GEOM306D Гемоложки туризъм

Анотация:

Гемологията, като наука за скъпоценните камъни, е обект на интерес не само на професионалисти, но и на любители. Освен във връзка с бижутерийната им приложимост, скъпоценните камъни са сериозен обект и за колекционери, които проявяват интерес към самостоятелното им събиране, което е основен фактор за постоянното увеличаване на търсенето на геоложки/гемоложки туризъм.

В курса ще се запознаете накратко със задължителни теоретични въпроси относно вида и класификацията на скъпоценните камъни, а така също и с местоположението на гемоложките находки в България и по света, което ще ви помогне да съставяте адекватни туристически маршрути, съобразени с изискванията на различни клиенти.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основните понятия в науката Гемология, класификациите на скъпоценните камъни, техните основни находища в света и в България

2) могат:

- макроскопска диагностика на основните гемоложки разновидности;

- съставяне на гемоложки туристически пакети.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в науката Гемология

2 Произход, находища и начин на добив на скъпоценните камъни

3 Геоложки и гемоложки туризъм

4 Ювелирни (скъпоценни) камъни - 1 част

5 Ювелирни (скъпоценни) камъни - 2 част

6 Ювелирни (скъпоценни) камъни- 3 част

7 Ювелирни (скъпоценни) камъни- 4 част

8 тест

9 Ювелирно-декоративни камъни - 1 част

10 Ювелирно-декоративни камъни - 2 част

11 Ювелирно-декоративни камъни - 3 част

12 Декоративни камъни

13 Биогенни гемологични разновидности

Литература по темите:

Основна литература

Учебно помагало в Мудъл.

Допълнителна литература

В. Бордон. 1987. Каменный калейдоскоп. Минск. Полымя. С. 125.

В. Курчатов, Р. Илиев. 1994. Тайните на скъпоценните камъни. УИ Св. Кл. Охридски. София. с. 175.

З. Цинцов, Б. Банушев. 2010. Ахатите в България. Изд. В. Недков. София. с. 210.

И. Костов, В. Бресковска, Й. Минчева-Стефанова, Г. Киров. 1964. Минералите в България. Изд. на БАН. София. с. 540.

И. Костов. 1993. Минералогия. Техника. София. с. 733.

Р. Костов. 1993. Митологична гемология. Наука и изкуство, София. с.213.

С. Петрусенко, Р. Костов. 1992. Скъпоценните и декоративните минерали на

Р. Костов. 1998. Загадката на кварца. София, Литера Прима. С. 160.

Р. Костов. 2003. Скъпоценни минерали. Определяне, разпространение, обработка, история и приложение. Пенсофт. София. с. 451.

България. Изд. на БАН. София. с. 90.

Х. Харизанов. 2004. Гемоложки находки в България. НБУ. София. с. 87.

On-line източници на информация:

http://www.gemologyonline.com/

http://www.gia.edu/research-resources/gems-gemology/index.html

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Практическите занятия се провеждат в Лаборатория по гемология