NISM128D Самостоятелна работа: Национална идея и държавност в българското историческо наследство

Анотация:

Курсът цели да развие умения за самостоятелно анализиране на проблем от областта на историческите общности в България и националната сигурност. Свързан е и доразвива на практическо равнище проблеми, когнитивно овладени по време на аудиторния курс NISM113 "Национална идея и държавност в българското историческо наследство". Курсът засяга социално-икономическите и правозащитни проблеми на малцинствата в оптиката на националната сигурност.

прочети още
Национална и международна сигурност - ДО

Преподавател(и):

проф. Милена Беновска-Събкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- Опознават социални мрежи и интернет общности (блогове, сайтове и пр.), които изразяват проблеми и виждания на малцинствените общности.

- Умения за идентифициране, представяне, анализиране и предлагане на решения относно проблемите на историческите малцинства и националната сигурност в България
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Завършена бакалавърска степен; записан аудиторен курс NISM 113DФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Нации и национализъм, произход на националните държави.

2. Турското малцинство в България: история и съвременни проблеми.

3. Цигани/ роми в България: история и съвременно социално-икономическо състояние на общността.

4. Култура и идентичност на българските роми

5. Общности на българите мюсюлмани на Балканите и в България.

6. Арменци и евреи.

7. Власите в България

Литература по темите:

Андерсън, Бенедикт 1998: Въобразените общности. София, Критика и хуманизъм.(библиотека НБУ)

Хобсбом, Ерик 1996: Нации и национализъм. София, Обсидиан (библиотека НБУ).

Гелнер, Ърнест 1999: Нации и национализъм. София, ЛиК.

Барух, Е. 1998 Евреи. - В: Кръстева, А. (ред) Общности и идентичности в България.Петекстон, София 1998, 221-242.

Беновска-Събкова, Милена. Към мултикултурно съжителство в България: 1989-2001 г. Ръкопис.

Беновска-Събкова, Милена. "Аз съм чист циганин"… - В: Балкански идентичности. Ч. 3. София 2003, 253-283.

Беновска-Събкова, Милена. Колебливата идентичност. Наблюдения от село Драгиново, Велинградско. - В: Бояджиева, Ст., Д. Добрева, Св.Петкова (ред). Фолклор, традиции, култура. Сборник в чест на Стефана Стойкова. С., 2002, 221-230.

Бюксеншютц, Улрих. Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци. 1944-1989. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София 2000.

Васева, Валентина 1998: Власи. - В: Кръстева, Анна (ред) Общности и идентичности в България. Петекстон, София, 170-189.

Васева, Валентина 1995: Откъде са дошли власите? (според устната традиция на населението във Видинско и Оряховско). - Българска етнология, 21, извънреден брой, 98-106.

Георгиева, Цветана.Помаци - българи мюсюлмани. - В: Кръстева, А. (ред) Общности и идентичности в България.Петекстон, София 1998, 286-308.

Гребенарова, Славка. "История и култура на ромите" в българското училище. - Българска етнология, 26,2000, № 3, 89-105.

Джордано, Кристиан 2006: Власт, недоверие и наследство. Скептична антропология. София, Полис.

Желязкова, Антонина. Турци. - В: Кръстева, А. (ред) Общности и идентичности в България.Петекстон, София 1998, 371-397.

Кръстева-Благоева, Евгения. За имената и преименуванията на българите мюсюлмани. - Българска етнология, 27, 2001, № 2, 126-148.

Кънев, Красимир. Законодателство и политика към етническите и религиозните малцинства в България. - В: Кръстева, А. (ред) Общности и идентичности в България.Петекстон, София 1998, 67-117.

Марушиакова, Е., В. Попов 1993: Циганите в България. Клуб '90. София .

Мицева, Евг., С. Папазян-Таниелян 1998:Арменци. - В: Кръстева, А. (ред) Общности и идентичности в България.Петекстон, София 1998, 138-154.

Нягулов, Благовест 1995: Проблемът за власите в България между двете световни войни (Политически фактори и аспекти). - Българска етнология, 21, извънреден брой, 52-75.

Пейчева, Лозанка. 1999: Душата плаче - песен излиза. Ромските музиканти в България и тяхната музика. ТерАРТ, София.

Пимпирева, Женя 1998: Каракачани. В: Кръстева, А. (ред) Общности и идентичности в България.Петекстон, София 1998, 243-259.

Стоянов, Валери. Турското население в България между полюсите на етническата политика. София, 1998, ЛИК.

Томова, И. 1995: Циганите в преходния период. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София.

Томова, И. 1998: Роми. - В: Кръстева, А. (ред) Общности и идентичност в България. Петекстон, София, 329-355

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Публикуване в Мудъл на резюмета, на статии.