MBAM612D Стратегическо управление в туризма

Анотация:

Дисциплината е предназначена за изучаване от студенти от специалността "Управление на туризма" на образователно-квалификационната степен "Магистър" на НБУ.В нея са включени основните проблеми на теорията и практиката на стратегическото управление на туризма в национален и международен аспект. Учебното съдържание включва принципите, методите и техниките на приложение на стратегическото управление в сферата на туризма. Програмата е структурирана в девет основни теми. Съобразно теоретико- методологическите основи на стратегическото управление и специфичните особености на туризма, като обект на управленско въздействие, са обхванати въпросите на субектите в процеса на управление, анализ на средата, формулирането и избора на мисия, цели и стратегии, както и механизмите на реализация и контрол. Разгледани структуроопределящите компоненти на туризма, институционалната му рамка и фирмено управление, екологичните, социалните и културните аспекти. и отговорности. Обхванати са и разработването на туристическа политика на национално, регионално и местно равнище, формулирането и реализацията на различните видове туристически стратегии. Общо лекциите са 30 часа, в които се включват и семинарни занятия.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

субектите на стратегическо управление и техните функции и правомощия

технологията и отделните етапи на процеса на стратегическото управление на туризма

структуроопределящите компоненти и взаимовръзките им на обектите на управление на туризма

2) могат:

да прилагат техниките на стратегически анализ на национално, регионално и локално равнище на управление

да разработват цели, подходи и стратегии на развитие при управлението на туризма

да разработват функционални стратегии в сферата на туризма


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основи на управлението.

Въведение в туризма.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Система на управление на туризма: структура на управление на туризма; аспекти, видове и нива на управление; фази и функции

2 Стратегическо управление на туризма: подходи и методология на стратегическото управление на туризма; структура на стратегическото управление на туризма; процес на стратегическо управление на туризма

3 Правна рамка и субекти на управление на туризма: нормативна база на туризма; институционални структури в туризма; стопански субекти на управление в туризма

4 Туризмът като обект на стратегическо управление: специфични характеристики и структуроопределящи компоненти; туристически ресурси; туристически дейности и продукти

5 Анализ на средата на функциониране и развитие на туризма: методология и инструментариум на анализа; видове среди и техники за анализ; анализ на туризма в България

6 Целева ориентация на стратегиите:визия, мисия и цели на стратегическото управление на туризма; типология на стратегиите; стратегическо планиране в туризма

7 Национална туристическа политика: стратегически промени и реакции на средата; направления и обхват; стратегическо управление на туризма на регионално и локално

8 Реализация на стратегиите в туризма: технология на стратегическото управление; принципи, модели и схеми; мотивация, етика и бизнес-култура

9 Стратегически контрол: мониторинг и оценка на контрола в туризма; контрол на стратегиите в туризма

10 Функционални стратегии в туризма: маркетингова стратегия в туризма; продуктови стратегии; стратегически подходи в управлението на финансите и човешките ресурси

Литература по темите:

1. Александров, К. Стратегическо управление на организации и фирми. С., 2002.

2. Владимирова, К. и др. Стратегическо управление и стратегическо планиране. УНСС., 2007

3. Дракър, П. Мениджмънт: задачи, отговорности, практики. С., 2003.

4. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма. НБУ, 2005.

5. Михайлов, М. Устойчиво развитие - проблеми, практики, предизвикателства. ЦТБ, 2010.

6. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма. С.,2009.

7 Тодоров, К. Стратегическо управление в малките и средните фирми - теория и практика. С., 2004.

8. Уокър, Р. Дзен мениджърът. С., 2000.

9. Aaker, D. Developing Business Strategies. M. 2007.

10. Bamford, Charles E. and G. Page West. Strategic Management: Value Creation, Sustainability, and Performance. 2009.

11. Carpenter Mason and Gerry Sanders. Strategic Management: Concepts (2nd Edition). 2008.

12. Saloner Garth, Andrea Shepard, and Joel Podolny. Strategic Management. 2005.

13. Wheelen Thomas L. and David L. Hunger. Strategic Management & Business Policy: Achieving Sustainability (12th Edition). 2009.

14. www. leadership. com

15. www. management. com

Средства за оценяване:

ТЕСТ 30 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 20 %