GEOM101D Актуални форми на международния алтернативен туризъм

Анотация:

Да запознае студентите със съвременните тенденции в създаването и реализацията на алтернативни форми на туризъм

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Натрупване на знания за отделните форми на алтернативен туризъм и добиване на умения за боравене с информационни канали за търсене и предлагане на актуални форми на алтернативен туристически продукт.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Теоретико-методологически основи на туризма

2 Алтернативен туризъм - същност, дефиниция, характеристики

3 Видове алтернативен туризъм - класификационни критерии

4 Природни ресурси на алтернативния туризъм

5 Антропогенни ресурси на алтернативния туризъм

6 Природна среда и екологосъобразен туризъм

7 Актуални форми на алтернативния туризъм

8 Социална среда и културен туризъм

9 Актуални форми на културния туризъм

10 Рекреация, личностно развитие, туризъм

11 Екстеремн, екзотичен и езотеричен туризъм

13 Семинарни занятия с дискусия

Литература по темите:

1. Михайлов М., Устойчиво развитие и туризъм, НБУ, 2007

2. Стаматов Ст и колектив. Специализирани видове туризъм, С., 1995.

3. Велас Ф., Бешерел Л. Международен туризъм, С., 1998.

4. Райън, Възстановителен туризъм. С., 1996.

5. Костов Е. Устойчиво развитие на селския туризъм. С., 1996.

6. Алтернативен туризъм - материали от международна конференция, В., 1994.

On-line източници на информация:

Презентации в Мудъл

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

Проект и дискусии 50%