GEOM103D Правно регламентиране на туристическата дейност

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните положения в правното регулиране в туризма и туристическата дейност в Република България и действащите нормативни документи в тази област, в това число, с основните правни принципи във вътрешната правна уредба - законова и подзаконова уредба на материята; съотношението между различните по ранг нормативни актове; ролята на съдебната практика; двустранни договори за сътрудничество в областта на туризма; спогодби за избягване на двойното данъчно споразумение; междуправителствени споразумения.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

 Славейко Серафимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- действащите нормативни документи и основните положения в правното регулиране на туризма и туристическата дейност в Р България.

2) могат:

- да прилагат знанията си на практика под формата на участие в туристически проекти, работа за туристически агенции и т.н.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Общи положения в правното регулиране на туризма и туристическата дейност в Република България

2 Регистрация и издаване на удостоверения за регистрация на туроператорска или туристическа агентска дейност

3 Категоризиране на туристическите обекти. Обекти, които подлежат на категоризиране, видове категории, органи по категоризация

4 Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

5 Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност

6 Правилник за дейността на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

7 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет за туризма

8 Дискусии

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Туризъм и туроператорска дейност. Регистрация, категоризиране, контрол. Нова звезда, С., 2005.

2. ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА, Обн. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г.

3. НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, Обн. ДВ. бр. 2 от 7 Януари 2005г.

4. НАРЕДБА за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност, обн. ДВ, бр. 107/2004

5. НАРЕДБА за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, обн. ДВ, 77/2006

6. Правилник за маркировката на туристическите пътища в Република България

On-line източници на информация::

Мудъл - всеки семестър се актуализират нормативните документи

http://www.mi.government.bg/bg/pages/nationalen-savet-po-turizam-59.html

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

Казуси и дискусии 50%