DDSM104D Системи за сигурност и отбрана

Анотация:

Цел на курса: да подготви студентите по проблемите на теоретичните основи на националната сигурност и отбраната, средата за сигурност в новия 21 век, основните аспекти и органите и организациите от системата за национална сигурност и отбраната, техните действия в контекста на демократичното политическо управление, публичната администрация от европейски тип и условията на гражданското общество в България.

Задачи на курса: да разкрие съвременните измерения на системата за национална сигурност и отбрана в контекста на демократичната политическа система и нейните ценности; да запознае обучаемите с основни положения на теорията и практиката на управлението на отбраната в нейните политически, административни и граждански измерения; да предложи система от методически подходи за управление на процесите за трансформация на сектора за сигурност.

Методика: курсът започва с преглед на концепцията за сигурността като социален феномен и на актьорите (оперативните елементи), които участват във вземането и осъществяването на решения; преминава през анализ на политиката и инструментите на сигурността и отбраната; завършва с разглеждане на въпросите по планиране на отбраната и организационно изграждане и развитие на въоръжените сили; обсъждат се конкретни казуси.

прочети още
Национална и международна сигурност - ДО

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

" същността, съдържанието и особеностите на извършващите се в света глобални промени, новите политически реалности и мястото на Република България в тях; източниците на конфликти в съвременния свят, глобални предизвикателства към сигурността, субектите на конфликти и тенденциите на тяхната еволюция; концепциите и моделите на международната политика, системите за сигурност и стратегиите за национална сигурност; съдържанието и еволюцията на възгледите за националните и международни политически системи и мястото на отбраната и въоръжените сили в тях,

" принципите, нормативната основа и подходите за работа в политическата среда, основните принципи за изграждане на система за стратегическо ръководство, командване и управление на сигурността и отбраната, същност и съдържание на ситуационното управление; системата за национална сигурност, процесите на планиране и вземане на решения в нея, формулиране на стратегия за национална сигурност, взаимодействие между институциите при осигуряване и изпълнение на решения в сферата на националната сигурност на Република България, идеологията на националните документи регламентиращи сигурността и отбраната;

" тенденциите по отношение на сферата на политиката за национална сигурност и отбрана в развитите демократични страни и страните в преход - изследване на казуси;

" проблемите на организационното изграждане и развитие на въоръжените сили в Р. България през време на преход и при присъединяването към НАТО.

2) могат да:

" мислят творчески, критично и стратегически;

" обективно, точно и достоверно да оценяват ситуациите в средата на гражданско-военните отношения;

" изработват своевременно нови оригинални (творчески) варианти на решения в сферата на демократичния контрол;

" работят ефикасно в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации (многофункционалност);

" управляват промените, ефикасно трансформирайки идеите, концепциите и доктрините в дела (градивност и целенасоченост);

" ефективно да комуникират идеи, възгледи и концепции (писмено и вербално) и мотивират колективи, организации и общественото мнение за подкрепа на избраната стратегия на поведение;

" постигат самоусъвършенстване и развитие на своя характер и умения чрез самоподготовка и вътрешен самоконтрол;

" конструират и реконструират възглед за бъдещето на отбраната и планирането на въоръжените сили.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Системата за национална сигурност - сложна обществена система

2 Народно събрание в системата за национална сигурност и отбрана

3 Правителството в системата за национална сигурност и отбрана

4 Място и роля на президентската институция в системата за национална сигурност на Република България. Консултативен съвет за национална сигурност.

5 Основни държавни институции от системата за национална сигурност

6 Дипломация, разузнаване и контраразузнаване

7 Вътрешна сигурност и обществен ред

8 Защита на населението при бедствия и аварии

9 Защита на информацията

10 Основни оперативни компоненти на системата за национална сигурност

11 Отбрана на страната

12 Организационно изграждане и развитие на въоръжените сили

13 Модернизация и превъоръжаването на въоръжените сили

14 Ресурсно осигуряване на организационното изграждане и модернизация на въоръжените сили

15 Планиране на отбраната, организационно изграждане и развитие на въоръжените сили

Литература по темите:

1. Бахчеванов Георги. Система за национална сигурност. Институции и основни оперативни компоненти. Учебник. С., 2007.

2. Валери Рачев, Георги Бахчеванов, "Национална и международна сигурност", С. ВИ, 2005

3. Цветан Семерджиев, Георги Бахчеванов, "Информационно общество: концепции, перспективи, сигурност. С., Софттрейд, 2004

4. Бахчеванов. Система за национална сигурност. Институции и основни оперативни компоненти. Учебник. 2007.

5. Николай Слатински, "Измерения на сигурността", С., Парадигма, 2002

6. Дарендорф, Р. Размисли върху революцията в Европа. С., 1992

7. Дарендорф, Р. Съвременният социален конфликт. С., 1993

8. Джоузеф С. Най, "Международните конфликти", С., 1998 г.

9. Драганов, Д. Политическите системи на ХХ век. С., 1998

10. Дюфур, Жан-Луи, М.Ваис. Войната през ХХ век. С., 1999.

11. Иванов, Хр. Гражданско общество и концепции за гражданския контрол. С., 2002

12. Иванов, Хр. От институционален към граждански контрол. С., 2002

13. Йончев, Д. Слатински, Н. Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998

14. Стойко Стойков, "Трансформация на въоръжените сили и колективната отговорност за сигурността", С., Военен журнал 6/2004

15. Борис Богданов, "Отбрана на страната в национален, съюзен и коалиционен формат", С., Военен журнал 1/2004

16. Милен Милков, "Развитие на Българската армия до 2015 година в контекста на членството в НАТО", С., Военен журнал 6/2004

Средства за оценяване:

Форми на обучение:

- лекции - дискусии - 55%;

- казуси - 20%;

- дискусия - 25 %.

Форми на проверка и оценка на компетенциите (с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка).

- участие в семинари (конференции) - 20 %;

- тест - 60 %;

- дискусия - 30 %,

Дата на проверяване на текущия контрол (задания и срокове).

- 5, 10 и 15 седмица

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

При оформянето на крайната оценка се взема под внимание и успешното представяне в дискусиите