MBAM638D Проект: Разработване на обект от развлекатената индустрия

Анотация:

Проектът изисква самостоятелно разработване и представяне в екип на конкретно задание в областта на развлекателната индустрия по предварително съгласувана тема, адаптирана в конкретните условия на българския или международен туристически пазар.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

- Състоянието и развитието на развлекателната индустрия

- Спецификата на развлекателната индустрия в контекста на туризма.

- Значението на музиката, киното, театърът, изобразителното изкуство, археологията, етнологията, др. за развитието на туризма.

2) ще могат да:

- Организират производствената дейност на развлекателната индустрия

- Реализират продуктите на развлекателната индустрия

- Разработват проекти в развлекателната индустрия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Управление на туризма

- Културен туризъмФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Проектът по Мениджмънт на развлекателната индустрия изисква разработването на една от следните теми:

1. "Анализ на обект на развлекателната индустрия"

2. "Развлечения при туристическо пътуване в конкретна дестинация" или

3. "Развлечения при практикуването на специализирани видове и форми на туризъм"

План на проекта:

1. Обща характеристика на обекта/ дестинацията/ вида туризъм

2. Видове развлечения

3. Рекреация чрез развлеченията /или постигнатия вторичен ефект/

4. Изводи и препоръки.

Обем: 15 страници /doc./ и 20 слайда презентация PowerPoint

Литература по темите:

Основна:

Рибов М., И. Емилова, др., сборник студии, Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия М, С., 2008.

Допълнителна:

Божков, А., Изобразително изкуство: видове и жанрове, С., Наука и изкуство, 1963

Николов, Н., Празниците на българите с легенди и предания, С., 2004

Diamond, J. & E. Diamond. The world of fashion. (2nd ed.), N.Y., Fairchild, 1997

Goel, V. & P. Pirolli. The structure of Design Problem Spaces. Cognitive Science, 16, 1992

Недков, С., Музей и музеология, 2002

Silberberg, T., Cultural tourism and business: opportunities for museum and heritage sites, Tourism management, 5/1995

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%