GEOM102D Организация и управление на международния алтернативен туризъм

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с теоретичните и практико-приложни аспекти на управлението, имащо за обект специфичните характеристики на алтернативния туризъм, в неговите национални и международни аспекти.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Завършилите курса ще са получили знания и умения за разработване на продуктови структури и маркетингови стратегии на алтернативни видове туризъм.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Управление на алтернативния туризъм - процес, функции, международни дестинации

2 Предметни функции и ресурсоосигуряване в управлението на туризма

3 Нормативна база и държавно регулиране на туризма. Субекти на управление на туризма - макро, регионално и локално равнище

4 Продуктови структури на алтернативния туризъм

5 Управление на маркетинга в туризма - промоция, реклама, канали за реализация

6 Управление на продажбите в туризма - туроператори; туристически пакети и брошури; оферти, договори и ценообразуване

7 Технологии в туризма - туристически програми, маршрути, техники на алтернативните форми

8 Фирмен мениджмънт в туризма - търговски дружества и лицензионни режими

9 Информационно осигуряване на алтернативния туризъм

10 Управление на човешките ресурси в туризма

11 Психология на управлението - мотивационен процес

12 Стратегии на международния алтернативен туризъм

13 Маркетингова стратегия на вид алтернативен туризъм

14 Технология на създаване и реализация на продукти и форми на алтернативен туризъм

Литература по темите:

1. Михайлов М., Стратегическо управление на туризма, НБУ

2. Велас Ф., Бешерел Л. Международен туризъм, С., 1998.

3. Ставрев, С. Основи на мениджмънта. П., 1996.

4. Закон за туризма. Нормативни актове, ДВ

5. Kotler P, Bowen Y., Makens. Marketing for Hospitality and Tourism. N.Y., 1991

On-line източници на информация:

Презентации в Мудъл

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

Проект 50 %