Електронен каталог

Делян Керемедчиев

Делян Керемедчиев
Академична длъжност:
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Средно образование: НПМГ - Математика и информатика;

Магистър по маркетинг и мениджмънт - УНСС;

Магистър по софтуерни технологии в Интернет - НБУ;

Интереси: Уеб технологии, уеб базирани приложения, електронно обучение


Публикации:


1. Borissova, D., D. Keremedchiev. Intelligent System for Generation and Evaluation of e-Learning Tests using Integer Programming. Communications in Computer and Information Science, приета за печат: 2019, DOI:10.1007/978-3-030-39237-6_7, SJR (Scopus):0.168

2. Blagoev, I., Keremedchiev, D., Zankinski, I.. Population based algorithms for artificial neural networks training in perfect information games. Information technologies and control, 4, 2019, ISSN:2367-5357, 23-28

3. Borissova, D., D. Keremedchiev. Group Decision Making in Evaluation and Ranking of Students by Extended Simple Multi-Attribute Rating Technique. Cybernetics and Information Technologies, 18, 3, 2019, ISSN:1311-9702, DOI:DOI: 10.2478/cait-2019-0025, 45-56. SJR (Scopus):0.22

4. Borissova, D., D. Keremedchiev. Product configuration design via group decision making and combinatorial optimization. Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, 72, 9, 2019, ISSN:1310-1331, DOI:DOI:10.7546/CRABS.2019.09.13, 1251-1261. JCR-IF (Web of Science):0.27

5. Dzhambazov, V., Peneva, J., Keremedchiev, D.. Modern Practices in E-learning – the Experience of New Bulgarian University. Proceedings of International Conference CSECS, 2019, ISSN:2603-4794, 34-37

6. Zankinski, I., Keremedchiev, D., Blagoev, I., Ketipov, R., Kolev, K., Kostadinov, G., Petrov, P.. Recursive Brute-Force Selection Operator in Genetic Algorithms. Технически университет "В. Априлов", Габрово, 3, International Scientific Conference UNITECH 2019 Gabrovo, 2019, ISSN:1313-230Х, 227-232

7. Peneva, J., Dzhambazov, V., Keremedchiev, D.. INNOVATIVE PRACTICES IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2019, Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 2019, ISSN:2534-8663, 85-94

8. Blagoev, I., Keremedchiev, D., Zankinski, I.. Population based algorithms for artificial neural network training in perfect information games. Journal of Information Technologies and Control, 4, 2018, ISSN:1312-2622, DOI:10.1515/itc-2018-0018, 23-28

9. Керемедчиев, Д, Тупаров, Г. Управление на учебните игрови дейности с XAPI. XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018, ИМИ-БАН, Асоциация "Развитие на информационното общество", 2018, ISSN:1314-0752, 75-83

10. Dzambazov, V., Peneva, J., Keremedchiev, D.. Good practices for sustainable implementation of e-learning. Електронното обучение във висшите училища, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, ISBN:978-954-07-4509-1, 112-118

11. Dzambazov, V., Peneva, J., Keremedchiev, D.. Student's readiness for e-learning. Proc. of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, June, 2018, Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 2018, ISSN:1314-0752, 196-203

12. Tuparov, G., Keremedchiev, D., Tuparova, D., Stoyanova, M.. Gamification and educational computer games in open source learning management systems as a part of assessment. 2018 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), IEEE, 2018, ISBN:978-1-5386-4624-3, DOI:10.1109/ITHET.2018.8424768

13. Keremedchiev D., Tomov P., Barova M.. Slot Machine Base Game Evolutionary RTP Optimization. Sixth Conference on Numerical Analysis and Applications (NAA'16), LNCS, volume 10187, Springer International Publishing Switzerland, 2017, ISBN:978-3-319-57098-3, DOI:10.1007, 406-413. SJR:0.295

14. Keremedchiev, D., Peneva, J.. Comparison of online and traditional in class exams in computer science courses. Proc. of National Conference on "Education and Research in the Information Society", Асоциация "Развитие на информационното общество" съвместно с ИМИ-БАН, 2017, ISSN:1314-0752, 69-78

15. Keremedchiev, D.. Analysis of traditional and online assessment in computer science courses. KNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS, 19, 2, Institute of knowledge management - Skopje, 2017, ISSN:2545-4439 (printed), 1857-923X (e-version), 561-566

16. Kirilov L. M., Guliashki V. G., Keremedchiev D.. A METHOD FOR SOLVING FLEXIBLE JOB SHOP PROBLEMS WITH MULTIPLE OBJECTIVES. International Conference АUTOMATICS AND INFORMATICS‛2017 PROCEEDINGS Bulgaria, Sofia, October 4 - 6, 2017, JOHN ATANASOFF SOCIETY OF AUTOMATICS AND INFORMATICS, 2017, ISSN:1313-1850 CD: ISSN 1313-1869, 165-168

17. Kirilov, K., Keremedchiev, D.. A MULTIOBJECTIVE MODEL FOR TEST ASSEMBLING OPTIMISATION. KNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS, 20.5, Institute of knowledge management - Skopje, 2017, ISSN:2545-4439 (printed), 1857-923X (e-version), 2165-2169

18. Peneva, J., Keremedchiev, D., Dzhambazov, V.. Instructor’s presence in student-centered learning. Proc. of 13th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, 2017, ISSN:1313-8624, 159-172

19. Balabanov, T., Keremedchiev, D., Goranov, I.. Web Distributed Computing For Evolutionary Training Of Artificial Neural Networks. Proceedings of the International Conference InfoTech-2016, Publishing House of Technical University - Sofia, 2016, ISSN:1314-1023, 210-216

20. Keremedchiev D., Barova M., Tomov P.. Mobile application as distributed computing system for artificial neural networks training used in perfect information games. Proceedings of International Scientific Conference Unitech Gabrovo 2016, II, University Publishing House “V. APRILOV” – Gabrovo, 2016, ISSN:1313-230X, 389-393

21. Keremedchiev D., Dzhambazov V.. Creating High Availability Learning management System With Moodle Optimization. Proceedings of International Conference CSECS, 12, 2016, ISSN:1313-8624, 79-92

22. Keremedchiev D., Peneva J.. Comparing Results Of Traditional And E-Testing. Proceedings of Contemporary distance learning: Trends, policies and good practices, IBS PRESS, 2016, ISBN:978-954-9432-70-1, 385-396

23. Keremedchiev, D., Kirilov, L.. Multimedia classroom model for e-learning and content creation. Proceedings of the sixth national conference on e-learning in higher education (R. Peytcheva-Forsyth – Ed.), June 2016, Kiten, Bulgaria, Publisher SU “St. Kliment Ohridski”, 2016, ISBN:978-954-07-4114-7, 187-191

24. Evtimov G., Keremedchiev D., Barova M.. Image vectorization and colors reduction with ant colony optimization. Advances in Mathematics: Scientific Journal, 2, 5, RESEARCH PUBLICATION, 2016, ISSN:1857-8365 (printed version), 1857-8438 (electronic version), 153-160

25. Peneva J., Keremedchiev D.. Teacher’s presence and immediacy in e-learning classes. Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Асоциация "Развитие на информационното общество" съвместно с ИМИ-БАН, 2016, ISSN:1314-0752, 73-77

Курсове от текущия семестър: