14. Ж. Стоянов. История на шпионажа. С.,1998.

ІІ. За актуална информация и действащи нормативни актове студентите се информират от следните официални страници на български държавни институции:

1. Народно събрание - www.parliament.bg

2. Министерски съвет-www.government.bg

3. Министерство на вътрешните работи - www.mvr.government.bg

4. Министерство на външните работи- www.mfa.government.bg

5. Министерство на отбраната www.md.government.bg

6. Държавна комисия по защита на класифицираната информация- www.dksi.bg

7. Комисия по досиетата - www.comdos.bg

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

УСТЕН ИЗПИТ 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Формира се от две оценки получени от:

- писмена работа по тема от тематичния план - степен на познаване на теоретичните и практически аспекти на курса

- устен изпит- защита на застъпените в писмената работа тези и изводи.