NISM121D Международно сътрудничество в борбата с тероризма

Анотация:

Курсът на обучение по "Международно сътрудничество в борбата с тероризма" предоставя на обучаемите необходимите знания и практически умения в областта на противодействието на тероризма. Той е структуриран така, че да запознае обучаемите с основни понятия свързани с теорията и практиката на дейностите по противодействието на тероризма.

В предлагания курс се разглеждат съществени въпроси свързани със създаване на определени умения за работа в екип при вземане на управленски и изпълнителски решения за антитерористични действия.

В съчетание с останалите учебни курсове изучавани в програмата "Национална и международна сигурност", курса дава знания, навици и умения относно съдържанието на основните дейности касаещи международното сътрудничество в борбата с тероризма. Курсът е включен и в МП "Киберсигурност" - редовна и дистанционна форма на обучение.

прочети още
Национална и международна сигурност - ДО

Преподавател(и):

проф. Ненко Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ниво на достатъчна степен на компетентност по проблематиката: тероризъм, антитероризъм и международно сътрудничество в борбата с тероризма.

2) могат:

• Максимално добре да се ориентират в същността на проблематиката, да интерпретират конкретни случаи на база придобити знания.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения за:

• Познания за основите на политиката за сигурност.

• Познания по проблематиката, предизвикателствата и заплахите от страна на съвременния тероризъм.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Предмет, задачи и система на курса "Международно сътрудничество в борбата с тероризма".

2 Определение на понятието тероризъм. Същност, възникване и развитие. Наказателно правни аспекти.

3 Видове тероризъм. Характерни черти на съвременния тероризъм.

4 Технологичен тероризъм ( ядрен, химически, биотероризъм, кибертероризъм).

5 Същност на съвременния тероризъм, характерни черти. Видове тероризъм.

6 Религиозно мотивираният тероризъм. Ислямски фундаментализъм и "джихад".

7 Проявите на ислямския тероризъм - "джихад" или съпротива. Ситуационен анализ на криза със заложници. (С

8 Феноменът "камикадзе". Самоубийство, оръжие, саможертва или кауза. Снимката на мрежата на международния тероризъм. "Камикадзе" - детерминация и форми на проявления. Алтернативни подходи и форми за противодействие на терористи камикадзе, прилагани в различните региони.

9 Мрежата на международния тероризъм. Терористични организации и групировки. Алкайдизмът - форма на новата терористична идеология.

10 Съвременният тероризъм - рискове и заплахи за обектите на инфраструктурата.

11 Процедури и алгоритъм за защита от нетрадиционни рискове и асиметрични заплахи.

12 Характер и съдържание на антитерористичната дейност. Форми и способи за борба с тероризма. Международни инструменти за борба с тероризма.

13 Анализ на системите за противодействие на международния тероризъм в различните региони.

14 Класификация на терористичните действия срещу български обекти и субекти.

15 Провеждане на симулационна игра: Анализ и оценка на обстановката в условия на "заплахи" за обекти на националната сигурност и криза със заложници. Приоритетност на заплахата. Предложение за адекватно решение.

Литература по темите:

I. Нормативни актове

1. Конституция на Р България - ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г.

2. Закон за Министерството на вътрешните работи

3. Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи.

4. Закон за специалните разузнавателни средства.

5. Конвенция относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление - ДВ 43/1994 г.

6. Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари-ДВ 119/1998 г.

7. Постановление № 255 на МС от 10.10.1996 г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия.

8. Конвенция за борба с незаконното завладяване на самолети. Ратифицирана с Указ № 564 на Президиума на Народното събрание от 1.04.1971 г., ДВ. бр. 29 от 13.04.1971 г. Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.1972 г. В сила за България от 14.10.1971 г.

9. Резолюция 1373 на Съвета за сигурност на ООН, относно мерките, които следва да предприемат държавите членки на ООН за борба с тероризма 2001г.

10. Инструкция за взаимодействието между Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи по прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари .

11. Наредба № 15, ДВ, бр. 18/1997 г. за условията и реда за внос, износ, пренасяне, търговия, покупко-продажба, съхранение и носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси и контрол над тях.

12. Тенденции в международния тероризъм - чуждестранен опит - бюлитин на НСС 2000г.-2006г.

II. Международни актове

1. "Конвенция за защита правата на човека и основните свободи".Приета в Рим на 04/11.1950г., в сила от 07/09 1992г.

2. Четвърта женевска конвенция за защита на гражданските лица по време на война, приета на 12.08.1949г. и допълнителните протоколи от 1977г.

3. Конвенция от Дъблин от 1990г.

4. Договор от Маастрихт от 1990г.

5. Протокол за борба с незаконните актове на насилие в летищата, обслужващи международната гражданска авиация, допълващ разпоредбите на Конвенцията за борба с незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация, приета в Монреал на 23.09.1971 г.

6. Европейска конвенция за борба с тероризма, подписана на 11.09.1997 г. в Страсбург.

7. Конвенция за престъпленията и някои други действия, извършвани на борда на въздухоплавателните средства, подписана в Токио на 14.09.1963г.

8. Конвенция относно безопасността на персонала на Организацията на обединените нации и на асоциирания персонал, 09.12.1994 г.

9. Международна конвенция за борба с финансирането на тероризма от 2001г..

10. Международна конвенция за борба с бомбения тероризъм от 1997г..

11. "Конвенция за превенция и наказване на тероризма". Подписана в Женева на 16 ноември 1937г. от 24 държави - не влязла в сила.

12. " Конвенция за изпиране , издирване , изземване и конфискация на облагите от престъпления"-ратифицирана през 1993г..

III.Концепции, стратегии, програми

1. Американска концепция за конфликти с ниска интензивност.С.1998г.

2. Енциклопедия на сьвместната доктрина на С.А.Щ.16/07.1997г.

3. Национална военна стратегия н а САЩ С. 1998г.

4.Стратегическа концепция на НАТО С.1999г.

IV. Литературни източници

1. Ганчевски, Б."Тероризмът-психологически аспекти"С.,ГорексПрес,2002г.

2. Гиндифе. "Геополитическо и геостратегическо състояние на света в началото на XXI век"- Международни отношения N:2, 2002 г.

3. Н. Дойков, Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието- С. 2006 г.

4. Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г.

5. Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.

6. Н. Дойков, Технологичен тероризъм - С. 2008г.

7. Н. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

8. Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.

9. Н. Дойков, Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи ( Наръчник за оцеляване в терористична среда)- С. 2009г.

10. Н. Дойков, Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011 г.

11. Еспозито,Д."Ислямската заплаха мит или реалност"С.2002г.

12. Жакар, Р." В името на Осама бен Ладен.Тайното досие на терорист N:1 в света",С, 2001г.

13. Иванова, Е."ООН и международният тероризъм"-Международни отношения N:2, 2002г.

14. Красински, М. "Тероризъм или борба за свобода"-Международни отношения 1993г., N:5

15. Кънчев Р. "Съвременни военни доктрини и стратегии за национална сигурност" С 1999г..

16. Маринов,Р."Кризисен мениджмьнт". Н.Б.У.С.1999г.

17. Наумов, Г." Атентатът в катедралата Света Неделя", С., Партиздат, 1989г.

18. Наръчник на Центьра за военно разузнаване на С.А.Щ.м.май 1996г.

19. Пизано,В."Тероризмът,организираната престъпност и борбата с тях", Военен журнал N:5, С,1994г.

20. Проданов В. "Глобалните проблеми и съдбата на България" С. 2001г.

21. "Синергетична парадигма на националната сигурност" У.И."Стопанство"С.2002г.

22. Семерджиев Ц. "Стратегическо ръководство (лидерство)" С. 2000г.

23. Семерджиев Ц. "Инструменти за стратегическо ръководство С4I" С. 2001г.

24. Семерджиев Ц."Войната на мрежите" С 2001г.

25. Трифонов, Т." Тероризъм. Политически и правни аспекти". С., Албатрос. 1998г.

26. Трифонов,Т." Организация и тактика на борбата с терористичната дейност".С,1996г.

27. Трифонов,Т.,Кръстев,Г.,Ралчев,Г,Търкаланов,Ю. "Основни функции,място,роля,цели и задачи на Национална служба Сигурност в съвременното общество",С,1997г.

28. Хофман, Б." Тероризмът днес". С., Плеяда. 1999г.

29. Хънтингтън,С.,"Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световният ред",С.,1999г.

30. "Европейска сигурност и противодействие на тероризма"Горекс Прес,С., 2002г.

V. ИHTEPHET РЕСУРСИ

1. Center for Defense Information: Terrorism Project

http://www.cdi.org/terrorism/

2. Center for Nonproliferation Studies: Terrorism

http://www.cns.miis.edu/research/terror.htm

3. The Centre for the Study of terrorism and Political

Violence

http://www.st-and.ac.uk/academic/intrel/research/cstpv

4. Terrorism Research Center

http://www.terrorism.com/index.shtml

5. The Counter-Terrorism Page

http://www.terrorism.net/home.asp

6. Council on Foreign relations: Terrorism Resource

Center http://www.cfr.org/Public/media/attack.html

7. The Henry L. Stimson center: Chemical and Biological Terrorism

http://www.stimson.org/cwc/terror.htm

8. The International Policy Institute for Counter-

Terrorism http://www.ict.org.il/institute/ict.htm

9. National Security Institute: Counter Terrorism

http://nsi.org/terrorism.html

10. Studies in Conflict and Terrorism

http://www.tanda.co.uk/journals/ta/105761 OX.html

11. Terrorism and Political Violence http://www.frankcass.com/onls/tpv.htm

12. Center for Strategic and International Studies:

Homeland dedense http://www.csis.org/burke/hd/index.htm

13. U.S. Centers for Disease Control and Prevention: Bioterrorism Preparedness and Response http://www.bt.cdc.gov/

14. U.S. Department of State: International Security:

Response to Terrorism http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/

15. U.S. Critical Infrastructure Assurance Office http://www.ciao.gov/

16. U.S. Mission to the U.N.: Political and Security Affairs:Terrorism

http://www.un.int/usa/terror.htm

17. U.S. Department of State: Bureau of Diplomatic Security: Overseas Security Advisory Council http://www.ds-osac.org/

18. U.S. Department of State: Diplomatic Security Service:Rewards of Justice http://www.dssrewards.net/

19. U.S. Central Intelligence Agency: The War on Terrorism

http://www.odci.gov/terrorism/index.html

20. U.S. Department of State: Foreign Terrorist

Organizations http://www.state.gov/s/ct/rls/rpt/ato/

21. U.S. Department of State: Counterterrorism Office http://www.state.gov/s/ct/

22. U.S. Environmental Protection Agency: Counter-

Terrorism http://www.epa.gov/swercepp/cntr-ter.html

23. U.S. Federal Emergency Management Agency: Fact

Sheet: Terrorism http://www.fema.gov/library/terror.htm

24. U.S. Federal Bureau Of Investigation: National Infrastructure Protection Center http://www.nipc.gov/

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Формира се от три оценки получени от:

- дискусия - степен на аргументирано участие на студента в занятията;

- презентация - по тема от паспорта на курса;

- устно изложение - по уточняващи въпроси от темата на презентацията