Електронен каталог

доц. д-р Виолета Касърова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


1. В.Касърова и др. Икономическо и научно-техническо прогнозиране. Учебник за Националния учебен център по ЕССИ. С., 1980

2. В.Касърова и др. Икономически и инженерни аспекти на научно-техническото прогнозиране. Учебник за Националния учебен център по ЕССИ. С., 1983

3. В.Касърова и др. Инженерно прогнозиране на научно-техническия прогрес. ДИ “Техника”. С, 1983

4. В.Касърова. Прогнозните изследвания във висшето образование. НТС, Съюз по икономика. Бюлетин № 4/1986

5. В.Касърова. Методически аспекти на баланса на технологични връзки. НТС, Съюз по икономика. Бюлетин № 2/1987

6. В.Касърова. Основни моменти на стратегията за преструктуриране на индустрията през прехода към пазарна икономика. Сп. “Индустрия и търговия”, бр.1, 1991

7. В.Касърова. Прегрупиране в ранг-листата. Сп. “Rien ne va plus”, бр.1, 1991

8. В.Касърова. Ще застане ли новият профил на индустрията анфас към безработицата. В-к “Трудова борса”, бр. 6, 1991

9. В.Касърова и др. Възможни решения за оловно-цинковото производство. В-к “Рудничар”, бр.18, 1991

10. В.Касърова. Преструктуриране на рудодобива. В-к “Рудничар”, бр.34, 1991

11. В.Касърова. Преструктурирането (Консултация). В-к “Икономически живот”, бр.21, 1992

12. В.Касърова и др. Свободните икономически зони ще привличат повече чужди инвестиции и нови технологии. В-к “Български бизнес”, бр.41, 1996

13. В.Касърова и др. Свободните икономически зони носят духа на пазарното стопанство. В-к “Икономически живот”, бр. 44, 1996

14. В.Касърова и др. Практикум по бизнесоценяване. НБУ, С., 2004 г.

15. Касърова, В., (2012) Теория на жизнения цикъл – същност и приложение в организационната и финансовата диагностика на компаниите. Научен ръкопис, депозиран в НАЦИД-ЦНТББИКП № Нд13/2012.

16.Касърова, В., Л. Сяров (2012) Взаимовръзка между основни стойностни измерители на ефективността. Сборник „Корпоративните финанси на формиращите се пазари – изследвания и практики”. С., НБУ, 2012 (под печат)

17. Касърова В., Л. Симов (2012). Бизнес оценяването в България (кратък обзор). Сборник „Корпоративните финанси на формиращите се пазари – изследвания и практики”. С., НБУ, 2012 (под печат)

18.Касърова В., Л.Сяров (2011) Емпиричен анализ на връзката между ЕVА и МVА в компании, представени на Българската фондова борса. Електронен документ - - http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/economics%20and%20business%20administration/research/NBU_Conference_Finance_2011_Reports_Collection.PDF. Сборник от научно-практическа конференция с международно участие „Корпоративните финанси на формиращите се пазари”. С., НБУ, 12-13 септември 2011, ISBN 978-954-535-679-7; стр. 163-192

19.Kasarova V., Yovogan M., Dimitrova, Kostenarov K. (2011) Value added creation by intellectual capital in bulgarian public companies . Списание "Диалог" № 4, 2011, ISSN: 1311-9206 на адрес http://www.uni-svishtov.bg/dialog/

20.Касърова В., Г. Хорозов, Р. Димитрова, И.Ненов, К.Костенаров (2011). Оценка на търговски предприятия и вземания”, НБУ (учебно пособие). Научен ръкопис, депозиран от НБУ-ЦПО в НАЦИД, № Нд 34/11

21.Касърова В. (2010) Модели и показатели за анализ на финансовата устойчивост на компанията. Електронен документ - http://eprints.nbu.bg/637/1/FU_1_FINAL.pdf Научен ръкопис, депозиран в НАЦИД-ЦНТББИКП № Нд20/2010

22. Касърова В. (2010) Темпът на растеж като обект на финансов анализ. Електронен документ – http://www.hse.ru/data/2011/04/08/1211739981/e-journal_vsim2010-3_screen.pdf. Сборник от научна конференция с международно участие „Авангардни научни инструменти в управлението”, С., УНСС, том 3/2010, ISSN 1314-0582; стр. 223-235

23. Kasarova, Violeta and Dimitrova, Ralitsa (2010) Contribution of lifelong learning to company’s value growth. In: 8th International Conference “Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development”, 3-5 June 2010, Saint-Petersburg, Russia.

24. Касърова В. (2010) Модели за финансова диагностика в стойностно ориентираното управление. Електронен документ - http://eprints.nbu.bg/508/1/Modeli_za_stoinosten_analiz_burgas_doklad.pdf. Научна конференция с международно участие “Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, гр. Бургас, Бургаски свободен университет, 25-26 юни 2010 г.

25. Касърова В. (2010) Специални приложения на финансовия анализ. Електронен документ – http://eprints.nbu.bg/509/1/SPEC_analiz_1_nov.pdf. Научен ръкопис, депозиран в НАЦИД-ЦНТББИКП № Нд4/2010

26. Kasarova, Violeta and Yovogan, Marcellin and Dimitrova, Ralitsa (2010) Intellectual Capital and value Creation – Evidence from Companies Listed at BSE. Електронен документ - http://eprints.nbu.bg/622/1/ed_Article%2C_Kasarova%2C_Yovogan%2C_and_Dimitrova_2010[1][1].pdf. 6th Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital & Extra-Financial Information, 30 Sep - 1 Oct 2010, Catania, Italy. Official URL: http://www.eiasm.org/userfiles/file/EIASM%20Parallelle%20-%20finale%281%29.pdf

27. Касърова В. (2009) Финансовият анализ в контекста на управлението на стойността на компанията. Сб. Финансови решения – изследвания и практики. С. НБУ, ISBN 978-954-535-592-9. с.185-217

28. Касърова В. С.Праматарска, Р.Лазарова (2009). Сравнителният подход в оценката на бизнеса в условията на формиращ се пазар. В сб. «Финансови решения – изследвания и практики», НБУ, С., 2009, с. 312-335, ISBN 978-954-535-592-9

29. Касърова В. (2009) Финансовият анализ като двуликият Янус. Научна конференция с международно участие на тема «Авангардни нучни инструменти в управлението»., УНСС, гр. Равда, 01.09.2009-06.09.2009

30. Касърова В. (2009) Финансовият аспект на новата управленска парадигма в корпоративния мениджмънт – управление на стойността. Електронен документ - http://eprints.nbu.bg/601/1/03_PL_Kasarova_2-pdf.pdf. Научно-практическа конференция „Корпоративните финанси в България – днес и утре”, НБУ, 28-29 септември 2009 г. ISBN 978-954-535-632-2

31. Касърова В., Р.Димитрова (2008). Икономическата добавена стойност – понятие и ключови характеристики. В сб. «Финансови иновации – изследвания и практики». С., НБУ, ISBN 978-954-535-502-8. с.89-114

32. Касърова В., Р.Димитрова, Л.Сяров (2008). ЕVА метриката в новия прочит на финансовия анализ. Научна конференция с международно участие на тема „Авангардни научни инструменти в управлението”, УНСС, гр. Равда, 19.09.2008-23.09.2008

33. Касърова В. (2008) Управление на стойността – нова управленска концепция. В сб. «Финансови иновации – изследвания и практики».С., НБУ. ISBN 978-954-535-502-8. с.29-65

34. Касърова В., Р.Димитрова. ЕVА като критерий за стопанска ефективност. Юбилейна международна научно-практическа конференция. Свищов, 6-7 ноември 2008; Академично издателство "Ценов", Свищов, pp. 236-247. ISBN 9789542303992

35. Касърова В., Р.Димитрова. Р.Енчев, А.Пампорова, В.Николова (2008). Приложение на балансираната система от показатели при управлението на предприемачески университет – аналитичен обзор. В сб. «Финансови иновации – изследвания и практики». С., НБУ, ISBN 978-954-535-502-8. с.296-328

36. Касърова В. (2008) Стойностният подход в корпоративното управление. Научен ръкопис, НАЦИД-ЦНТБ № Нд167/2008

37.Касърова В. (2008) Бизнес оценяване. Научен ръкопис, НАЦИД-ЦНТБ № Нд168/2008

38. Касърова В. (2008) Нов прочит на финансовия анализ от позициите на стойността. Научен ръкопис, НАЦИД-ЦНТБ № Нд169/2008

Курсове от текущия семестър: