GEOM184D Проект: Селски туризъм

Анотация:

Разработване на курсов проект: разработване на идеен проект в областта на селския туризъм.

Целта е студентите да получат практически опит в процеса на разработване и подготовка на проекти, свързани с развитието на селския туризъм в България.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Атанас Близнаков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- Принципите за разработване на проекти в областта на селския туризъм;

- Възможности за финансиране на проекти в областта на туризма;

- Да интерперетират идеи и да създават проекти за развитие на туризма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: знания в областта на селския туризъм.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Примерно задание:

ИДЕЕН проект за селски туризъм в района на ...

Необходимо е да се включи:

- Цел на идейния проект

- Задачи за постигането й

- Подходи за реализация

- Ориентировъчно финансиране

- Партньори

Обем: от 3 до 6 стандартни страници

Всеки семестър обектът се актуализира. В Мудъл се активира място за предаване на разработката и се определя срок.

Средства за оценяване:

ИДЕЕН ПРОЕКТ 100%