Електронен каталог

проф. д-р Даниела Гоцева

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доцент по 02.21.07 „Автоматизирани сиистеми за обработка на информация и управление”

Доктор по 02.21.05 „Системи с изкуствен интелект”

Специализации - Microsoft “Partners in Learning”, Brainbench Java 1 skills, Brainbench UML, Brainbench C, Brainbench Delphi

Преподавани езици и среди за програмиране - Delphi, C/C++, Java, C#.

Област на научните интереси - размити множества, роботика, компютърно моделиране на лекарства, създаване на софтуерни решения и изследване на производителността им, размити бази данни

Участие е национални проекти

• Научноизследователски проект 43ВУ-МИ-107 “Виртуален скрининг и компютърно моделиране за дизайн на лекарствени средства” oт конкурса "Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища", МОН, 2006.

• “Предпроектно проучване за изграждане на «бизнес – бизнес»/В2В/ ориентирана WEB система за управление на резервации между тур-агенции и малки и средни средства за подслон и хранене/агент за управление на резервации”, финансиран от Изпълнителната Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, договор No ИФ-02-106/20.12.2005 при НИС на ТУ-София.

• “Системи за мобилен достъп до данни на МСП с дискретно производство, базирани на ниско стойностни технико- програмни решения”, финансиран от Изпълнителната Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, договор No ИФ-20-50/12.12.2005 при НИС на ТУ-София.

• „Универсални WEB базирани програмни решения в производството и управлението на МСП от направление Машиностроене”, финансиран от Министерство на образованието и науката – Фонд „Научни изследвания”, договор Д01-1057/14.12.2006 при НИС на ТУ-София.


Публикации:


Учебни пособия

1. Горанова, М., В. Димитрова, Д. Гоцева, „Ръководство за лабораторни упражнения по С#”, Издателство на ТУ-София, 2006.

2. Наков, О., Д. Гоцева, „Технологии за програмиране в разпределена изчислителна среда”, КИНГ, 2006.

3. Алексиева, А., Д. Гоцева. „Ръководство за лабораторни упражнения по Програмиране и използване на компютри II”, Второ допълнено и преработено издание, КИНГ, 2006.

4. Алексиева, А., Д. Гоцева. „Ръководство за лабораторни упражнения по Програмиране и използване на компютри II”, КИНГ, 2004.

5. Наков, О., Д. Гоцева и др. “Ръководство за лабораторни упражнения по Програмни среди” II част-.NET, София, 2004.

6. Наков, О., Д. Гоцева и др. “Ръководство за лабораторни упражнения по Програмни среди” I част, София, 2003.

7. Наков, О., Г. Гоцева, “Обектно-ориентирано програмиране в разпределена среда”, учебник за ВУЗ, София 2002.

Научни статии:

1. Gotseva, D. „Fuzzy Joystick Control Algorithm for Telemanipulation Approach”, WSEAS Trans. on Systems journal, под печат.

2. Gotseva D., O. Nakov, L. Bekiarov: „Quality Code Analysis in Students’ Projects”, RECENT journal, Romania, под печат.

3. Nakov, O., D. Gotseva, “Using Fuzzy Language Extension into Medicine Expert Systems”, Siria, под печат.

4. Наков, O., A. Ангелов, Д. Гоцева, „Резултати от изследване на качеството на програмен код и анализ на най-често срещаните проблеми”, „Е+Е”, под печат.

5. Гоцева, Д. Подобряване на механизма за търсене в бази данни посредством размити променливи,»Компютърно инженерство», под печат.

6. Наков, О., Д. Петрова, Д. Гоцева, „Влияние на избора на система за автентикация върху системни характеристики на кода при RPC повиквания”, „Е+Е”, vol. 1-2, 2007, pp. 17-19.

7. Gotseva, D., A. Angelov, O. Nakov, “SAFEARRAY Analysis and Code Quality Improvements”, “E+E”, vol. 1-2, 2007, pp. 35-40.

8. Наков, О., Д. Гоцева, „Изследване на развойни среди за разработка на софтуер, използван на мобилни устройства”, годишник на Висше училище – колеж Телематика, 2007, стр.62-77.

