GEOM163D Самостоятелна работа: Алтернативен туризъм

Анотация:

Целта на курса е самостоятелно разработване на доклад по съгласувана с преподавателите тема - актуален към момента проблем в областта на алтернативния туризъм (влияние на туризма върху околната среда, влияние на околната среда върху туризма, влияние на туризма върху други сфери, както и тяхното отражение върху алтернативните форми на туризъм и др.).

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.
доц. Атанас Близнаков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- дообогатяване на знанията в съответната форма на алтернативен туризъм според поставената задача;

2) могат:

- умения за презентиране, защитаване на теза и дискутиране.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Знания в областта на алтернативния туризъм.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

темата се актуализира всеки семестър и се обявява в Мудъл със съответните изисквания към нея, вкл. препоръчителна литература

Литература по темите:

Според темата

Средства за оценяване:

Изготвяне на самостоятелна работа по предварително съгласувана тема.