Електронен каталог

гл. ас. д-р Йоана Минкова

гл. ас. д-р Йоана Минкова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
8110712
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:30 712A II Корпус
Сряда 8:15-9:30 712A II Корпус
Сряда 11:15-11:30 712A II Корпус

Професионална автобиография:


Трудов стаж

1999-

Заемана длъжност или позиция: Асистент

Основни дейности и отговорности Преподаване в курсове: Основни компютърни приложения, Въведение в структурното програмиране, Компютърна периферия, Основи на мултимедийните технологии, Методи за интегриране на мултимедийни среди, Мрежови мултимедийни приложения /на английски език/

Име и адрес на работодателя: Нов български университет, гр. София, ул. “Монтевидео” № 21

Вид на дейността или сферата на работа: Образование

2004-

Заемана длъжност или позиция: Директор програма “Компютърни медийни технологии”

Основни дейности и отговорности: Администриране на програма, работа със студенти, преподаватели, факултети

Име и адрес на работодателя: Нов български университет, гр. София, ул. “Монтевидео” № 21

Вид на дейността или сферата на работа: Образование, администрация и управление

2006-2007

Заемана длъжност или позиция: Админстративен директор на Център за електронни материали

Основни дейности и отговорности:

• Създаване и тиражиране на електронни учебни материали.

• Подпомагане на преподавателите в подготовката на електронни учебни материали.

• Изработка на аудио- и видеоматериали.

• Създаване и обработка на изображения, сканиране на непрозрачни оригинали и диапозитиви.

• Създаване на мултимедийни приложения.

• Финансово и организационно управление.

Име и адрес на работодателя: Нов български университет, гр. София, ул. “Монтевидео” № 21

Вид на дейността или сферата на работа: Образование, , администрация и управление

2000-2006

Заемана длъжност или позиция: Директор на Студио за мултимедия и компютърна визуализация

Основни дейности и отговорности:

• Изработка на аудио- и видеоматериали.

• Създаване и обработка на изображения, сканиране на непрозрачни оригинали и диапозитиви.

• Създаване на мултимедийни приложения.

• Подпомагане на преподавателите в подготовката на електронни учебни материали.

• Финансово и организационно управление.

Име и адрес на работодателя: Нов български университет, гр. София, ул. “Монтевидео” № 21

Вид на дейността или сферата на работа:Образование , администрация и управление

Образование и обучение

2013

Защитена дисертация на тема: "Изследване на методи и средства за интегриране в мултимедийни среди на дидактически материали за оценяване" по специалност "Автоматизация на области от нематериалната сфера" в професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"

Име и вид на обучаващата или образователната организация: Технически университет - София

1994-1998

Наименование на придобитата квалификация: Професионална квалификация по специалността “Мултимедийни технологии”

Основни предмети/застъпени професионални умения: Компютърна графика, мултимедийни технологии; Дипломна работа на тема “Създаване на учебен курсор за изучаване на OpenScript на базата на сравнение с Паскал”.

Име и вид на обучаващата или образователната организация: Технически университет - София

1989-1994

Наименование на придобитата квалификация: Инженер по електроника и автоматика

Основни предмети/застъпени професионални умения: Изчислителна техника, Дипломна работа на тема “Времезависими структури данни в мултимедийните и хипермедийни документи”;

Име и вид на обучаващата или образователната организация: Технически университет - София

1985-1989

Наименование на придобитата квалификация: Оператор програмист на ЕИМ

Основни предмети/застъпени професионални умения Математика, информатика

Име и вид на обучаващата или образователната организация: Софийска математическа гимназия

Лични умения и компетенции

Майчин език Български

Други езици

АНГЛИЙСКИ

• Четене ОТЛИЧНО

• Писане ОТЛИЧНО

• Разговор ОТЛИЧНО

РУСКИ

• Четене ОТЛИЧНО

• Писане ДОБРО

• Разговор ДОБРО

Социални умения и компетенции:

Ежегодно участие в Международната седмица в University of Applied Science, Wurzburg, Germany, с курс лекции “e-learning with ToolBook /2001-2014/.

Участие в Залцбургския семинар “Digital Inclusion: Confronting the Information Gap”,1-10 септември 2003

Способност за работа в екип ;

Работа и комуникация в интеркултурна среда.

Организационни умения и компетенции:

Участие в международни проекти:

• TEMPUS S_JEP : "Computer Visualization In Art And Design" /1996-1999/;

• INCO Copernicus: "Moscow – Sofia Technologies Transfer Centers" /1998-1999/;

• Транс граничен проект INTERREG II с Университети в Македония и Гърция /1999-2001/

• SOCRATES ERASMUS – Преподавателска мобилност /2001-2012/

• STELLA: Science Teaching In LifeLong Learning /2008-2009/

• STENCIL: Science Teaching European Network Contributing to Innovation in Learning /2011-2013/

Участие в национални проекти:

• Член на работния колектив в проект на МОН „Изследване, моделиране и избор на методи и технически средства за електронно обучение... ”, по договор № I1207/02. Темата е от плана на научния съвет за „Научни изследвания” на МОН; смесен колектив – НБУ, ТУ-София;

• Член на работния колектив в проект на НИС на ТУ-София, ВHИ № 555/05 на тема „Изследване на модели и създаване на дидактически материали за контрол и оценка качеството на обучение в два курса по Информатика в условията на Е-обучение в локалната мрежа на ТУ-София и Интернет.”;

Участие в институционални проекти:

• Ръководител проект “Организиране на семинар за преподавателите в програма „Компютърни технологии”- Перспективи и развитие на програмата. Стратегии за дистанционализиране на курсовете, организиране и прилагане на тестов контрол. ”, финансиран от фонд "УЧЕБНИ ПРОГРАМИ" към ФБО, март 2004;

• Ръководител проект “Автоматизирана тестова система за реализация на текущия контрол на студентите”, финансиран от фонд "УЧЕБНИ ПРОГРАМИ" към ФБО, януари 2005.

Технически умения и компетенции: Свидетелство за управление на МПС, кат. В

Компютърни умения и компетенции: Владеене на високо ниво на: MS Office, Adobe Director, ToolBook II Instructor, Adobe Dreamweaver, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Sony SoundForge и др.

Реализирани продукти:

• Интерактивно мултимедийно приложение "Сателитен Атлас на България", представено на изложението EXPO 2000 в Хановер;

• Разработен web сайт на проект INCO Copernicus: "Създаване на центрове за трансфер на технологии София-Москва";

• Интерактивно мултимедийно приложение “Библиография на сп.”Изкуство””; 2001 г.

• Интерактивно мултимедийно приложение “Каталог на българските съкровища от праисторията до средновековието”; 2002г.

• Интерактивни тестове за провеждане на автоматизиран контрол на знанията по Паскал; 2003 г.

• Разработка на интерактивно мултимедийно приложение „Анотирана библиография на българската периодика в областта на изкуствознанието” (1998-2004, списание „Проблеми на изкуството”)” по проект, финансиран от Фонд за стратегическо развитие, НБУ, 2006г.

• Разработка на интерактивно мултимедийно приложение “Студентски социологически изследвания”, 2006г.

Участие в семинар „Мултимедия в образованието”, организиран от Института за информационни технологии към ЮНЕСКО, 18-22 Април 2005, София, България;

Ръководител на дипломни работи:

• “Проектиране и разработка на мултимедийно приложение за обучение "Компоненти на компютърната система" ,Силвия Маринова,F20599 /2007 г./

• „Проектиране и реализиране на мултимедийно приложение за обучение в сферата на медицинската апаратура: класически томограф и томограф за магнитен резонанс”, Яна Михнева Калайкова F15692 /2009 г./

• “Звукови формати WAVЕ, MIDI, VOC. Технически средства за запис.”, Зорница Ивова Хлебарова F27074 /2010 г./

• “Плазмени, LCD и други монитори и прожектори”, Георги Борисов F12937 /2010 г./

Рецензент на дипломни работи:

• Реализиране на мултимедийна програма за самостоятелно обучение на тема: „Компресия на видео - формати и стандарти - MPEG – 2,4,7”, Кирил Георгиев Стоянов F27018 / 2010 г./

• „Интернет базирано приложение за управление на бизнес процесите в медиа агенция”, Георги Тодоров F13168 /2010 г./

• „Информационна система за набиране на дарения чрез Интернет „Семейство без граници”, Гергана Димитрова F24362 /2010 г./

Участие с доклади в конференции:

1. Computer Science 2004, Sofia, Bulgaria;

2. Computer Science 2005, Halkidiki, Greece;

3. Computer Science 2006, Istanbul, Turkey;

4. Computer Science 2008, Kavala, Greece;

5. Computer Science 2009, Sofia, Bulgaria;

6. Национална конференция "Информационните технологии за новото образование", Интер Експо Център, София, България, 2009;

7. Международна конференция „Science Education in European Schools”, Нанси, Франция, 2009.


Публикации:


• ст.н.с. д-р Р. Чобанова, ас. инж. Й. Минкова, проф. д-р инж. Г. Желев. Трансферът на информационни технологии в България. електронно списание на Департамент "Компютърни системи и технологии", ISSN 1311-6908, София, 2000

• ас. инж. Й. Минкова. Възможности на продукта ToolBook II Instructor за организиране на e-learning. електронно списание на Департамент "Компютърни системи и технологии", ISSN 1311-6908, София, 2002

• Съавторство в раздел в книгата “Мултимедия с Toolbook”; Г. Желев, Л. Димитров; изд. Лидик, София, 2001

• Jelev Gospodin, Minkova Yoana. Determination of representative sample size and knowledge assimilation test results processing. Problems & discussion. Proc. of International scientific conference “Computer Science 2004”, Sofia, Bulgaria; pp. 274-279

• Jelev Gospodin, Minkova Yoana. An Integrated Approach for Organization of Questions Input in a Computerized Test. Proc. of Second International scientific conference “Computer Science 2005”, Halkidiki, Greece, part II, pp. 253-258,ISBN 954 438 526 6

• Jelev Gospodin, Minkova Yoana. Automated output and processing of the computerized test. Proc. of Third international Bulgarian - Turkish conference „Computer Science 2006”, Istanbul, Turkey, part II, pp. 164-169

• Jelev Gospodin, Minkovska Daniela, Minkova Yoana. An approach for determing the difficulty of test items for assessment the quality of knowledge mastering. Proceedings of the Technical University of Sofia, volume 56, book 1, 2006, pp. 414-423, ISSN: 1311-0829

• Jelev Gospodin, Minkova Yoana, Minkovska Daniela. Automated system for researching the students’ opinion. Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 57, book 1, 2007, pp. 92-104, ISSN: 1311-0829

• Jelev Gospodin, Minkovska Daniela, Minkova Yoana. Еxamination of reliability and discrimination index of test items for knowledge assessment // Computer engineering, 2008, № 1, pp. 86 – 89

• Jelev Gospodin, Minkova Yoana. Comparative Analysis of Authoring Tools for Multimedia Application Development, Proc. of Fourth international Bulgarian- Greek conference „Computer Science 2008, Kavala, Greece, part III, pp. 978-983, ISBN: 978-954-580-256-0

• Jelev Gospodin, Minkova Yoana. An Integrated Approach for Organization of the Computerized Test Results’ Output. Proc. of Fourth international Bulgarian-Greek conference „Computer Science 2008, Kavala, Greece, part III, pp. 973-977, ISBN:978-954-580-256-0

• Minkova Yoana, Jelev Gospodin, Minkovska Daniela, Stoyanova Lyudmila. Comparison And Evaluation Of Open Source ELearning Systems. Proc. of Fifth international Scientific conference „Computer Science 2009, Sofia, Bulgaria, part II, pp. 441-448, ISBN:978-954-438-853-9

• Minkova Yoana. Integrating Document Based Quizzes in moodle LMS. Proc. of Fifth international Scientific conference „Computer Science 2009, Sofia, Bulgaria, part II, pp. 395-400, ISBN:978-954-438-853-9

• Minkovska Daniela, Jelev Gospodin, Stoyanova Lyudmila, Minkova Yoana. Optimization criteria for E-learning System. Proc. of Fifth international Scientific conference „Computer Science 2009, Sofia, Bulgaria, part II, pp. 437-440, ISBN:978-954-438-853-9

• Stoyanova Lyudmila, Minkovska Daniela, Minkova Yoana. Criteria for Students Assessment for Competitive Works Allocation, Proc. of Fifth international Scientific conference „Computer Science 2009, Sofia, Bulgaria, part II, pp. 454-459, ISBN:978-954-438-853-9

• Електронна книга "Science education in European schools": http://www.stella-science.eu/documents/STELLA_eBook.pdf

• CSTB 504 “Компютърна периферия” : Извадки от студентски проекти / Господин Желев, Йоана Минкова, Людмил Димитров; София: Департамент "Информатика", 2009 Учебни материали; НБУ Библиотека

Курсове от текущия семестър: