Електронен каталог

доц. д-р Стефан Серезлиев

доц. д-р Стефан Серезлиев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доц. д-р Стефан Серезлиев работи в сферата на професионалната практика и висшето образование по визуални изкуства; мениджмънт на организационни и персонални брандове в културните и креативните индустрии; графичен дизайн и визуални комуникации; творческия процес в интегрираните бранд и маркетингови комуникации (ПР, реклама, управление на събития, спонсорство и др.); визуална реторика и визуална семиотика повече от 25 години.

Завършва Националната художествена академия в София, Магистърска степен по специалност Графичен Дизайн и Плакат (1979-1985).

Докторската му дисертация, защитена в Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски", е върху мениджмънта на творческия процес в рекламата, интегрираните маркетингови комуникации и брандинга.

Участва в редица национални и международни конференции, изложби и проекти в сферата на културните и креативните индустрии; интеркултурните комуникации; мениджмънт на организационни брандове в сферата на културата и изкуствата; рекламата; връзките с обществеността (ПР); брандинга; дизайна; визуалната семиотика и реторика.

Ръководи теоретични и практически семинари, вътрешнофирмени обучения; консултира компании и комуникационни агенции в областите на мениджмънта и оптимизиране на творческия процес и стратегическото творческо планиране в различни области.

В последните години фокусът на академичните му изследвания и практико-приложни професионални проекти е върху създаването, изграждането и мениджмънта на организационни и персонални творчески брандове в различните изкуства и граничните им мултидисциплинарни области; връзката им с други брандове по общи проекти и др.

Специален интерес върху мениджмънта на образователните брандове – позициониране и създаване на бакалавърски и магистърски специалности и отделни дисциплини и курсове; оптимизиране на връзките им с различни заинтересовани страни; участия във форуми, посветени на общите иновативни подходи в образованието и бизнеса; откриване на мултидисциплинарни и интердисциплинарни пресечни точки в процеса на висшето, професионалното и средното образование и др.

От декември 2020г. е избран за Ректор на Театрален Колеж „Любен Гройс“ София.

*** *** ***

Почетна грамота за голям теоретико-практичен принос през 2011-2012 в областта на медиазнанието, комуникацията, връзките с обществеността и рекламата на Първите годишни награди на електронното научно списание за изследвания, анализи и критика „Медиите на 21 век” (newmedia21).

Член на международния редакционен съвет на електронното научно списание „Медиите на 21 век” (newmedia21) за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. - https://www.newmedia21.eu/

Член на УС на НПО „Център за креативни индустрии, медии, комуникации и информационни технологии“ (съосновател) – бранд и творчески консултант в различни български и международни проекти.

Член на Борда и съосновател на Институт по реторика и комуникации и член на редакционната колегия на електронното научно списание "Реторика и комуникации" (http://rhetoric.bg/).

Член на международния редакционен съвет на електронното научно списание „Медии и комуникации на 21. Век“ – електронно и печатно научно издание за медии, журналистика, ПР, реклама и комуникации. http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/

Член на Съюза на Българските Художници.

Член на Съюза на Българските Журналисти (Член на Комисия за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика).

Един от основателите на Българската Академична Асоциация по Комуникации (БААК) и неин председател 2011-2013 (заместник-председател от април 2013); член на журита и конкурси в областите на брандинга, дизайна, комуникациите, PR и рекламата.

Член на Борда на Фондация “Сошъл Фючър” (съосновател) с каузата „JAMBA – Кариера за всички“. Творческа стратегия за кампанията „Равенството значи повече“ за промяна на нагласите към хората с увреждания.

Член на Борда на Superbrands Bulgaria 2012-2013, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020.

Член на международното жури за предварителна селекция на конкурса за постери на социална тематика “A home for everyone - place to live, not to sleep” (Paris, France – 2013).

Член на European Advertising Academy & American Academy of Advertising.

Член на Ico-D (International Council of Design).

En:

Assoc. Prof. Dr Stefan Serezliev is working in the field of Visual Communication, Communication Design, Integrated Marketing Communications (IMC), Advertising, and Branding. Born in Sofia, Bulgaria.

He graduated in Graphic Design and Poster (Master Degree - National Academy of Art, Sofia); hold a PhD in the creative process in branding, advertising and integrated marketing communications from the UNESCO Chair “Communication and Public Relations” of the Faculty of Journalism and Mass Communication of the Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

Assoc. Prof. of Branding and Integrated Marketing Communications at Chair of Journalism and Public Relations (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo).

Over the years, he led creative departments in Bulgarian and international agencies for integrated communications and advertising; he is also a co-founder of local Bulgarian offices of international communication agencies (i.e. McCann Erickson Sofia, Euro RSCG Sofia (HAVAS Worldwide Sofia), GGK, Demner, Merlicek and Bergmann (DM&B Sofia), etc.

Lecturer in Graphic Design and Advertising at Higher Institute of Fine Arts of Sousse, Tunisia (2002-2006) – Prize for the development of Higher Education (Tunisia).

He is currently a lecturer in Branding, Advertising, and Communication Design in several universities, incl. the courses:

“Branding of educational and cultural institutions in Integrated Marketing Communications”

“Communication Design: Between Business and Art”

“Advertising: Between Art and Marketing’

“Perspectives of the creative process in advertising”

“Management of Design in Advertising”

“Advertising, Brand, and Visual Communication”, etc.

Member of the Union of Bulgarian Artists – Section “Graphic Design”;

He is also co-founder, former chairman (2011-2013) and vice-chairman (2013- ) of the Bulgarian Academic Association of Communications (BAAC).

Member of the Union of Bulgarian Journalists (Member of Commission for scientific and practical research and analysis of contemporary journalism).

Co-founder of NGO "Center for creative industries, media and new technologies".

From December 2020 - Rector of Lyuben Groys Theater College Sofia.

Winner of Special Prize for the development of branding in Bulgaria (PR Priz, 2010).

Member of International Editorial Board of Newmedia21.eu. The media of the 21 century - an online magazine for analysis, research and critique on the media, public relations and advertising (http://www.newmedia21.eu/za-nas/).

Member of Editorial Board of Rhetoric and Communications (a peer-reviewed scientific journal covering a wide range of themes. It is a professional scientific journal that serves researchers in the fields of rhetoric, argumentation, media, public relations, advertising, visual studies, intercultural communication, Internet communication, business communication, pedagogical communication, academic communication, academic writing and education, and some supplementary interdisciplinary subfields).

Member of Board of Superbrands Bulgaria 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017.

Member of American Academy of Advertising.

Member of Ico-D (International Council of Design).


Публикации:


Списък на публикации и други научно-приложни разработки в Интегрираните маркетингови комуникации, брандинга, ПР, реклама, визуалните комуникации и дизайна.

Публикациите са класифицирани: Монография, студии, статии, доклади и презентации, популярни публикации.

Всички публикации са самостоятелни.

Приложение:

Интервюта, представяния и участия в медиите, където се засягат въпросите на рекламата, бранда, дизайна и маркетинговите комуникации.

Монография:

Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. ИК "Ваньо Недков", София, 2014, ISBN 978-619-194-009-7

Марка за различие (за Стефан Серезлиев, Интегрирани маркетингови комуникации ...)

http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol25/iss1/14

Студии:

Политическият брандинг с рекламен акцент? Стефан Серезлиев, Изд. Асоциация „Имагинес”, Класик Дизайн ООД, София, 2009, 30 с.

Статии:

Статии в национални специализирани списания:

Плакатът – между изкуството и комуникацията / Стефан Серезлиев. // Индустриален дизайн. Декоративно изкуство, 1991, януари; с. 18-21

Пътят пред/зад свободната рекламна инициатива (в България) / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 1999, (септември), с. 2-3

Рекламата – между маркетинга и изкуството / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2000, с. 54-56

Креативни аспекти на рекламата / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2000, с. 54-55

Голямата конвенция I / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2001, (март), с. 44-45

Голямата конвенция II / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2001, (април-май), с. 49-50

Творческата стратегия / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2001, (юни), „Алба С” ЕООД София, с. 39-41

Factor ADVtm / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2001, (декември), с. 38-39

Дизайнът като ресурс в рекламата. / Стефан Серезлиев. // Медиа свят, декември 2001, с. 2-3

Да се продават безкомпромисни идеи. Творчески разговор на „ти” между Стефан Серезлиев и Кирил Златков (Арт Директор в Огилви енд Мейдър). / Стефан Серезлиев. // Медиа свят, декември 2001г.

Как да познаем нашия вестник. / Стефан Серезлиев. // Медиа свят, бр.4, 2002г.;

Мениджмънта на дизайна (ахилесовата пета на рекламния бизнес в България)” / Стефан Серезлиев. // Медиа свят, 2002, (август), с. 32-33

Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi I. Серезлиев, Стефан // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2008, № 3. Available from: [http://media-journal.info/?p=item&aid=61]

Политическият брандинг с рекламен акцент? Стефан Серезлиев // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, № 5. Available from: [www.media-journal.info]

Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi II. Стефан Серезлиев // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2011, № 11. Available from: [www.media-journal.info]

Бранд-точките на контакт с бранда – новите перспективи пред бранд комуникациите. Стефан Серезлиев // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2012, № 12. Available from: [www.media-journal.info]

Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част І. / Стефан Серезлиев. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 16.02.2012.

Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част ІІ. / Стефан Серезлиев. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 24.02.2012.

Съвременният ПР: Поглед отвън. / Стефан Серезлиев. // Лятна школа по масови комуникации (НБУ), 2012г.

Съвременният бранд: нови комуникационни перспективи, нови предизвикателства. / Стефан Серезлиев. // Superbrands. AN INSIGHT INTO SOME OF BULGARIA’S STRONGEST BRANDS 2012-2013, „ВИП Медиа”ООД, под лиценза на Superbrands Limited UK, 2013, с. 114-117

Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Творческият процес (от поредицата Творческият процес в съвременната реклама), „Реторика и комуникации”, [ http://rhetoric.bg/ ] електронно научно списание, брой 7, април 2013

Образованието по реклама в реторичната светлина на прожекторите. Ab initio nullum, semper nullum. / Стефан Серезлиев // „Реторика и комуникации”,[ http://rhetoric.bg/] електронно научно списание, брой 8, януари 2013

Серезлиев, Стефан. Пресечни точки в полето на медийния дизайн. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 04 септември 2013 [cited 04 September 2013]. Available from: http://www.newmedia21.eu/kritika/presechni-tochki-v-poleto-na-medijniya-dizajn/

Бранд vs/via Тероризъм: Да говорим в бъдеще време. / Стефан Серезлиев // „Реторика и комуникации”,[ http://rhetoric.bg/] електронно научно списание, брой 13, януари 2014

Brand vs/via Terrorism: Let’s talk in future tense. Serezliev, Stefan. Rhetoric and Communications E-journal, Issue 13, July 2014, http://rhetoric.bg/, ISSN 1314-4464

Името на бранда. Комуникативни аспекти – първа част. Rhetoric and Communications E-journal A Peer Reviewed Scientific Journal, ISSN 1314-4464, 2015.

Супербранд и супердизайн. Superbrands. AN INSIGHT INTO SOME OF BULGARIA’S STRONGEST CONSUMER & BUSINESS BRANDS 2015-2016, София, 2015, „ВИП Медиа”ООД, ISBN 978-954-91965-4-2, по лиценза на Superbrands Limited UK. Изданията Superbrands са своеобразна енциклопедия на най-забележителните търговски марки, известни в десетки страни по света като Библията на брандинга. Те имат широка читателска аудитория, ползват се с авторитет и доверие сред деловите кръгове, ключовите публики и потребителите, защото дават отлична представа за лидерите на националния пазар и за неговото развитие.

Името на бранда. Творчески процес и аргументация – втора част. Rhetoric and Communications E-journal A Peer Reviewed Scientific Journal, ISSN 1314-4464, брой 22, април 2016.

Статии в международни списания с професионална насоченост:

Design Reflections on the Cross-Cultural Mirror. Serezliev, Stefan. // Icograda eNews,

http://www.icograda.org/feature/current/articles292.htm[30.10.2011 г. 11:21:47]

Bulgarian Package Design: Call to action. / Stefan Serezliev. // Package & Design, Package & Design Publishing House, 2013.4., July, pp. 4-25

Представяне на България в областта на дизайна със статия и куриране на български автори и комуникационни агенции в най-голямото китайското списание за дизайн, бранд и образование по дизайн Package & Design, юли 2013.

Доклади и презентации:

Доклади в България:

„Креативните рекламни стратегии”. Доклад към семинарната програма на Реклама-Експо 2001, НДК, София, 11 октомври 2001

„Визия за визията – нови перспективи пред рекламата”. Доклад на семинара „Визия в рекламата”, организиран от Студентския съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийски университет „Св. Климент Охридски” в рамките на фестивала „Дни на свободното слово”, юли 2007

„Модерната реклама и новите подходи в комуникационните механизми: Творческа бизнес идея”. Презентация на 13-та ранно-есенна школа по семиотика "Социосемиотика", Созопол, 11-18 септември, 2007 г., организирана от Югоизточно-европейски център за семиотични изследвания при Нов български университет

„Перспективи в модерната реклама”. Доклад на семинарната програма на 17-то издание на Реклама Експо, НДК, София, 9-12 октомври 2007

„Брандингът – предизвикателствата между корпоративната идентичност и имиджа” - доклад; „Представяне на израелския типограф Одед Езер” - презентация. 18-то издание на Реклама Експо, НДК, София, 9-12 октомври 2008

„Новите предизвикателства пред графичния дизайнер в началото на 21 век”. Доклад към семинарната програма на Биенале на българския дизайн - Първо издание, София, 2008, 09-11 октомври.

„Националният бранд и имиджът”, доклад в панела „Имидж и лайфстайл: светлини и сенки” на IV PR фестивал „Пиар по време на криза” 17 -19 май 2010 г.

„Съвременният ПР: Комуникационни перспективи и предизвикателства в контекста на ИМК, брандинга и новите потребители“ – презентация; „Съвременният ПР: Поглед отвън.”. Научен доклад, публикуван в изданието на 14 Лятна школа по Връзки с обществеността, Департамент по масови комуникации (НБУ), 2012г.

„Новите предизвикателства пред бранда”. Доклад в семинарната програма на форума на рекламното изкуство „Сommunication Art Print Image Sign COPI’S”– Експо Център София; 17.10.2012 г.

Водещ говорител (дискутант) с презентация „Политическият бранд” в Панел „Комуникацията в политическите кампании” в Академичния омнибус, организиран от Катедра на ЮНЕСКО към ФЖМК (Софийски университет) и Българска академична асоциация по комуникации в рамките на Седми ПР Фестивал „Политика чрез комуникации”, 27-29 май, 2013

„Съвременното образованието по реклама: проблеми и перспективи”. Доклад на Академичния омнибус „Методически семинар за образованието по ПР и реклама”, организиран от Катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК (СУ), съвместно с магистърските програми „Реклама и Връзки с обществеността в управлението на бизнеса” и “Маркетинг и Връзки с обществеността в образованието, науката и културата” на Варненския свободен университет, 3-5 юни 2013 г.

Участие в Академичен омнибус „Дигиталният ПР: Нови комуникационни стратегии“, организиран от Българска академична асоциация по комуникации „БААК“ в партньорство с Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика при СБЖ в рамките на Деветия ПР Фестивал, водещ модератор на панел и презентация „Дигиталният ПР: в огледалото на наративността“, СБЖ, София, 19 май 2015 г.

Кръгла маса по повод подписването на Етичния кодекс на ПР специалистите в България, София, 7 юли 2015 г., участие с презентация.

XIII академичен омнибус: „Комуникация в условията на кризи“ (организиран от Българската академична асоциация по комуникации (БААК) в партньорство с Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика при СБЖ, с медийното партньорство на електронните научни списания „Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) и „Реторика и комуникации” (http://rhetoric.bg/) в рамките на Десетия PR Фестивал: Communication Multi Sourcing (CMS), 19 май 2016 г., Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, заседателна зала № 1, Ректората. Модератор на панел и презентация „Клиент и комуникационна агенция – креативност по време на кризи“.

Първа национална конференция „Медиите на 21 век“ „Медиите: кризи vs възможности“, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, катедра „Журналистика и връзки с обществеността“, 29 октомври, 2015, зала ЕВРОПА. Участие участие в организационния комитет и като модератор на панел „Медии, интернет и дигитален свят“ и презентация „Медийни и бизнес брандове на дигиталната сцена - смяна на местата или смяна на ролите?"

Научна конференция „Съвременните проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“ – СУ (СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Реторика“). Участие в научния комитет и ключов лектор с доклад: „Визуалната реторика: роля и значение в комуникациите на медийните брандове”, 18-19 юни 2016.

Специален гост на конференциите „Образование и Бизнес“ (София - 2014, 2015, 2016).

Международна бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще“ (Варненски свободен университет, Факултет „Международна икономика и администрация“), 11-12 юни 2016 г. Участие в академичен панел „Журналистика, бизнес и образование“ и водещ на академичен уъркшоп „Създаване на бранд на нова университетска специалност“.