9. Наков, O., Д. Гоцева, Д. Петрова, „Резултати от изследване чрез статичен анализ на С/С++ програмен код”, „Компютърни науки и технологии”, бр.2, 2005, стр. 18-25.

10. Gotseva, D. “Fuzzy variables and C++ Language”, “Journal of Information, Management and Control Systems”, University of Zilina, Словакия, vol. 2, 2004, pp. 129-140.

Доклади на конференции:

1. Kostadinov, K., R. Kasper, T. Tiankov, M. Al-Wahab, D. Chakarov, D. Gotseva, „Unified Approach For Functional Task Formulation In Domain Of Micro/Nano Handling Operations”, 4M2006 Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Grenoble, France, Elsever, pp. 255-258.

2. Gotseva, D., “Asynchronous Function Calls”, International Scientific Conference “Computer Science’2006”, Istanbul, Part I, pp. 393-398

3. Tiankov, T., A. Shulev, D. Gotseva, I. Roussov, K. Kostadinov, “Investigation of Piezzo Actuated Micro/Nano Manipulators by Digital Speckle photography and Interferometry”, “International Conference “Automatics and Informatics’06”, Sofia, 2006, pp. 47-50.

4. Angelov, A., I. Pankov, D. Gotseva, J. Pankov, “Integrated system for gathering, processing and analysis of information for the scientific developments and innovations in the Bulgarian Universities”, International Scientific Conference “Computer Science’2006”, Istanbul, Part I, pp. 184-189.

5. Тiankov, Т., D. Gotseva, Т. Petrov, V.Latkovski, D.Chakarov, К.Кostadinov, „Actuation and Control System for Human Oriented Robots”, 5th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS BIOMECHANICS and MECHANICS MECHATRONICS and ROBOTICS, Varna, Bulgaria, 2006, pp. 55-58.

6. Pankov, I., D. Gotseva, S. Yanchovichin, "Web Services for high-quality tourism industry", International Scientific Conference “Computer Science’2006”, Istanbul, Part I, pp. 339-344.

7. Popov, G., D. Gotseva, “A Fuzzy Logic Based DSP Processing for Pet Immunity Pir Motion Detectors”, International Scientific Conference “Computer Science’2006”, Istanbul, Part I, pp.70-73.

8. Gotseva, D. “SAFEARRAY Wrapper Class”, International Scientific Conference “Computer Science’2005”, Greece, Part I, pp. 318-323.

9. Gotseva, D., G. Popov. “A FUZZY LOGIC BASED DSP PROCESSING FOR PASSIVE INFRARED MOTION DETECTORS”, International Scientific Conference „Computer Science’2004”, Sofia, pp. 239-241.

10. Gotseva, D. “Appling Fuzzy C++ Functionality into Test Creation”, Международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и контрол във висшето образование”, Правец, 2004, pp.363-369.

11. Gotseva, D., “MS Word Macro Language extension”, International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), “CompSysTech’03”, Sofia, 2003, II.26.

12. Гоцева, Д., А. Алексиева, “Дистанционни упражнения по “Програмиране и използване на компютри II”, “Електронното обучение. Трудове на Научна сесия РУ’2003”,2003.

13. Gotseva, D., “Advanced Toolbar Programming Techniques in AutoCAD”, International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), “CompSysTech’02”, Sofia, 2002, III.17.

14. Angelov, A., D. Gotseva, “An “UML – Object Oriented Design” course Abstracts”, International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), “CompSysTech’02”, Sofia, 2002, IV.29.

15. Gotseva, D. “Development of Fuzzy Rules using FUZZY C# Extension”, International Scientific Conference „Computer Science’2004”, Sofia, pp. 233-238.

16. Gotseva, D. “Fuzzy Functionality into C++ and Medicine Diagnostic Systems” International Conference “Automatics and Informatics’04”, Sofia, 2004, pp.285-288.

17. Gotseva, D., M. Boev. “Implementing fuzzy variables in C++”, International Scientific Conference „Computer Science’2004”, Sofia, pp. 113-116.

18. Gotseva, D. “Embedding fuzzy variables into C++”, International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), “CompSysTech’04”, Rousse, 2004, II.8.

Курсове от текущия семестър: