NISM119D Семинар: Езиците на сигурността - I част

Анотация:

Семинарът е специфичната форма на самостоятелната и извънаудиторната работа на студенти, целяща те да бъдат запознати със сложните интердисциплинарни проблеми на сигурността. В рамките на семинара се провеждат срещите с известните български и чуждестранни специалисти в областта на теория и практика. Провеждат се отделни дискусии по конкретната тема, която се определя за работа на семинара за всяка учебна година конкретно. В рамките на семинара се решават иннивидуално казусите и се провеждат микро-изследвания в контекста на общата тема на семинара за дадената учебна година.

прочети още
Национална и международна сигурност - ДО

Преподавател(и):

проф. Николай Радулов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите се информират в полето на актуалните проблеми на сигурността в котекста на българского общество и международната ситуация като по този начин получават навици за самостоятелната ориентация и подход къмз изясняване на сложните интердисциплинарни проблеми на сигурността.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

зачет