Електронен каталог

доц. д-р Емил Калчев

доц. д-р Емил Калчев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика
Телефон:
02 8110 604
Приемно време:

Професионална автобиография:


Завършил съм Университета за национално и световно стопанство, София като Магистър по международни икономически отношения. Следвал съм Математика в СУ „Климент Охридски“ и Политически науки в университета "Фридрх-Вилхелм", Бон, Германия. Придобил съм докторска степен по социални и икономически науки от Икономическия университет Виена. След докторантурата съм работил като постдокторант в университета "Ото-Фридрих", Бамберг, Германия в областта на моделирането на финансови решения и процеси. Имам множество допълнителни академични специализации по финанси в Германия, Австрия, Унгария, Италия, Финландия, Полша и др. Служил съм в Министерството на икономиката на РБ като референт за Германия и Австрия. Бил съм практикант в Германския Бундестаг и гост-експерт във Федералното министерство на икономиката на Германия. Работил съм като финансов консултант за “Сименс” АД в Мюнхен (централен отдел по стратегическо планиране), за “Уникон интернационал” във Виена и за “Вазов институт” в София. Бил съм редактор на тримесечен доклад за българската икономика и старши експерт по публични финанси в Центъра за икономическо развитие, София. Работил съм като хоноруван преподавател към катедра “МИО” и “Финанси” на УНСС, както към УСАГ. Бил съм член на секцията по макроикономика на Института за икономически изследвания на БАН в продължение на 5 години. От 2006 г. съм редовен преподавател към департамент “Икономика” на НБУ. От 2014 г. съм консултант на Райфайзенбанк (България), като изпълнявам функцията главен икономист на банката, както и съм член на Райфайзен Рисърч Виена. Академичните ми интереси са в областта на корпоративните финанси, данъците и данъчното планиране, по които водя академични лекции, както и в сферата на приложната макроикономика, по която работя в практиката. В тези области имам множество публикации в академични и бизнес издания, в т.ч. университетски учебници, университетски академичен речник и др. Имам множество публикации и интервюта по икономически въпроси в периодичния печат в България и чужбина, както и участия по радио и телевизионни канали. Бил съм стипендиант на множество авторитетни академични международни фондации и институции. Работил съм по ред академични и бизнес проекти, включително като (научен) ръководител, както и съм бил зает в академичната администрация и член на колективни академични органи на Нов български университет.


Публикации:


1. Kaltschev, E. (1996). Genossenschaften gesternheute-morgen. Das Genossenschaftswesen in Rumaenien. Saechsisches Genossenschaftsblatt 3/1996.

2. Todev, T., Kaltschev, E. (1998). Die bulgarischen Kreditgenossenschaften – Entwicklung. Funktionen und Struktur nach der Wende, in: Johann Brazda/Gerhard Roennebeck (Hrsg.): Genese und neue Wege des Genossenschaftswesens in Bulgarien. Berlin: Institut fuer Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universitaet zu Berlin, S. 115-123.

3. Калчев, Е. (2007) Учение за данъците от гледна точка на стопанските субекти – що е то и как се преподава в немските университети. Годишник 2007 Департамент „Икономика и бизнес администрация“, София: Нов български университет.

4. Калчев, Е. (2008) Капиталовият пазар в България – елемент на финансовата система. В Икономически университет-Варна, Сборник доклади от научно-практическа конференция „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация – май 2008 г.”, Варна: „Наука и икономика“, с. 335-346.

5. Калчев, Е. (2009) Влияе ли българският плосък данък върху инвестиционните решения на фирмите? В Бургаски свободен университет, Сборник доклади от научна конференция с международно участие "Съвременни управленски практики VI": 20-21 февруари 2009 г., Бургас: Бургаски свободен университет, с. 208-216.

6. Калчев, Е. (2009) Данъчното планиране - иновативно приложение на корпоративните финанси. В Нов български университет, Сборник с доклади научно-практическа конференция „Корпоративните финанси в България - днес и утре“, 28-29 септември 2009 г., София : Нов български университет, с. 223-235.

7. Kalchev, E. (2009) Flat Tax in the EU – 'Something of Craze'?: The Bulgarian Case. Proceedings of 7th International Conference «Economic Integration, Competition and Cooperation», 2-3 April, 2009, Opatija, University of Rijeka – Faculty of Economics, CD with Full papers. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2237417 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2237417

8. Калчев, Е. (2010) Банков кредит и икономическа криза. В Икономически университет-Варна, Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция „Световната криза и икономическо развитие“, Варна: „Наука и икономика“, Т2, с. 228-239.

9. Калчев, Е. (2011) Данъчна справедливост в България. В Бургаски свободен университет, Сборник доклади от международна конференция „Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения“, 24-25 юни 2011 г., Бургас: Бургаски свободен университет, с. 165-175.

10. Калчев, Е. (2011) Данъчно облагане на труда в България. Пaнорама на труда, N 6, с. 43-56.

11. Калчев, Е. (2011) Счетоводната печалба като финансова цел на стопанското предприятие. В Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Сборник с доклади от международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и разтеж“, Свищов: „Ценов“, с. 422-429.

12. Калчев, Е. (2011) Неоинституционални аспекти на корпоративните финанси. В Нов български университет, Сборник с доклади на втора научно-практическа конференция с международно участие „Корпоративните пазари на формиращите се пазари“, 12-13 септември 2011 г., София: Нов български университет, с. 116-121.

