Електронен каталог

доц. д-р Георги Бижев

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
028914777
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Георги Бижев е завършил Технически университет – София - специалност “Автоматизация на промишлеността”, а след това и специализация по Приложна математика към същия университет и защитава докторантура в областта на дискретните математически структури (1974) . От 1989 г. е доцент в кат. Алгебра и геометрия към Факултета по приложна математика на ТУ – София. Заемал е изборните длъжности Ръководител на катедра Алгебра и геометрия и Ръководител на Учебно-методичното звено по математика, физика и химия на Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) в ТУ – София, Председател и заместник председател на Контролния съвет на ТУ – София. Бил е многократно на краткосрочни специализации в Германия. Участник е в научно изследователски и образователни проекти. Научната му дейност започва през 1971 г. с няколко статии, свързани със системите с променлива структура. След това работи в областта на дискретните алгебрически структури и приложения в информатиката. По тази тематика има публикувани резултати, главно по теория на полугрупите, във водещи в областта межденародни списания (Semigroup Forum, Lecture Notes in Computer Science, Кибернетика, Notes on Semigroups и др.). Работи през последните 30 години върху използване на компютри за получаване на резултати за строежа на крайни алгебрични структури. В настоящия момент основно се занимава с приложенията на методите на компютърната алгебра в областта на дискретните структури и в обучението, както и при невронните мрежи. През време на преподавателската си дейност в ТУ-София е изградил и прочел редица основни курсове като Линейна алгебра и аналитична геометрия за Стопанския факултет (с многократно преиздаван учебник), Основни структури на дискретната математика (блок Б), Алгебрични структури в информатиката (блок С), Комбинаторен анализ (ФКСУ), Дискретни структури (ФКСУ, НБУ - София), Линейна алгебра и дискретни структури (ФаГИОПМ), както и Приложение на компютърната алгебра в дискретните структури (ФКСУ, ФПМИ, НБУ – София).


Публикации:


Курсове от текущия семестър: