Електронен каталог

проф. д-р Красимир Манев

проф. д-р Красимир Манев
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Информатика
Телефон:
0887253211
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Завършил съм Националната природо-математическа гимназия през 1969 година и магистърска програма по Теоретична информатика във Факултета по математика и информатика на Софийския университет през 1974 г. През 1988 г. защитих кандидатска дисертация на тема „Автоматизиране на комбинаторните изследвания“ в Софийския университет. От 1974 до 1991 съм математик и научен сътрудник в ИМИ на БАН, от 1991 до 1993 – главен асистент във ФМИ на СУ, а от 1993 до март 2013 – доцент във ФМИ на СУ. От април 2013 съм Доцент в департамент Информатика на НБУ, а от декември 2014 - Професор в същия Департамент.

Като асистент съм водил упражнения по Програмиране и Дискретна математика. От 1991 г. бях основен лектор на курса Дискретна математика в СУ, а след разделянето на курса на два едно-семестриални – четох курса по Дискретни структури. През 2006 г. създадох курса по Дизайн и анализ на алгоритми и бях основен лектор от тогава до януари 2013. Успоредно с това съм чел с различна продължителност курсовете по Дискретна математика и/или Дизайн и анализ на алгоритми и в Нов български университет, ВеликоТърновския университет, Американския университет в България, Варненския свободен университет и Пловдивския университет.

Автор съм на повече от 80 научни публикации в различни области - Базов и приложен софтуер за математически изследвания, Дискретна математика и Алгоритми, Технология на софтуера и Състезания по програмиране и преподаване на информатика. Автор съм на учебника за студенти "Увод в дискретната математика"(с 5 издания), монографията "Алгоритми в графи. Основни алгоритми" и съавтор на 12 учебни помагала за ученици (с общо повече от 26 издания). Член на редакционните колегии на 2 международни научни списания.

От 1981 до 2009 г. съм член, а от 1998 до 2002 - председател на Националната комисия за олимпиадите по информатика за ученици. Седем пъти съм бил Ръководител или Зам. ръководител на Националния отбор на България за Международната олимпиада по информатика и седем пъти за Балкански олимпиади по информатика. Председателствал съм Научното журито на трите проведени у нас Балканиади по Информатика. Член бях на Международния комитет на Международната олимпиада по информатика (IOI) от 2001 до 2003 и от 2005 до 2013 година, а от 2014 до 2017 г. бях Президент на IOI. През 2017 година бях един от създателите на Европейската юношеска олимпиада по Информатика (EJOI) и съм нейният първи Президент.

През 1997 година съм съосновател на Муждууниверситетския турнир по програмиране, прераснал по-късно в Републиканска студентска олимпиада по програмиране. Четири пъти съм участвал като ръководител на отбора на СУ "Кл. Охридски" във Финалите на ACM ICPC (Международната студентска олимпиада по програмиране).


Публикации:


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на доц. д-р Красимир Неделчев Манев

А. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПУБЛИКАЦИИ

I. Софтуер за научни изследвания (16 статии и 2 доклада)

? Статии

1. Маркова, Л. А. Петков, Кр. Манев, Програмна система за графическо изобразяване на резултатите от моделилрането на дискретни устройства „ДИАГРАФ“, Сборник доклади на Научна конференция посветена на Деня на радиото, Том 1, София, 1977, стр. 489-494.

2. Манев, Кр. Функциональный програмный язык для комбинаторных исследованиях с помощью ЭВМ, in Proceedings of the joint Bulgarian-Hungarian workshop “Mathematical cybernetics and data processing”, MTA SZTAKI Tanulmanyok, № 147, 1983, pp. 177-186.

3. Manev, Kr., A Portable Package of Standard Combinatorial Programs, Сборник докладов Научно-технического семинара „Проблемы мобильности инструментально-технологических средств программированияя“, Варна, 1987, стр. 157-162.

4. Manev, Kr., Command Interpreters of UNIX-like Systems – State of the Art and Trends, Сборник докладов Научно-технического семинара „Проблемы мобильности инструментально-технологических средств программированияя“, Варна, 1987, стр. 163-168.

