GEOM188D Практика: Теренно проучване на туристическата дестинация (обект) за алтернативен туризъм

Анотация:

Целта на теренното проучване на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм е студентите да проведат проучвания и на даден обект или район за целите на алтернативния туризъм, да анализират ситуацията и възможностите за неговото развитие, да предложат възможности за кандидатстване за финансиране и т.н. Посещаваните обекти или райони са в зависимост от актуалността или потенциала на мястото, проблемите, произтекли от развитието на туризъм и т.н.

По време на практиката студентите вземат активно участие в нея и след това успешно разработват самостоятелни проекти, свързани с посетения обект или район.

По време на практиката или след нейното приключване се организира семинар, на който студентите представят своите разработки и предложения на базата на посетените и проучени места.

По време на практиката се организират срещи на студентите с представители на информационни туристически центрове, представители на местната власт и др.

Частично повечето от практическите и извънаудиторните занятия или осигуряването на необходима техника се финансират чрез проекти от Фонд "Учебни програми" към МФ и ФДЕПО.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.
доц. Атанас Близнаков  д.н.
доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- Знания за дестинацията/обектите и умения за изготвяне на туристически продукти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: знания за отделни форми на алтернативен туризъм.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%