NISM273D Самостоятелна работа: Анализ на сигурността в информационното пространство

Анотация:

Курсът “Самостоятелна работа: "Анализ на сигурността в информационното пространство” включва форми за самостоятелна подготовка на студентите. Целта на курса е създаване на условия за разширяване и задълбочаване на знанията на обучаемите и изграждане на способности за самостоятелна търсене и обработване на информация, разработване на реферат и решаване на практическа задача по въпроси, свързани със сигурността в информационното пространство.

В рамките на курса студентите разработват реферат и решават практическа задача по теми и със съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Рефератът и задачата се представят в електронен вид и са защитават пред преподавателя. Провеждат се on-line консултации при непосредствен контакт в Интернет между обучаеми и преподавател. Оценката от курса се формира на базата на оценките от реферат и практическата задача.

прочети още
Национална и международна сигурност - ДО

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да дефинират същностните характеристики и специфичните особености на различни аспекти от сигурността в информационното пространство;

• практически модели и методи за осигуряване на сигурност в информационното пространство.

2) могат:

• да генерират концептуални политики, програми и модели за осигуряване сигурност в информационното пространство;

• да прилагат на практика аналитични методи за изследване на нивото на сигурност в информационното пространство.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• свързани с базовите определения за информация, сигурност, информационно пространство

• включващи основните методи за извършване на анализ

• за прилагане на аналитични методи при изследвани и оценяване на казуси, свързани с информационната сигурност.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Сравнителен анализ на нормативната база, регламентираща сигурността на информацията в страните-членки на ЕС.

2. Разработване на примерна политика за сигурност на информацията за бизнес организация.

3. Създаване на примерна програмна структура и разработване на програма за сигурност на информацията в дадена организация.

4. Изследване на влиянието на психологическите модели на поведение върху сигурността на информацията в дадена организация.

5. Анализ на практиките и процедурите за работа с класифицирана информация. Концептуален модел.

6. Криптиране и декриптиране на информация с помощта на субституционен алгоритъм с шест азбуки.

Литература по темите:

Основна

1. Георгиев В. Анализ на сигурността в информационното пространство. София, Авангард, 2012 г.

2. Арнаудов Д., А. Крумова. Сигурност и защита на информационните системи. Варна, ВСУ, Университетско издателство, 2007 г.

3. Павлов Г. Защита на информацията. София, Университетско издателство „Стопанство”, 2010 г.

4. Денчев С., Ц. Семерджиев, И. Попов, Н. Костова. Концепция и политика за информационна сигурност. София, Изд. „За буквите”, 2006 г.

5. Семерджиев Ц. Сигурност и защита на информацията. София, Изд. „Класика и стил”, 2007 г.

6. Павлов Г., К. Пудин. Информационна сигурност в организацията. София, Университетско издателство „Стопанство”, 2011 г.

7. Антонов А., С. Малчев. Криптография в компютърните комуникации. Варна, 2001 г.

8. Шнайер Б. Прикладная криптография, files.zipsites.ru/books/cryptoshn.pdf

9. ISO 27002/2007: Правила за работа за управление на сигурността на информацията.

Нормативни документи:

1. Закон за защита на класифицираната информация, www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135448577

2. Закон за националния архивен фонд, www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135557636

3. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация,

www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135461732.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 % 50 % 50 %

ДИСКУСИЯ

РЕФЕРАТ 50 % 50 % 50 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Оценяването е с ДА или НЕ.

Формира се от две оценки, получени от:

- реферат – разработен по предварително зададени теми

- практическа задача – по задание на преподавателя