13. Калчев, Е. (2012) Адекватни ли са българските подоходни данъци на предизвикателствата на икономическата криза? В Университет за национално и световно стопанство, Сборник доклади от международна научна конференция „Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа“, 27-30 септември 2012 г., София: „Авангард Прима“, с. 179-186.

14. Калчев, Е. (2012) Тенденции на развитие на публичните финанси на България в контекста на стратегията "Европа 2020" В Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Сборник доклади от научно-методическа конференция „Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия Европа 2020", 9-10 ноември 2012 г., Свищов: „Ценов“, Т.1, с. 245-252.

15. Калчев, Е. (2012) Финансови аспекти на решението за обединяване на предприятия. Икономически и социални алтернативи, N 4, с. 134-146.

16. Калчев, Е. (2012) Финансов анализ на решението за прекратяване на стопанско предприятие. Бизнес управление, XXII, N 4, с. 94-118

17. Калчев, Е. (2012) Фискален сектор. В Институт за икономически изследвания при БАН, Годишен доклад „Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания“, София: „ГорексПрес“, с. 41-48.

18. Калчев, Е. (2012) Финансовoто равновесие - условие за устойчив растеж на предприятието. Управление и устойчиво развитие, N 4.

19. Калчев, Е. (2013) Индикатори за постигане на целта на предприятията. В Бургаски свободен университет, Сборник доклади от научна конференция с международно участие „Знанието - традиции, иновации, перспективи“, 14-15 юни 2013 г. , Бургас: Бургаски свободен университет, с. 199-205.

20. Калчев, Е. (2013) Изследване на данъците и данъчния анализ в контекста на икономическата традиция. Годишник 2013 Център по публична администрация, София: Нов български университет, Т.8, с. 1-42.

21. Калчев, Е. (2013) Проблеми и перспективи на фискалния сектор в България. Икономическа мисъл, N 6, с. 35-68.

22. Kalchev, E. (2013) Problems and perspectives of fiscal sector in Bulgaria. Economic Thought Journal, pp. 35-51

23. Калчев, Е. (2013) Печалбата като показател за устойчиво развитие на предприятието. Управление и устойчиво развитие, N 5, с. 55-59.

24. Калчев, Е. (2013) Фискален сектор – тенденции и политики. В Институт за икономически изследвания при БАН, Годишен доклад „Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания“, София: „ГорексПрес“, с. 51-67.

25. Kalchev, E. (2014) The Bulgarian flat tax. Economic Alternatives, N 1, с. 33-42.

26. Калчев, Е. (2014) Държавният бюджет и неговите детерминанти в периода след кризата. Университет за национално и световно стопанство, Сборник доклади от IV-та международна научна конференция „Следкризисният финансов маразъм в Европа и България“, 23-26 май 2013 г., София: Университет за национално и световно стопанство, с. 109-115.

27. Калчев, Е. (2014) Фискален сектор. В Институт за икономически изследвания при БАН, Годишен доклад „Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания“, София: „ГорексПрес“, с. 48-60.

28. Калчев, Е. (2014) Финансовата система в България - кохерентност или вътрешни противоречия. Управление и устойчиво развитие, 1, с. 97-100.

29. Калчев, Е. (2014) Пропедевтика на подоходните данъци в България. Годишник 2014 на Департамент "Публична администрация", Т. 9, с. 1-30.

30. Калчев, Е. (2015) Паричен сектор. В Институт за икономически изследвания при БАН, Годишен доклад „Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания“, София: „ГорексПрес“, с. 48-58.

31. Калчев, Е. (2015) Икономическа и социална интеграция на социално слабите в България. Юбилеен годишник на Департамент "Публична администрация", Т. 10, с. 1-30.

32. Kalchev, E. (2016) The Role of Agriculture in the Bulgarian Economy. Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, 61, 2-4, pp. 27-33.

33. Калчев, Е. (2016) Паричен сектор. В Институт за икономически изследвания при БАН, Годишен доклад „Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания“, София: „ГорексПрес“, с. 66-77.

34. Kalchev, E. (2016) Prospective Empirical Analysis of Key Macroeconomic Indicators and Risks. Годишник „Икономика и бизнес“, София: Нов български университет.

35. Калчев, Е. (2016) Европейският опит в социалната икономическа политика. В Нов български университет, Сборник доклади от конференция „Иновации в икономиката“, София: Нов български университет

36. Kalchev, E. (2017) Analytical overview on contemporary tendecies in the Bulgarian economy Годишник „Икономика и бизнес“, София: Нов български университет, Т.2, с. 31-36.

37. Калчев, Е./Йотова, С. (2017) Данъчни оптимизации в Европейския съюз. В Нов български университет, Сборник доклади от международна научно-практическа конференция „Икономиката на XXI век – корпоративна, национална и международна“, 27 септември 2017 г., София: Нов български университет, с. 254-266.

38. Калчев, Е. (2018) Укриването на данъци пряко следствие ли е от размера на ставките? Годишник „Икономика и бизнес“, София: Нов български университет, Т.3, с. 63-67.

39. Калчев, Е. (2020) Какво може да научи Еврозоната от "изгубеното десетилетие" в Япония? International Journal of Scients and Arts, Vol. 1, pp. 344-358.

40. Калчев, Е. (2020) Данъчно облагане на доходите от селскостопанска дейност на физическите лица сп. "Икономика и управление на селското стопанство" 65, 2/2020, с. 63-69.

Курсове от текущия семестър: