GEOM187D Проект: Екотуризъм и защитени територии

Анотация:

Разработване на курсов проект: разработване на идеен проект в областта на екотуризма.

Целта е студентите да получат практически опит в процеса на разработване и подготовка на проекти, свързани с развитието на екотуризма в България.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- Принципите за разработване на проекти в областта на екотуризма;

- Възможности за финансиране на проекти в областта на туризма;

- Да интерперетират идеи и да създават проекти за развитие на туризма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: знания в областта на екотуризма.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Примерно задание:

ИДЕЕН проект за екотуризъм в района на ... (обект)

Необходимо е да се включи:

" Цел на идейния проект

" Задачи за постигането й

" Подходи за реализация

" Ориентировъчно финансиране

" Партньори

Обем: от 3 до 6 стандартни страници

В Мудъл е качено помагало.

Всеки семестър обектът се актуализира. В Мудъл се активира място за предаване на разработката и се определя срок.

Средства за оценяване:

ИДЕЕН ПРОЕКТ 100%