Доклади на международни конференции в чужбина:

Bulgarian and Tunisian professional and educational perspectives in communication design. International conference ‘The Icograda Design Week’ ‘Building Bridges” Istanbul, Turkey, Bilgi University, 27-31 January 2004.

The New Disruption: Graphic Design vs Marketing. Stefan Serezliev. Design education: tradition and modernity : scholastic papers from the International Future of Design Education. Envisioning the Future. The New Disruption: Graphic Design vs Marketing pp. 577-582, (6. Envisioning the future). Future of Design Education. Conference, DETM 05 / Author: editors, Vijai Singh Katiyar, Shashank Mehta. 2007, 586 p. (отпечатан в изданието на конференцията). С този доклад е поканен да участва в международна конференция, посветена на 50-годишнината на University Iberoamericana (Mexico): MX Design Conference: “Envisioning design for the XXI century (keynote speaker).

http://www.dis.uia.mx/conference/2005/accepted_speakers.html

Международната организация ICOGRADA препечатва публикацията със съгласието на автора под заглавието Design reflections on the cross-cultural mirror, Serezliev, Stefan. Design Reflections on the Cross-Cultural Mirror. Serezliev, Stefan. // Icograda eNews, http://www.icograda.org/feature/current/articles292.htm[30.10.2011 г. 11:21:47]

Популярни публикации:

Фотографията – нещо се случва. Фото фиеста 2001 / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2001 г.

Потребителите не са това, което са! / Стефан Серезлиев. // [Сайнг Кафе] Sing Cafe: Списание за маркетинг и реклама, 29 декември 2011 г.

Интервюта, представяния и участия в медиите, където се засягат въпросите на рекламата, бранда и маркетинговите комуникации:

Емблемата свобода: Разговор със Стефан Серезлиев, творчески директор в рекламна агенция / Борислав Борисов // Култура, 1999, Октомври, стр. 8 http://www.kultura.bg/media/my_html/2102/b_bb.htm

Кой кой е? Стефан Серезлиев. Представяне в списание Медиа и реклама. Юли 1999

Дизайнът е любов, флирт, сериозна връзка – всичко в едно. На по едно малко със Стефан Серезлиев / Таня Петкова // [Сайнг Кафе] Sing Cafe: Списание за маркетинг и реклама, Октомври 2009 г.

Йонкова, Валерия. Преподавателят по реклама Стефан Серезлиев: Политическият брандинг // Vsekiden.com 06.11.2009 г.

Професията Творчески директор: Стефан Серезлиев / Представяне в списание Sign Cafe, Април 2007 г.

„Ефективността на политическата реклама”. Разговор за ефективността на политическата реклама. Национално радио, Програма Хоризонт 12+3; 22.10.2009 г. (Вж. в ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ 20 октомври – 15 ноември 2009 // www.cem.bg/download.php?id=616

Покупката като религия. Участие с доц. Морис Гринберг в дискусия за научните и психологическите механизми, които стоят зад мотивите на покупка по ТВ7; 12.02.2012 Сутрешният блок с Миа Сантова.

Разпродажба на детството”. ТВ7; 20 Април 2012 г.

Държавата като бранд. ТВ7; 27 Септември 2012 г.

Най-силните марки в България. BTV http://www.btv.bg/za%20btv/spetsialno/story/179633475 bTV__lider_sred_balgarskite_brandove.html

„Марките трябва да са верни на своите потребители”. Списание Регал; 03 Май 2012 г.

Защо тъгува копирайтерът. В-к Сега 25.07.2007 г.

http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2715§ionid=24&id=0001501[30.10.2011 г. 11:45:50]

Етичните и професионалните стандарти на PR професията – има ли граници хоризонтът? PRактики, брой 30, 12 юли 2011 г.

Стефан Серезлиев: Колкото по-категорична е изборната победа, толкова по-трудно е после. Гласове 22.10.2009 Glasove.com // http://www.glasove.com/stefan-serezliev-kolkoto-pokategorichna-e-izbornata-pobeda-tolkova-potrudno-e-posle--4653[05.10.2012 _. 05:24:19]

Редица научно-приложни разработки в маркетинговите комуникации и дизайна ( вкл. запазени търговски марки, хералдика, лога, логотипи и наименования на търговски, културни и образователни брандове и организации) в България и чужбина.

Курсове от текущия семестър: