NISM111D Основи на сигурността

Анотация:

Курсът "Основи на сигурността " се предлага за изучаване в магистърските програми "Национална и международна сигурност" и "Противодействие на престъпността и тероризма"

Учебният курс има за цел да представи на студентите цялостно виждане на мястото на специфичната дейност по гарантиране на сигурността в общия контекст на обществените процеси и закономерности. Целта на курса е чрез разглеждане и обсъждане на отделни основни теми от взаимодействието на специфичната сфера на сигурността и функционирането на обществото като цяло. Студентите ще получат знания и умения по посочената релация чрез решаване на практически задачи. Акцентът на обучението е върху практико-приложните аспекти на функционирането на българските служби за сигурност и обществен ред, които се характеризират с висока степен на специфика.

В курса се разглеждат основни категории и понятия, свързани със сигурността на страната, както и разглеждането на историческа еволюция на националния модел на сигурност на Република България.

прочети още
Национална и международна сигурност - ДО

Преподавател(и):

проф. Христо Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще имат:

- Знания по: основни възгледи за обществото, за народността и нацията, за националните държави, за националната сигурност и за националните и колективни системи за сигурност и българската практика в тази област

- Умения : да прилагат получените знания в анализа и интерпретацията на публицистични и професионални текстове по проблематиката на сигурността.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

От областта на теоретичните и практико-приложни аспекти за управлението на обществените процеси като цяло. По конкретно студентите да имат знания и/или умения:

- История

- ОбществознаниеФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Националната сигурност като политическа и правна категория.

2 Вътрешната сигурност на държавата- понятие, еволюция , съвременно състояние.

3 Етнонационални аспекти на сигурността- понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.

4 Анализ на казуси на етническо противопоставяне - възродителен процес, Катуница, процесът в Пазарджик. Етническа партия ли е ДПС. Има ли етнически характер престъпността.

5 Организираната престъпност в България и влиянието й върху функционирането на демократичните институции. Представяне на различни гледища и дискусия върху тях.

6 Досиетата на Държавна сигурност: има ли смисъл от изнасянето на списъците на сътрудниците на тайните служби на комунистическото управление. Представяне на различни гледища и дискусия върху тях.

7 Демографска сигурност- понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.Военни аспекти на политиката на сигурност.

8 Тероризмът: реална ли е заплахата за националната сигурност на България.

9 Формиране на институционната система на националната сигурност.

10 Моделът на сигурност на Република България - исторически, геополитически и геостратегически детерминанти. Основни елементи на новия модел на сигурност във вътрешен, външен и военен аспект.

11 Оптималният модел на политика на сигурност на Република България: обвързване със структурите на НАТО или политика на неутралитет. Плюсове и минуси на всеки от моделите. Представяне на различни гледища и дискусия върху тях.

12 Досиетата на Държавна сигурност: има ли смисъл от изнасянето на списъците на сътрудниците на тайните служби на комунистическото управление. Представяне на различни гледища и дискусия върху тях.

13 Граждански контрол върху политиката на сигурност

Литература по темите:

І. Студентите трябва да ползват като основни учебни помагала следните учебници и монографии:

1.Хр. Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век. С.,2011. Изд. на НБУ.

2.В.Рачев, Г.Бахчеванов и др . Национална и международна сигурност. ВИ.,2006.

3.Й Бакалов. Теоретичен модел на политиката на сигурност и граждански контрол на Република България. С.,2011. Изд. на НБУ.

4.Т. Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. Университетско издателство"Стопанство"С.,2008 г.

5.Г.Стефанов. Теория на международната сигурност. С.,2008 г. Изд. "Сиела".

6.Фр.Фукояма.Строеж на държавата.Управление и световен ред през 21 век.С.,2004. Изд. "Обсидиан"

7.Н. Слатински . Сигурността - същност, смисъл, съдържание. С.,2011.

8.Арабаджийски Н. "Полицейска администрация. Организация на полицейската служба в МВР". Албатрос 2001.

5.Ил. Илиев. Управление на полицейските и специални служби. С.,2000 г.

6. Г. Стефанов. Външна политика и дипломация.С.,2006г.

7. Н.Николов.Граждански контрол над дейността на МВР. С.,2000 г.

8. Демократичното общество и гражданският контрол върху системата за национална сигурност : Фонд. Демокрация и сигурност, С.,1997.

9. Геополитика и сигурност / Стойчо Колев Стойчев и др. - София : Изд. Св. Георги Победоносец, 1996. - 324 с.

10.Т.Трифонов ,А.Пейчев. Тероризмът. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2003.

11.Т.Трифонов. Специалните служби: теория и практика. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2001.

12.П.Христов.Разузнавателна защита на конституционния ред. ВСУ "Черноризец Храбър", 1999 г.

13.Лок Джонсън. Тайните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят. Изд. къща "Лик".С.,2004 .

14. Ж. Стоянов. История на шпионажа. С.,1998.

ІІ. За актуална информация и действащи нормативни актове студентите се информират от следните официални страници на български държавни институции:

1. Народно събрание - www.parliament.bg

2. Министерски съвет-www.government.bg

3. Министерство на вътрешните работи - www.mvr.government.bg

4. Министерство на външните работи- www.mfa.government.bg

5. Министерство на отбраната www.md.government.bg

6. Държавна комисия по защита на класифицираната информация- www.dksi.bg

7. Комисия по досиетата - www.comdos.bg

Средства за оценяване:

УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Формира се от три оценки получени от:

- 2 теста - степен на познаване на теоретичните и практически аспекти на курса

-писмена работа- по теоретически и практически теми от курса зададена от преподавателя;