GEOM110D Селски туризъм

Анотация:

Курсът цели да обучи студентите в тънкостите и специфичните особености при разработване, реализиране и контрол на продуктите за селски туризъм.

Дава необходимите знания, свързани с условията и изискванията за практикуване и предлагане на селски туризъм. Запознава студентите с поведение, гостоприемство, използване на дадености и отговорността за туристическите групи.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Атанас Близнаков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Специфичните особености на селския туризъм.

- Географско разпространение на региони и обекти за селски туризъм.

- Условия и изисквания към обектите за селски туризъм.

- Специфичните особености при разработване, реализация и контрол на продукти за селски туризъм.

- Основни моменти при разработването на проекти за развитие на селските райони в България.

- Основни моменти при разработването на Бизнес-планове в областта на селския туризъм.

2) могат:

- Да формират възможности за правилна оценка целесъобразността от разработването на обект за селски туризъм.

- Организация и управление на дейности, свързани със селски туризъм.

- Да разработват и/или да оценяват ефективността от програми за квалификация и преквалификация в областта на туризма.

- Да участват в разработването на планове и стратегии за регионално развитие.

- Да участват в разработването на проекти за развитие на селските райони в България.

- Да участват в разработването на Бизнес-планове в областта на селския туризъм.

- Да участват в управление на качеството на предлагани туристически продукти и услуги в сферата на селския туризъм.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Възникване, същност и значение на селския туризъм.

2 Географско разпространение на региони и обекти за селски туризъм.

3 Условия и изисквания към обектите за селски туризъм.

4 Разработване, реализация и контрол на продукти за селски туризъм.

5 Организация и управление на дейности, свързани със селски туризъм.

6 Квалификация на кадрите.

7 Информационно осигуряване и комуникации.

8 Административно и счетоводно осигуряване. Автоматизация на счетоводната дейност.

9 Реклама и презентации на дестинации за селски туризъм.

10 Текущо оценяване

11 Основни моменти при разработването на проекти за развитие на селските райони в България.

12 Основни моменти при разработването на Бизнес-планове в областта на селския туризъм.

13 Управление на качеството на предлагани туристически продукти и услуги в сферата на селския туризъм.

Литература по темите:

1. Близнаков, А., М. Михайлов, С. Коцева, "Алтернативен туризъм", записки на лектора, ЦДО, НБУ, 2003, 57 с.

2. Костов Е., 1996 За устойчивото развитие на селския туризъм.

3. Маринов, В., 1994 Селският туризъм в България - възможности и/или илюзии. сп. "Икономика и управление на селското стопанство", бр.3-4

4. www.mzgar.government.bg

5. http://selskiturizam.start.bg/

6. http://www.ruralbulgaria.com

7. http://kras.net/

8. http://www.sainte-leocadie.fr/

9. http://www.paysenfrance.com/64-pays-basque/Ustaritz/fr/

On-line източници на информация::

Мудъл

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

Самостоятелна разработка 50%