Електронен каталог

доц. д-р Димитър Атанасов

доц. д-р Димитър Атанасов
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
---
Приемно време:
Четвъртък 17:30-19:30 611 II Корпус
Петък 9:30-11:30 611 II Корпус

Професионална автобиография:


Д-р Димитър Атанасов е преподавател с дългогодишен опит в областта на вероятностите, стстатистиката и техните приложения в различни области на науката. Защитил е докторската си теза през 2007 г. в областа на „Теория на вероятностите и математическа статистика“.

В различни етапи от своята кариера е преподавал във Факултета по матеметика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", ТУ София и Нов Български Университет. Участвал е в редица национални и международни проекти. Автор е на една книга и над 50 публикации в областта на статистиката и нейните приложения, автор е на множество курсове от бакалавърско и магистърско ниво.

Член на Българското статистическо дружество, Българското дружество за изследване и оценяване в образованието. Член на редколегията на списание "Математика и информатика".

Основна преподавателска дейност в НБУ:

• (2009,2010) STAМ103 ”Емпиричен анализ на данни” за магистърската програма ”Приложна статистика” на НБУ.

• (2009,2010) STAМ105 ”Статистическо програмиране” за магистърската програма ”Приложна статистика” на НБУ.

• (2010, 2011) PSYB304 ”Статистически анализ на данни” за бакалавърската програма ”Психология” на НБУ

• (2010,2011) PSYB519”Статистическианализнаданни(SPSS,Statistica)” за бакалавърската програма ”Психология” на НБУ

• (2010 - 2015) NETB273 ”Exercises on Probability Theory and Statistics” за бакалавърската програма ”Мрежови технологии (на английски език)” на НБУ

• (2010 - 2017) NETB303 ”Appied Statistics” за бакалавърската програма ”Мрежови технологии (на английски език)” на НБУ

• (2010 - 2015) NETB237 ”Exercises on Appied Statistics” за бакалавърската програма ”Мрежови технологии (на английски език)” на НБУ

• (2010 - 2017) CSCB511 (CSCB631) ”Вероятности и статистика - изчислителни и приложни аспекти” за бакалавърската програма ”Информатика” на НБУ

• (2012) CSCB016 ”Обектно-ориентирано програмиране” за бакалавърската програма ”Информатика” на НБУ

• (2014- 2019) CITB502 ”Теория на игрите”. Разработени са оригинални учебни материали.

• (2015) NETB353 ”Програмиране за iOS” за бакалавърската програма ”Мрежови технологии (на английски език)” на НБУ

• (2019-2021) TCMB032 ”Решаване на линейни и оптимизационни задачи със смартфон и таблет” към програма "Телекомуникации"

• (2010 - до сега) NETB253 ”Probability Theory and Statistics” за бакалавърската програма ”Мрежови технологии (на английски език)” на НБУ

• (2015 - до сега) CSCB705 ”Класификация и разпознаване на образи”. Разработени са оригинални учебни материали.

• (2015 - до сега) CITB605 ”Data warehouse”. Разработени са оригинални учебни материали.

• (2016 - до сега) GENB002B ”Статистика”. Разработени са оригинални учебни материали.

• (2020 - до сега) GENB002А ”Статистика” за програмата по Психология на НБУ. Разработени са оригинални учебни материали.

• (2020 - до сега) PSYE107 Статистика в поведенческите изследвания - I част за програмата по Психология (на английски език). Разра- ботени са оригинални учебни материали.

• (2020 - до сега) DSCM030 Теория на данните за магистърската програма "Извличане на знания и технологии за големи данни". Разработени са оригинални учебни материали.

• (2021 - до сега) CSCB315 Аналитична геометрия. Разработени са оригинални учебни материали.


Публикации:


1. Dimitar Atanasov, Neyko Neykov. About the Finite Sample Breakdown Point of the WLTE(k) Estimators. Proceeding of the XXV Summer School Sozopol’99. Heron Press, Sofia. 1999.

2. Dimitar Atanasov.On algorithms for Multidimensional Scaling using MATLAB. Proceeding of the XXVII Conference AMEE, Sozopol’01. Heron Press, Sofia. 2001a.

3. Bojana Petrova, Dimitar Atanasov. On the dependences between the characteristics of the textile materials. Proceeding of the XXVII Conference AMEE, Sozopol’01. Heron Press, Sofia. 2001.

