GEOM109D Екотуризъм и защитени територии

Анотация:

Курсът цели да представи възможностите на защитените територии като обекти за екологичен туризъм. Проблематиката е актуална, тъй като България е една от първите страни, приели стратегия и план за действие по екологичен туризъм.

Цели на курса:

- да представи значението на защитените територии - като обекти за туризъм.

- да представи правното регламентиране на защитените територии като обекти за туризъм;

- да Запознае студентите с правилата за посещение на различните категории защитени територии и включването им в туристическите анимационни програми.

- да даде необходимите знания, свързани със значението на защитените територии и режимите за тяхното опазване.

- да запознае студентите с правния статут и управление на защитените територии (Закони, наредби, правилници).

- да запознае студентите с Международното законодателство в областта на защитените територии. Международни договори (Конвенции).

- да запознае студентите, чрез практики, с някои от защитените територии в България, което включва посещение на поне една защитена територия от всички категории (национален и природен парк, резерват, поддържан резерват, природна забележителност, защитена местност)

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Атанас Близнаков  д.н.
доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- българското законодателство в областта на защитените територии (категории защитени територии, управление на защитените територии, обявяване на защитените територии, планове за управление на защитените територии и т.н.)

- правното регламентиране на защитените територии в България;

- правно регламентиране на туристическите дейности в защитените територии;

- международното законодателство в областта (Конвенции, защитени територии от ЮНЕСКО - биосферни резервати и т.н.);

- специфичните особености на продуктите за екотуризъм;

- възможностите за развитие на дестинации за екотуризъм;

- основните обекти, подходящи за развитието на този вид туризъм (защитени територии, посетителски центрове и др.);

- основните параметри за разработване на екотуристическа дестинация;

- интерпретиране на защитените територии като туристически обекти;

- източници на информация за защитените територии (институции, литература, интернет ресурси и др.);

- проблеми на защитени територии в България.

2) могат:

- да разработват планове за устойчиво управление и развитие на екотуристическа дестинация;

- разработват планове, проекти и стратегии в областта на екотуризма;

- да извършват мониторинг и да правят предложения за превантивни дейности в защитените територии по отношение на туризма;

- да участват в управлението на защитени територии;

- да участват в изготвянето на екотуристически програми и продукти;

- да презентират успешно защитените територии.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Същност и значение на защитените територии

2 Законодателство и нормативна база

3 Категории защитени територии. Предназначение, режим на опазване и ползване на ЗТ

4 Планове за управление на защитени територии (туризъм)

5 Защитени зони - НАТУРА 2000, PAN-паркове, Рамсарски обекти, Орнитологично важни места и др.

6 Основни характеристики на екологичния туризъм

7 Същност и развитие на екологичния туризъм в световен и национален мащаб

8 Фактори и предпоставки за развитие на екологичния туризъм

9 Възможности за развитие на екологичния туризъм в защитените територии

10 Национална стратегия и план за развитие на екологичния туризъм в България

11 Обекти за екологичен туризъм в България. Разработване на екотуристически дестинации

12 Специфични особености при разработването, реализирането и контрола на екотуристически продукти

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Близнаков, А, С. Коцева, "Защитени територии - обекти на туризъм", записки на лектора, НБУ, С. 2005 г.

2. Близнаков, А, С. Коцева, "Защитени територии", електронен учебник, НБУ, ЦДО, С. 2006 г.

3. Коцева, С., "Екологичен туризъм за група "Дъга", сп. "Планета Екоинфо", бр. 6/2002, с. 11;

4. Коцева, С., "Възможности за екологично възпитание и образование", сп. "Планета Екоинфо", бр. 7/2002, с. 15;

5. Коцева, С., "Сдружение за екологичен туризъм", сп. "Планета Екоинфо", бр. 12/2002 , с. 9;

6. Коцева, С., "Екологичният туризъм и екологично възпитание", сп. "Планета Екоинфо", бр. 9/2004, с.11 - 12;

7. Коцева, С., "Критерии за избор на екотуристически продукт", сп. Предучилищно възпитание, бр. 10/2004, с 25 - 26;

8. Коцева, С., "Eкорекреационен потенциал на Национален парк "Беловежка пуща",

сп. "Планета Екоинфо", бр. 4/2005, с.11 - 12.

9. Коцева, С., "Природен парк "Златни пясъци", сп. "Планета Екоинфо", бр. 7/2005,

с.8 - 9.

10. Василев, Д., Екотуризъм в защитените територии - принципи и практики. Доклад - Първи национален екотуристически форум "Екотуризъм, планини и защитени територии - партньори за благоденствие", С., 2002;

11. Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г)

12. Заключителен доклад от Световната конференция за екотуризъм. Квебек., Канада, май 2002;

13. Закон за биологичната разнообразие, (Обн. ДВ, бр. 77/2002);

14. Национален парк "Пирин", План за управление 2000 - 2010 г. МОСВ, С., 2001.

15. "Национална стратегия и план за действие за развитието на екологичния туризъм в България", С., 2004;

On-line източници на информация:

Берберова Р., Електронен учебник - Мудъл - презентационни материали

http://www.moew.government.bg/

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/output/soe-report/index.html

http://eea.government.bg/biodiversity/nsmbr

http://pdbase.government.bg/zpo/bg/index.jsp

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

РЕФЕРАТ 50%