5. Manev, Kr., LINCOR – A System for LINear COdes Researches, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of XVI Spring Conference of UBM, Sunny Beach, 1987, pp. 500-503.

6. Манев, Кр., Автоматизиране на комбинаторните изследвания, Дисертация за получаване на научната степен Кандидат на математическите науки, Софийски университет, София, 1987.

7. Manev, Kr., Software Environment for Discrerte Mathematical Research in UNIX-like Systems, MTA SZTAKI Kozlemenyek, № 39, 1988, pp. 111-120.

8. Манев, Кр., Коммандный интерпретатор bsh для UNIX-подобных систем, Сборник докладов научно-технического семинара “Технология програмирования массовых ЭВМ”, Москва, 1989, стр. 165-170.

9. Manev, Kr., Approaches to GF-calculation under UNIX-Like Systems, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of XVIII Spring Conference of UBM, Albena, April 6-9, 1989, pp. 396-398.

10. Манев, Кр., Паралелен изчислител на долните нули на монотонни булеви функции, Математика и математическо образование, Доклади на XIX пролетна конференция на СМБ, Сл. бряг, Април 1990, стр. 247-252.

11. Manev, Kr., Software Environment for Research in Discrete Mathematics, Mathematical Research, v. 57, Akademie-Verlag, Berlin, 1990, pp. 210-217.

12. Манев, Кр., Паралельный алгоритм нахождения дуального матроида, Годишник на Висшия Педагогически Институт - Благоевград, том VII, Книга 2, 1990, стр. 88-92.

13. Manev, Kr., M. Petkova, R. Golemanova, On the Calculation of Linear Programing Bound for Error Correcting Codes, Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Mathematiques et Informatique, Livre 1 – Mathematique, Tome 84, 1990, pp. 63-67.

14. Байчева, Ц., Кр. Манев, Намиране на линейната обвивка на множество вектори над крайно поле с характеристика различна от 2, Математика и математическо образование, Доклади на XXIII пролетна конференция на СМБ, София, 1994, стр. 313-318.

15. Манев, Кр., Алгоритми и трудни задачи, Доклад по покана, Математика и математическо образование, Доклади на XXIV пролетна конференция на СМБ, София, 1995, стр. 51-65.

16. Манев, Кр., Н. Николов, Информационен модел на дискретна математическа теория, Математика и математическо образование, Доклади на XXVI пролетна конференция на СМБ, София, 1996, стр. 209-214.

? Доклади

17. Манев, Кр. Информатичен подход за изчисляване на електрическа мрежа по законите на Кирхоф. Доклад на Първия симпозиум „Физиката и приложната информатика“, Гьолечица, 1981.

18. Манев, Кр., О возможностях применения ЭВМ в комбинаторных исследованиях. Доклад на Конференция КНВВТ/РГ11 „Информационное обеспечение в научных исследованиях“, София, 12-18 април, 1982.

II. Дискретна математика и алгоритми (20 статии и 1 доклад)

? Статии

19. Коен, Р., Кр. Манев. Алгебраические свойства универсальных функций алгебры логики. Доклады БАН, т. 31, № 10, 1978, стр. 1237-1240.

20. Velikova, E., Kr. Manev, The Covering Radius of Cyclic Codes of Length 33, 35 and 39, Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Mathematiques et Informatique, Livre 1 – Mathematique, Tome 81, 1987, 215-223.

21. Dodunekov, S., Kr. Manev, V. Tonchev, On the Covering Radius of the (14,6) Binary Codes Containing All-ones Vector, IEEE Trans. on Information Theory, v. 34, No. 3, May 1988, pp. 591-593.

22. Manev, Kr., E. Velikova, The Covering Radius and Weight Distribution of Cyclic Codes over GF(4) of Lengths up to 13, II International Workshop “Algebraic and Combinatorial Coding Theory”, 16-12 September, 1990, Leningrad, pp. 150-153.

23. Landgev, I., Kr. Manev, On the Isomorphism Group of the BIB(22,33,12,8,4) Design, II International Workshop “Algebraic and Combinatorial Coding Theory”, 16-12 September, 1990, Leningrad, pp. 133-136.

24. Manev, Kr., N. Mateev, On the Weight Distribution of the Leaders of Cossets for Some Linear Binary Codes, III International Workshop “Algebraic and Combinatorial Coding Theory”, Voneshta Voda, June, 1992, pp. 126-129.

25. Manev, Kr., V. Bakoev, Irreducible Conjunctive Normal Forms of the Zero Function, Proceedings of the Fifth International Conference on Discrete Mathematics and Applications, Blagoevgrad, 1995, pp. 127-131.

26. Manev, Kr., R. Stefanov, Yet Another Algorithm for Addition of Vectors in Non Bynary Finite Field, Proceedings of the International Workshop “Algebraic and Combinatorial Coding Theory”, Sozopol, 1996, стр. 190-193.

27. Manev, Kr., On the Lower Bound for Covering Radius for First Order Read-Muller Codes, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of XXVI Spring Conference of UBM, Sofia, 1997, pp. 150-152.

28. Bakoev, V., Kr. Manev, Irreducible Conjunctive Normal Forms of the Zero Function II, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of XXVI Spring Conference of UBM, Sofia, 1997, pp. 209-215.

29. Manev, Kr., V. Bakoev, Algorithms for Performing the Zhegalkin Transformation, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of XXVII Spring Conference of UBM, 1998, pp. 229-233.

30. Bakoev, V., Kr. Manev, Some Necessary and Some Sufficient Conditions about the 3-Satisfiability Problem, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of XXIX Spring Conference of UBM, Sofia, 2000, pp. 233-239.

31. Manev, Kr., Algebraic Properties of Zhegalkin Transformation, Proceedings of the 1st Balkan Conference in Informatics, 21-23 November 2003, Thessaloniki, Greece, pp. 411-418.

32. Manev, Kr., On the Covering Radius of RM(1,n) for odd n, Proceedings of the Fifth International Workshop “Optimal Codes and Related Topics”, White Lagoon, Bulgaria, 2007, pp. 173-177.

33. Bakoev, V., Kr. Manev, Fast computing of the positive polarity Reed-Muller transform over GF(2) and GF(3). Proceedings of the IX International Workshop “Algebraic and Combinatorial Coding Theory”, Pamporovo, Bulgaria, 2008, pp. 13-21.

34. Borisov, Y., Kr. Manev, On a Class of Boolean Functions, Proceedings of the Sixt International Workshop “Optimal Codes and Related Topics”, Varna, Bulgaria, 2009, pp. 16-19.

35. Manev, Kr., N. NIkolov, M. Markov. Reconstruction of Trees Using Metric Properties. Olympiads in Informatics, vol. 5, 2011, pp. 82–91. http://www.mii.lt/olympiads_in_informatics/

http://www.mii.lt/olympiads_in_informatics/pdf/INFOL068.pdf

36. Markov, M., M. I. Andreica, Kr. Manev, N Tapus, A Linear Time Algorithm for Computing Longest Paths in Cactus Graphs, Serdica J. Computing, 6 (2012), pp. 287-298.

37. Markov M., Tz. Vassilev, Kr. Manev, A Linear Time Algorithm for Computing Longest Paths in 2-Tree, accepted for publication in Ars Combinatoria, Managing Editor: Jeff Allston email: MathJournals@attGlobal.net URL: http://www.combinatorialmath.ca/arscombinatoria/

38. Markov M., Kr. Manev, Algorithmic Results on a Novel Computational Problem, Olympiads in Informatics, 2013, Vol. 7, 61–77. http://www.mii.lt/olympiads_in_informatics/

? Доклади без публикация

39. Manev, Kr., I. Stoyanov, Minimization of Exclusive-or Sums-of-Products for a Class of Boolean Functions, Abstracts of International Congress MASSE’2003, Borovetz, 2003.

III. Софтуерни системи и технология на софтуера (15 статии и 1 доклад)

? Статии

40. Маркова, Л., А. Петков, Кр. Манев. Програмна система за графическо изобразяване на резултатите от моделиране на дискретни устройства „ДИАГРАФ“, Сборник доклади на Научна конференция посветена на Деня ня радиото, София, 1977, т. 1, стр. 489-494.

41. Palanchov, St., A. Simeonov, Kr. Manev. A ”Cross-Technology” Software Development Approach, Proceedings of the Conference i.TECH’2008, Varna, June 2008. ISSN 1313-0455

http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/1080

42. Maneva, N., Kr. Manev. On the models of Development and Distribution of Software. International Journal “Information Theories&Applications”, vol. 15, 2008, ISSN 1310-0513 (printed), pp. 171-174, ISSN 1313-0463 (on-line).

43. Manev, Kr., A. Zhelyazkov, St. Boychev. Implementation of an Object-Oriented Test Data Generator, in Proceedings of the International Conference one-Learning and the Knwledge Society e-Learning’10, Riga, 2010, pp. 231-236.

44. Manev, Kr., A. Zhelyazkov, St. Boychev. Generation Of Testing Source Code For Object-Oriented Programs, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of 40-th Spring Conference of UBM, Borovetz, 2011, pp. 306-313.

http://www.math.bas.bg/smb/2011_PK/tom/index.html

45. Maneva, N., Kr. Manev. Extracting Business Rules – Hype or Hope for Software Modernization. International Journal “Information Theories & Applications”, vol. 184, 2011, pp. 390-397. http://www.foibg.com/ijita/vol18/ijita-fv18.htm

46. Maneva, N., Kr. Kraychev, Kr. Manev. Mathematical Models-Based Software Modernization. Mathematika Balkanika J., New Series, vol. 25, No 1-2(2011), pp. 131-144.

47. Manev, Kr., N. Maneva, H. Haralambiev. Extracting Business Rules through Static analysis of the Source Code. Proc. of the 41-rd Spring conference of the UBM, 2012, pp. 263-270. http://www.math.bas.bg/smb/2012_PK/tom_2012/index.html

48. Maneva, N., Kr. Manev. Informatics and Software Business – A Mutually Beneficial Collaboration. Proceedings of the International Scientific Conference “Informatics in the Scientific Knowledge”, Varna, June, 26-29, 2012, pp. 207-213.

49. Maneva, N., Kr. Manev. A Case-Driven Approach to Business Rules Extraction. Proceedings of the 8-th International Conference on Computer Science and Education, Boston, July 6-10, 2012, pp. 28-35.

50. Manev, K., T. Trifonov. Declarative Semantics of the Program Loops. Proceedings on the Sixth International Conference on Information Sytems & GRID Technologies ISGT’12, Sofia, June 1-3, 2012, рр. 326-337.

51. Manev, Kr., N. Maneva, Using the Source Code for Modernization of a Legacy System, Proceedings of the 9-th International Conference on Computer Science and Education, Fulda-Wurtzburg, July, 2013, pp. 113-118.

52. Manev Kr., H. Haralambiev, A. Zhelyazkov, Parsing “COBOL” programs, Proceedings on the Seventh International Conference on Information Sytems & GRID Technologies ISGT’13, Sofia, June 2013, pp. 269-274.

53. Maneva, N., Kr. Manev, A Collaborative Approach to Software Engineering Education, Proceedings of the International conference on Computing Technology and Information Management, Dubai, UAE, 2014, pp. 135-143.

54. Manev, Kr., N. Maneva, On Applying Design Pattern Approach to Reengineering COBOL Programs, Proceedings of the International conference on Computing Technology and Information Management, Dubai, UAE, 2014, pp. 125-134.

55. Manev Kr., N. Maneva, Comparative Analysis of the Languages for Business Rules Specification, International Journal "Information Models and Analyses", v. 3, 2, 2014, pp 136-146.

56. Dimitrov, D., D. Ivanov, H. Haralambiev, Kr. Manev, A prototype of Business Rules Extraction Framework, Proc. of International Scientific Conference "Informatics in the Scientific Knowledge", June, 2014, pp 40-52.

57.

? Доклади

58. Манева, Н., Кр. Манев. Автоматизиране на финансово-счетоводни дейности с персонални компютри Apple-II, Международен симпозиум "Автоматизация на административно-управ¬ленческата дейност", Пловдив, септември 1983, стр. 12-15.

IV. Състезания по програмиране, обучение по информатика и информационни технологии (12 статии, 2 доклада и 4 тезиса за дискусия)

? Статии

59. Манев Кр., Н. Манева, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА НА ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АНУБИС“, Математика и информатика, година XXVI ( XLIV) 2001, кн. 1, стр. 3-5.

60. Manev, Kr., Mathematics and Discrete Mathematics, Proceedings of Seventh International Conference “Discrete Mathematics And Applications”, June 2004, South-West University, Blagoevgrad, pp. 131-138.

61. Manev, Kr., E. Kelevedjiev, St. Kapralov, Programming Contests for School Students in Bulgaria, International Journal “Olympiads in Informatics”, v. 1, Vilnius, 2007, pp. 112-123. ISSN 1822-7732 http://www.mii.lt/olympiads_in_informatics/htm/htm/INFOL010.htm

62. Manev, Kr., Tasks on Graphs, International Journal “Olympiads in Informatics”, v. 2, Vilnius, 2008, pp. 90-104. ISSN 1822-7732

63. Манев, Кр., Р. Папанчева, Кр. Димитрова, Идеи и принципи на образователeн комплект по информационни технологии за първи клас, Сборник доклади на Годишна конференция на Факултет начална педагогика на СУ, София, 2008, стр. 198-205. ISBN 978-954-8846-04-02.

64. Manev, Kr., M. Sedkov, Tz. Bogdanov, Grading Systems for Competitions in Programming, Invited Speech, Mathematics and Education in Mathematics, Proc. of 38-th Spring Conference of UBM, Borovetz, 2009, стр. 103-116.

http://www.math.bas.bg/smb/2009_PK/tom_2009/pdf/103-116.pdf

65. Manev, Kr., B. Yovcheva, M. Yankov, P. Petrov, Testing of Programs with Random Generated Test Cases, International Journal “Olympiads in Informatics”, v. 4, Vilnius, 2010, pp. 76-86. ISSN 1822-7732 http://www.mii.lt/olympiads_in_informatics/pdf/INFOL055.pdf

66. Манев, Кр., Информатика и информационни технологии в българското училище, Образование и технологии. Годишно научно-методическо списание, 1, 2010, стр. 42-47. ISSN 1314-1791

67. Manev, Kr., M. Sredkov, P. Armyanov, Software Platform for Teaching Programming with Grading Systems, Доклади на 40-та Пролетна Конференция на СМБ, 2011, Боровец, стр 300-305. http://www.math.bas.bg/smb/2011_PK/tom/pdf/300-305.pdf

68. Кр. Манев, Дискретна математика и обучение по информатика, Четвърта национална конференция „Образованието в информационното общество”, Пловдив, юни 2011, стр. 177-186.

69. Chaushev, Y., M. Sredkov, Kr. Manev, CORE: A multi-purpose programming contest repository system, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of 41-th Spring Conference of UBM, Borovetz, 2012, pp. 219-224.

http://www.math.bas.bg/smb/2012_PK/tom_2012/index.html

70. Манева, Н., Кр. Манев. Тристранно партньорство в обучението по Софтуерни технологии – предизвикателства и резултати. Сборник доклади на Националната конференция „Образованието в информационното общество”, Пловдив, 31 май – 1 юни, 2012, стр. 205-215. ISSN 1314-0752

71. Kr. Manev, Grading Systems in Teaching Programming, Proc. of International Scientific Conference "Informatics in the Scientific Knowledge", June, 2014, pp 230-239.

? Tезиси за дискусии, доклади без публикация

72. Ганчев, И., Кр. Манев. Разработване на методически проблеми по математика, информатика и информационни технологии, Математика и обучение по математика, Доклади на 36-та Пролетна Конференция на СМБ, Боровец, 2007 г., стр. 130.

73. Ганчев, И., Кр. Манев. Проблеми на формирането и структурирането на методически знания по математика, информатика и информационни технологии, тезис за дискусия, Математика и обучение по математика, Доклади на 37-та Пролетна Конференция на СМБ, Боровец, 2008 г., стр. 113-114.

74. Papancheva, R., Kr. Dimitrova, Kr. Manev, A. Angelov, Kr. Harizanov, B. Yovcheva, A. Mollov, ITI – learning design for teaching Informational Technologies in the Primary School, ATEE Winter Conference 2010, Charles University, Prague, February 2010, pp. 26-28.

75. Papancheva, R., Kr. Dimitrova, Kr. Manev, Teaching IT in the primary school. International Conference on Computer Supported Education CSEDU, April 7-10 2010, Valencia, Spain.

76. Манев, Кр., Ст. Капралов, Обучението на програмисти, тезис за дискусия, Математика и обучение по математика, Доклади на 40-та Пролетна Конференция на СМБ, Боровец, 2011 г., стр. 144-146.

77. Манев, Кр., Б. Банчев, Н. Манева. Информатиката в училище: перспективи и проблеми. Математика и обучение по математика, Доклади на 42-та Пролетна Конференция на СМБ, Боровец, 2013 г., стр. 147-149.

?

Б. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И РЪКОВОДСТВА

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

1. Кр. Манев, Увод в дискретната математика, изд. Нов български университет, 1996; II издание – Нов български университет, 1999; III издание – КЛМН, 2002; IV издание – КЛМН, 2005; V издание – КЛМН, 2012.

2. Кр. Манев, Н. Манева, Информатика за 9. клас. Задължителна подготовка, Анубис, 2000; II издание – Анубис 2001, III издание – Анубис 2001.

3. Кр. Манев, Н. Манева, Информационни технологии за 9. и 10. клас. Задължи¬телна подготовка, Анубис, 2000; II издание – Анубис 2001.

4. Кр. Манев, Н. Манева, Информационни технологии за 9. клас, Анубис, 2002.

5. Кр. Манев, Н. Манева, Информационни технологии за 10.клас, Анубис, 2002.

6. Кр. Манев, Н. Манева, Информатика за 9. клас. Профилирана подготовка със C, Анубис, 2002.

7. Кр. Манев, К. Гъров, Н. Манева, Б. Йовчева, Ст. Анева, А. Ангелов, Д. Данаилов, Е. Тодорова, Кр. Харизанов. Информационни технологии за 5. клас, Изкуства, 2006.

8. Кр. Манев, К. Гъров, Н. Манева, Б. Йовчева, Ст. Анева, А. Ангелов, Д. Данаилов, Е. Тодорова, Кр. Харизанов. Информационни технологии за 6. клас, Изкуства, 2006.

9. Кр. Манев, К. Гъров, Н. Манева, Б. Йовчева, Ст. Анева, А. Ангелов, Д. Данаилов, Е. Тодорова, Кр. Харизанов. Информационни технологии за 7. клас, Изкуства, 2008.

10. Кр. Манев, Р. Папанчева, А. Моллов, Б. Йовчева, К. Гъров, Н. Манева, А. Ангелов, Кр. Димитрова, Кр. Харизанов. Информационни технологии за 1. клас, Изкуства, 2008.

11. Кр. Манев, К. Гъров, Н. Манева, Б. Йовчева, Ст. Анева, А. Ангелов, Д. Данаилов, Е. Тодорова, Кр. Харизанов. Информационни технологии за 8. клас, Учебно помагало, изд. Изкуства, София, 2009 г.

12. Кр. Манев, Р. Папанчева, А. Моллов, Б. Йовчева, К. Гъров, Н. Манева, А. Ангелов, Кр. Димитрова, Кр. Харизанов. Информационни технологии за 2. клас, Учебно помагало, изд. Изкуства, София, 2009 г.

13. Кр. Манев, Р. Папанчева, А. Моллов, Б. Йовчева, К. Гъров, Н. Манева, А. Ангелов, Кр. Димитрова, Кр. Харизанов. Информационни технологии за 3. клас, Учебно помагало, изд. Изкуства, София, 2009 г.

14. Кр. Манев, Р. Папанчева, А. Моллов, Б. Йовчева, К. Гъров, Н. Манева, А. Ангелов, Кр. Димитрова, Кр. Харизанов. Информационни технологии за 4. клас, Учебно помагало, изд. Изкуства, София, 2009 г.

15. Кр. Манев, К. Гъров, Н. Манева, Б. Йовчева, Ст. Анева, А. Ангелов, Д. Данаилов, Е. Тодорова, Кр. Харизанов. Информационни технологии за 5. клас (с Windows 7), Изкуства, 2011.

16. Кр. Манев, К. Гъров, Н. Манева, Б. Йовчева, Ст. Анева, А. Ангелов, Д. Данаилов, Е. Тодорова, Кр. Харизанов. Информационни технологии за 6. клас (с Windows 7), Изкуства, 2011.

17. Кр. Манев, К. Гъров, Н. Манева, Б. Йовчева, Ст. Анева, А. Ангелов, Д. Данаилов, Е. Тодорова, Кр. Харизанов. Информационни технологии за 7. клас (с Windows 7), Изкуства, 2011.

18. Кр. Манев, П. Петров, В.Христова, Б. Йовчева, П. Петров, Информатика за 9. Клас (със С#), 2013.

МОНОГРАФИИ

19. Кр. Манев, "Алгоритми в графи", изд. КЛМН, 2013 г.

РЪКОВОДСТВА:

20. Кр. Манев, К. Гъров, Н. Манева, Б. Йовчева, Ст. Анева, А. Ангелов, Д. Данаилов, Е. Тодорова, Кр. Харизанов. "Информационни технологии за 5. клас", Книга за учителя, Изкуства, 2007.

21. Кр. Манев, К. Гъров, Н. Манева, Б. Йовчева, Ст. Анева, А. Ангелов, Д. Данаилов, Е. Тодорова, Кр. Харизанов. "Информационни технологии за 6. клас", Книга за учителя, Изкуства, 2007.

22. Кр. Манев, К. Гъров, Н. Манева, Б. Йовчева, Ст. Анева, А. Ангелов, Д. Данаилов, Е. Тодорова, Кр. Харизанов. "Информационни технологии за 7. клас", Книга за учителя, Изкуства, 2008.

23. Кр. Манев, Р. Папанчева, А. Моллов, Б. Йовчева, К. Гъров, Н. Манева, А. Ангелов, Кр. Димитрова, Кр. Харизанов. Образователен комплект “Информационни технологии за 1. клас”, Ръководство за потребителя, Изкуства, 2008.

24. Кр. Манев, К. Гъров, Н. Манева, Б. Йовчева, Ст. Анева, А. Ангелов, Д. Данаилов, Е. Тодорова, Кр. Харизанов. "Информационни технологии за 8. клас", Ръководство за учителя, изд. Изкуства, София, 2009г.

25. Кр. Манев, Р. Папанчева, А. Моллов, Б. Йовчева, К. Гъров, Н. Манева, А. Ангелов, Кр. Димитрова, Кр. Харизанов. Образователен комплект ”Информационни технологии за 2. клас”, Ръководство за потребителя, изд. Изкуства, София, 2009 г.

26. Кр. Манев, Р. Папанчева, А. Моллов, Б. Йовчева, К. Гъров, Н. Манева, А. Ангелов, Кр. Димитрова, Кр. Харизанов. Образователен комплект ”Информационни технологии за 3. клас”, Ръководство за потребителя, изд. Изкуства, София, 2009 г.

27. Кр. Манев, Р. Папанчева, А. Моллов, Б. Йовчева, К. Гъров, Н. Манева, А. Ангелов, Кр. Димитрова, Кр. Харизанов. Образователен комплект”Информационни технологии за 4. клас”, Ръководство за потребителя, изд. Изкуства, София, 2009 г.

Курсове от текущия семестър: