DDSM111D Самостоятелна работа: Системи за сигурност и отбрана

Анотация:

o Цел на курса: да подготви студентите по проблемите на теоретичните основи на националната сигурност и отбраната, средата за сигурност в новия 21 век, основните аспекти и органите и организациите от системата за национална сигурност и отбраната, техните действия в контекста на демократичното политическо управление, публичната администрация от европейски тип и условията на гражданското общество в България.

o Задачи на курса: да разкрие съвременните измерения на системата за национална сигурност и отбрана в контекста на демократичната политическа система и нейните ценности; да запознае обучаемите с основни положения на теорията и практиката на управлението на отбраната в нейните политически, административни и граждански измерения; да предложи система от методически подходи за управление на процесите за трансформация на сектора за сигурност.

o Методика: курсът започва с преглед на концепцията за сигурността като социален феномен и на актьорите (оперативните елементи), които участват във вземането и осъществяването на решения; преминава през анализ на политиката и инструментите на сигурността и отбраната; завършва с разглеждане на въпросите по планиране на отбраната и организационно изграждане и развитие на въоръжените сили; обсъждат се конкретни казуси.

прочети още
Национална и международна сигурност - ДО

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o същността, съдържанието и особеностите на извършващите се в света глобални промени, новите политически реалности и мястото на Република България в тях; източниците на конфликти в съвременния свят, глобални предизвикателства към сигурността, субектите на конфликти и тенденциите на тяхната еволюция; концепциите и моделите на международната политика, системите за сигурност и стратегиите за национална сигурност; съдържанието и еволюцията на възгледите за националните и международни политически системи и мястото на отбраната и въоръжените сили в тях,

o принципите, нормативната основа и подходите за работа в политическата среда, основните принципи за изграждане на система за стратегическо ръководство, командване и управление на сигурността и отбраната, същност и съдържание на ситуационното управление; системата за национална сигурност, процесите на планиране и вземане на решения в нея, формулиране на стратегия за национална сигурност, взаимодействие между институциите при осигуряване и изпълнение на решения в сферата на националната сигурност на Република България, идеологията на националните документи регламентиращи сигурността и отбраната;

o тенденциите по отношение на сферата на политиката за национална сигурност и отбрана в развитите демократични страни и страните в преход - изследване на казуси;

o проблемите на организационното изграждане и развитие на въоръжените сили в Р. България през време на преход и при присъединяването към НАТО.

2) могат:

o мислят творчески, критично и стратегически;

o обективно, точно и достоверно да оценяват ситуациите в средата на гражданско-военните отношения;

o изработват своевременно нови оригинални (творчески) варианти на решения в сферата на демократичния контрол;

o работят ефикасно в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации (многофункционалност);

o управляват промените, ефикасно трансформирайки идеите, концепциите и доктрините в дела (градивност и целенасоченост);

o ефективно да комуникират идеи, възгледи и концепции (писмено и вербално) и мотивират колективи, организации и общественото мнение за подкрепа на избраната стратегия на поведение;

o постигат самоусъвършенстване и развитие на своя характер и умения чрез самоподготовка и вътрешен самоконтрол;

o конструират и реконструират възглед за бъдещето на отбраната и планирането на въоръжените сили.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основни държавни институции от системата за национална сигурност.

2. Основни оперативни компоненти на системата за национална сигурност.

3. Планиране на отбраната, организационно изграждане и развитие на въоръжените сили.

Литература по темите:

1. Конституция на Република България. (Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г. изм. и доп., ДВ. бр.18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр.78 от 26.09.2006 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г.)

2. Теория на международните отношения. проф. Стефанов - 1997 -София

3. Военна политика. Дипломация. проф. Стефанов - 1994 - София

4. Международна сигурност. проф. Стефанов - 1997 - София

5. Стратегия за национална сигурност на Република България

6. Рачев, В. и др., "Национална и международна сигурност", Военно издателство, С., 2005 (учебник за слушатели и студенти от Военна академия " Г. С. Раковски" - София) с участието на автора на настоящия тематичен план.

7. Пламен Пантев и колектив. Проблеми на гражданско-военните отношения в България. С., 1996. с. 59.

8. Закон за отбраната и въоръжените сили. Библиотека закони - АПИС, т. 1, р. 7, № 810

9. Закон Консултативния съвет по национална сигурност при Президента. Библиотека закони - АПИС, т. 1, р. 4, № 475.

10. Закон за Държавна агенция "Национална сигурност", Обн., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.

11. ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет - Библиотека закони - АПИС, т. 1, р. 7, N 993а.

12. Леон Дюги, Каре дьо Малберг, Георг Йелинек, Общо учение за държавата; С, 1993 г.

13. Орлин Загоров, Николай Йорданов, Политика, власт, сигтурност; С 2002 г.

14. Умберто Еко, Пет морални есета, Лик, С.1999 г.

15. Джереми Рифкин, Европейската мечта - как бъдещето на Европа затъмнява американската мечта; Прозорец; С. 2005 г.

16. Джон кенет Гълбрайт, Анатомия на властта, С 1993 г.

17. Бринк Линдси, Глобалният капитализъм, С 2006 г.

18. Зигмунд Баум, Общонстта - търсене на безопасност в несигурния свят; Лик, С.2003 г.

19. Джералд Уестърби, МОСАД - бизнестайните на израелското разузнаване; София 2003 г.

20. Улрих Бек1 Световно рисково общество; С.2003 г.

21. Франсис Фукуяма, Строежът на държавата - управление и световен ред през ХХІ-ви век; София 2004 г.

22. Richard E.Neustadt, Ernest R. May. Thinking in time - The uses of History for Decision-Makers; The free press New York, 1986.

23. Гуин Дайър, Войната -смъртоносната игра на човечеството; С 2005 г.