4. Dimitar Atanasov, Neyko Neykov. On the Finite Sample Breakdown Point of the WLTE(k) and d-fullness of a Set of Continuous Functions. Sixth International Conference Computer Data Analysis And Modeling: Robustness and Computer Intensive Methods September 10 - 14, 2001, Minsk, Belarus.

5. Dimitar Atanasov. On Estimation of the Parameters of Correlated Frailty Models. REPORT, Max Planck Institute For Demographic Research. 2001b.

6. ДимитърАтанасов.ПроцедуризамногомерноскалиранесMATLAB. Статистика. Vol. 6. 2001. ISSN 2367-5489

7. KatyaGeorgieva,BoyanKirov,DimitarAtanasov.OnTheRelationBetween Solar Activity And Seismicity On Different Time-Scales (Solar Activity And Seismicity). Journal of Atmosspheric Electricity, Vol. 22, No 3, pp. 291-300. 2002. ISSN : 0919-2050

8. Dimitar Atanasov. On Multidimensional Scaling and Fashion Clothes Design. Proceeding of the XXVIII Conference AMEE, Sozopol’02. Heron Press, Sofia. 2002.

9. K.Georgieva,J.Javaraiah,B.Kirov,D.Atanasov.Short-TermVariations in Solar Rotation Rate and Solar Wind Parameters. Ptoc. 10th. European Solar Physics Meeteng, ’Solar Variability: From Core to Outer Frontiers’. Prague, Czech Republic. 2002 .

10. DimitarAtanasov.AbouttheConceptofWeightsofWLTE(k)Estimators. Pliska Studia Matematica Bulgaria. Vol. 14. pp. 5-14, 2003a.

11. D.Atanasov,K.Prodanova,D.Terziiski.RiskFactorsofCentralVenous Catheter Related Infections in Intensive Care Patients. Pliska Studia Matematica Bulgaria. Vol. 14. pp. 15-22. 2003.

12. DimitarAtanasov,VesselaStoimenova.ARobustAlgorithmforEstimating The Offspring Mean in Some Discrete Time Branching Processes. Proceeding of the XXIX Conference AMEE, Sozopol’03.

13. Dimitar Atanasov. On The Surety Period of a Special Kind of Devices.

Proceedings of the 1st conference Mathematics and Informatics in Industry ’03, Thessaloniki, Greece, 2003b.

14. Dimitar Atanasov. Study on Robustness of Strehler-Mildvan Model. Pliska Studia Matematica Bulgaria. Vol. 16. pp. 5-11. 2004a.

15. V.Stoimenova,D.Atanasov,N.Yanev.SimulationandRobustModifications of Estimates in Branching processes. Pliska Studia Matematica Bulgaria.

Vol. 16. pp. 259-272. 2004a.

16. М. Илиева, Д. Атанасов. Изследване скоростта на четене при раз- лични шрифтове. Полиграфия. София. 2004. ISSN: 0204-9953.

17. V.Stoimenova,D.Atanasov,N.Yanev.RobustEstimationandSimulation of Branching Processes. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences.Vol.57.5pp.19-22.2004b.IF: 0.152znMath;Zbl1059.60089; ISSN 1310-1331

18. D. Atanasov. Bivariate Frailty Models: A Review. Statistics. National Statistical Institute. Sofia. 1. pp. 42 - 54. 2004b. ISSN 2367-5489

19. K. Georgieva, B. Kirov, D. Atanasov and Ani Boneva. Impact of magnetic clouds on the middle atmosphere and geomagnetic disturbances. Journal of Atmospheric and Solar - Terrestial Physics . Vol 67, 1-2. pp 163 -176. 2005. IF: 1.7 WebOFScience; DOI: 10.1016/j.jastp.2004.07.025; ISSN: 1364-6826;

20. Stoimenova,V.,Atanasov,D., Yanev,N. Algorithms for Generation and Robust Estimation of Branching Processes with Random Number of Ancestors. Math. & Education in Math. Proceedings of 34 Spring Conference of UBM, 196 - 201. 2005. zbMath; Zbl 1374.60172

21. Stoimenova V., Atanasov D. (2006). Nonparametric Robust Estimation of the Individual Distribution in branching Processes with a Random number of Ancestors. Proceeding of the XXV Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians. Borovets. pp. 302-307.

