Електронен каталог

доц. д-р Маргарита Станкова

доц. д-р Маргарита Станкова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
Приемно време:
Сряда 16:00-18:00 онлайн
email mstankova@nbu.bg
Viber; WhatsApp +3 Онлайн
Четвъртък 16:00-18:00 онлайн
email mstankova@nbu.bg
Viber; WhatsApp +3 Онлайн

Професионална автобиография:


Образование:

МУ - София, специалност медицина /1991-1997/

НБУ - Магистърска програма "Комуникативни нарушения" /1997-2000/

доктор по медицина /2006/

специалност психиатрия /2007/

Научни интереси в областта на:

психични разстройства; нарушения в развитието; поведенчески и емоционални разстройства в детството; темпераментови профили и комуникативни нарушения при деца, терапевтични подходи при лица с комуникативни нарушения - практики, основани на доказателства, генерализирани разстройства на развитието.

Участие в проекти:

• Проект “Терапия на деца със заекване в училищна възраст” – 2005 г. – Фондация „Социална комуникация”

• Проект на МТСП – Обществено сдружение за здраве – „Подобряване на качеството на живот на хора с ментални нарушения”, техническа помощ и обучения на персонала на дневни центрове в гр. Стара Загора, Елена, Долни Чифлик, Сандански, обучение на специалисти от АЗД, МОН и специализирани училища в София, 2006 г.

• Проект “Интеграция на лица с увреждания и речеви нарушения чрез терапия и стимулиране на комуникативната активност” – Фондация „Социална комуникация” – финансиран от Агенция за хората с увреждания - октомври – декември, 2006 - Фондация „Социална комуникация”

• Проект „Скрининг и слухова рехабилитация на роми” на Фондация „Етнокултурен диалог”, 2007

• Проект „Подкрепяща комуникативна среда за интегрирано обучение на деца с нарушени възприятия”- Фондация „Социална комуникация” – финансиран от Министерството на финансите, 2008

• Проект „Студентски практики в училище за превенция на агресия и поведенчески проблеми”, НБУ, финансиран от ОП „Развитие на човешки ресурси”, Европейски Социален фонд, 2009-2010

• Изследователски проект: „Development of screening battery for preschool children and early intervention program for improvement of language abilities”, финансиран от Research Council of Norway, Yggdrasil program, 2010 през периода януари 2010 – май 2010

• Проект “Чудото да говориш отново” – Фондация „Социална комуникация” – финансиран от Агенция за хората с увреждания - октомври – декември, 2010 - Фондация Социална комуникация.

• Проект „Специални способности и таланти – закономерности на когнитивните процеси при хора с увреждания” – Интензивна програма, финансиран от Програма за учене през целия живот, Еразъм, НБУ, 2011

• Проект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения” финансиран от ОП „Развитие на човешки ресурси”, Европейски Социален фонд, 2011


Публикации:


• Станкова, М., Използването на функционални невроизобразителни техники при проучване на заекването, сборник Логопедия и фониатрия, Съвременни тенденции в развитието на логопедичната и фониатричната теория и практика, 2003 /147-153 стр./

• Боянова, В., М. Станкова, А. Калонкина, Хемисфериална латерализация и комуникативни нарушения, сборник Деца със специални образователни потребности, Международна научна конференция, Пловдив, 2003 /162 – 165 стр./

• Боянова, В., Станкова, М. Хиперактивност и дефицит на вниманието, ФСК, С-я, 2005

• Станкова, М. Социална фобия и заекване, сборник Логопедия и фониатрия, ІV Нац. конференция, май, 2005 /58 – 65 стр./

• Boyanova, V., Stankova, M., Asenova, I., New Trends In Therapy Strategies In Stuttering, collection - Speech and Language, Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrad, 2005 /25-26 pp./

• Станкова, М. Диференциална диагноза между нормална дисфлуентност и заекване, списание „Специална педагогика”, септ. 2005 /29 – 37 стр./

• Станкова, М., Темперамент в детска възраст, изд. Социална комуникация, С-я, 2006

• Станкова, М., Темпераментов профил при деца със заекване на 3-7 години, Сборник доклади от V – та национална конференция на НСЛБ, Балчик, септември, 2006 /87-93 стр./

• Станкова, М., Характеристики на реактивността и саморегулацията при деца със заекване, сп. Специална педагогика, септ. 2006 /65 – 77 стр./

• Станкова, М, Когнитивна рехабилитация при аутизъм, с-к Диагностика и терапия при генерализирани разстройства на развитието, 2006 /101-107 стр./

• Станкова, М., Темпераментови Характеристики при Деца с Хиперактивност и Дефицит на Вниманието, годишник на Департамент Когнитивна наука и психология, 2007, Изд. на Нов Български Университет, /30-41 стр. http://nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/totalGodishnik.pdf

• Станкова, М. Програми за терапия на заекването, практики основани на доказателства, изд. НБУ, 2007

• Станкова, М., Темпераментов профил при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието в предучилищна и начална училищна възраст, акад. сп. Управление и Образование, 2007, кн. 2, том 3, 258-264 стр.

• Станкова, М., Индивидуална програма за обслужване на деца с умствено изоставане, сп. Специлна педагогика педагогика, Март, 2008, /33 – 45 стр./

• Stankova, M., Temperament in Preshcool Children with Persistent Stuttering, Verbal Communication Disorders, prevention, detection, treatment, ed. M.Sovilj, M.Skanavis, Patra-Belgrade, 2008 /423-433/

• Станкова, М, Мирчева, М. Работа с мамолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви в един район в София, Българското списание по психология, с-к научни доклади, V Национален конгрес по психология, С-яр 31.10-2.11.2008, брой 1-4, 2008 г. /928-935/

• Ignatova, A., Boyanova, V., Stankova, M., Interrelationship between Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Dyslexia in assessing basic math skills, proceedings, Early Prevention in Chidlren with Verbal Communication Disorders, Belgrade, 2008 (322-333)

• Станкова, М., Игнатова, А., Комуникативни нарушения при деца с рядко диагностицирани синдроми /фамилен хиперинсулинизъм/, с-к VІІ Национална конференция на Националното сдружение на логопедите в България, С-я, 06-08 март, 2009, Лог. ц-р Ромел, 2009 (37-51)

• Stankova, M., Boyanova, V., Ignatova, A., ADHD Therapy Program with Instrumental Methods use in Education, I international congress on family, school and society, 9, 10 and 11th July 2009, Porto, Portugal, (385-396)

• Ignatova, A., Stankova, M., Boyanova, V., Writing Skills in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Dyslexia, I international congress on family, school and society, 9, 10 and 11th July 2009, Porto, Portugal, (535-546)

• Станкова М., Иванчева Т. „Характеристика на темперамента при деца на 3-7 години” Сп. „Българско списание по психология”, бр. 1-2/2009

• Stankova, M., Boyanova, V., Characteristics of temperament in children 9-15 years of age, journal of Psikhosomatic medicine, 17, 2009, N 1, с. 123-143

• Станкова, М., Боянова, В., Бадънкова, С., Димитрова, М., Характеристики на темперамента и поведението при деца с аутизъм, с-к Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев, С-я, ИК Феномен, 2010 /стр. 276-282/

• Todorov, E., Stankova,M., Pacholova,Y., Initial data for the standardization of Child Behavior Checklist for Ages 1.5–5 years and Caregiver-Teacher Report Form for Ages 1.–5 (Achenbach & Rescorla) Bulgarian Journal of psychology, 2010, 1-4

• Pacholova,Y., Stankova,M., Todorov,E., Adaptation of the Language Development Survey in Bulgarian as a part of Child Behavior Checklist for Ages 1.5–5 years, Bulgarian Journal of psychology, 2010, 1-4

• Станкова, М. Наследникова, Р., Темперамент и характер при зависими от психоактивни вещества, сп. Социална медицина, 4, 2010 /11-15/

• Vulchanova, M., Vulchanov, V., Stankova, M., Idiom comprehension in the first language: a developmental study, Vigo International Journal of Applied Linguistics VIAL, 2011, pp 207-234

• Stankova, M., Boyanova, V., Topchiiska, A., Use Of Language Development Survey In Bulgarian Children, Coll. “Early Prevention Of Communication Disorders”, NBU, 2011

• Boyanova, V., Stankova, M., Ignatova, A., Hemispherial Lateralization And Language Disorders In Children, Coll. “Early Prevention Of Communication Disorders”, NBU, 2011

• Stankova, M., Boyanova, V., Ignatova, A., Brunkova, T., Vassileva, D., Atanasova, L., Uzunov, T., Anxiety And Social Functioning In Children In Primary School Age, Coll. “Early Prevention Of Communication Disorders”, NBU, 2011

• Stankova, M., Boyanova, V., Dimitrova, M., Stoeva, M., Behavior problems in boys and girls 3-5 years of age, International Science Conference, Psychology – Traditions and perspectives, Blagoevgrad, 29-31.10.2010, /pp 42-47/

• Боянова, Станкова, Тодорова, Методическо ръководство за изследване на комуникативни способности у деца с нарушения, София, Славина, 2011

• Димитрова, М. Боянова, В., Станкова, М., Аутизъм – два аспекта на прояви и развитие, Научна конференция с международно участие, Психологията – традиции и перспективи, 29-31.10.2010 Благоевград, /стр. 194-201/

• Димитрова, М., Цветкова, В., Станкова, М., Психотравмата като етиопатогенетичен фактор за поява на аутистично поведение, Българското списание по психология, брой 3-4, 2011, V Национален конгрес психология, 18-20.11.2011, /стр. 573-578/

• Станкова, М., Цветкова, В., Димитрова, М., Интернализирани и екстернализирани поведения при деца със специфични разстройства на развитието на речта и езика, Българското списание по психология, брой 3-4, 2011, V Национален конгрес психология, 18-20.11.2011, /стр. 634-639/

• Станкова, М., Прояви от аутистичния спектър, синдром на Аспергер, в Боянова, В. ред. Интеграция на деца с комуникативни нарушения, изд. Славина, 2011 /стр. 48 – 53/

• Станкова, М., Боянова, В. Нови методи за подобряване на интеграцията при деца с обучителни трудности. Резултати от проведено експериментално изследване, в Боянова, В. ред. Интеграция на деца с комуникативни нарушения, изд. Славина, 2011 /стр. 57 – 71/

• Vulchanova, M., Talcott, J., Vulchanova, V., Stankova, M., (2012) Language against the odds, or rather not: The weak central coherence hypothesis and language, Journal of Neurolinguistics, Volume 25, Issue 1, Pages 13-30 (January 2012)

Курсове от текущия семестър: