GEOM183D Практика: Екотуризъм

Анотация:

Целта на практическите занятия е студентите да проведат теренни изследвания и проучвания на даден обект или район за целите на екотуризма. Посещаваните обекти или райони са в зависимост от актуалността на мястото, потенциалните възможности за развитие на екотуризъм, проблеми, произтекли от развитието на туризъм и т.н.

По време на практиката студентите вземат активно участие в нея и след тов успешно разработват самостоятелни проекти, свързани с посетения обект или район.

По време на практиката или след нейното приключване се организира семинар, на който студентите представят своите разработки и предложения на базата на посетените и проучени места.

По време на практиката се организират срещи на студентите с представители на информационни туристически центрове, предтавители на местната власт и др.

Частично повечето от практическите и извънаудиторните занятия или осигуряването на необходима техника се финансират чрез проекти от Фонд «Учебни програми» към МФ и ФДЕПО.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

За теренните изследвания – фотоапарати, камери, специализирани карти, GPS, диктофони и др. – налични в Лаборатория по природни бедствия и рискове

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знания за обектите в посетения район и умения за интерпретация за екотуризъм.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: знания в областта на екотуризма.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Практика - 100%

Участие в теренните изследвания, разработка и дискусия.