22. S. Odintsov, K. Boyarchuk, K. Georgieva, B. Kirov, D. Atanasov. Long- period trends in global seismic and geomagnetic activity and their relation to solar activity. Physics and Chemistry of the Earth 31. pp 88–93. 2006.IF: 1.362WebOFScience;DOI:10.1016/j.pce.2005.03.004;ISSN: 1474-7065

23. Dimitar Atanasov. A Robust Modifcation of Metric Unfolding Procedure. Pliska Stud. Math. Bulgar. Pliska Stud. Math. Bulgar. 18. 2007.

24. Atanasov D., Stoimenova V., Yanev N. Estimators in Branching Processes with Immigration. Pliska Stud. Math. Bulgar. 18. pp. 19-40. 2007.

25. K. Georgieva, B. Kirov, P. Tonev, V. Guineva, D. Atanasov. Long- term variations in the correlation between NAO and solar activity: the importance of North-South solar activity asymmetry for atmospheric circulation. Advances in Space Research 40. 2007. pp. 1152–1166. IF: 0.86 WebOFScience; DOI: 10.1016/j.asr.2007.02.091, ISSN: 0273-1177

26. D. Dimitrov, E. Gerganov, M. Greenberg, D. Atanasov. Analysis of Cognitive Attributes for Mathematics Items in the Framework of Rasch Measurement. Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA). March 23-28 2008, New York.

27. Georgieva K., Kirov B., Obridko V., Shelting B., Atanasov D., Tonev P. Guineva V. Data Base for Geoefective Solar Wind Structures, Geomagnetic Indices, and Athmospheric Dynamics Parameters. Proceedings of Fumdamental Space Research, Sunny Beach, Bulgaria. ISBN 978-954-322-316-9. 2008.

pp 175. - 178.

28. M Ilieva, T. Boshkova, D. Atanasov, Tz. Tzolov. On Readability of a Text as a Casual of Whiteness of the Paper. International Journal of Pure and Applied Mathematics. 44. 2008. 645-655.

29. Dimitrov D., D. Atanasov . Conjunctive and Disjunctive Eaxtension of the least Squared Distance Methods (LSDM) for Cognitive Diagnosis. Presented at AERA 2009 Anual Meeting. April 17, 2009, San Diego, CA.

30. Vessela Stoimenova, Dimitar Atanasov. Analysis Of A Test On Probability Theory. Proceedings of the Thirty Eighth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz. 2009. 190-195

31. Atanasov, D. Estimation of IRT Parameters Over a Small Sample. Bootstrapping the Item Responces. Pliska Stud. Math. Bulgar. 19, 2009, 59-68.

32. Atanasov D., Stoimenova V., Yanev N. Offspring Mean Estimators in Branching Processes with Immigration. Pliska Stud. Math. Bulgar. 19. 2009. 69-82.

33. Атанасов Д., Димитрова Д. Честни ли сме в оценяването по чужд език?. Език, литература, многоезичие. Съст. С. Димитрова, Ст. Ми- чев, Р. Велчев. ISBN: 978-954-535-619-3. НБУ. 2011. 274-283.

34. Vessela Stoimenova, Dimitar Atanasov. Robust Estimation in Multitype Branching Processes Based on Their Asymptotic Properties. Pliska Stud. Math. Bulgar. 20. 2011. 203–220.

35. Dimitar Atanasov. Many Facet, Common Latent Trait Polytomous IRT Model and EM Algorithm. Pliska Stud. Math. Bulgar. 20. 2011. 203–220.

36. D. M. Dimitrov, D. V. Atanasov Conjunctive and Disjunctive Extensions

of the Least Squares Distance Model of Cognitive Diagnosis. Educational andPsychologicalMeasurement.XX(X).2011.1–19.IF: 2.301WebOFScience, DOI: 10.1177/0013164411402324, ISSN: 0013-1644

37. D.Atanasov.IRTCalibrationofTestItemsUsingMATLAB.Proceedings of the 7-th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science. 2011. Sofia, Bulgaria. 53-64.

38. D. M. Dimitrov, D. V. Atanasov. Evaluation of Person Fit Under the Least Squares Distance Model of Cognitive Diagnosis. Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA). 2012.

39. Д. Атанасов. Модели на смъртност. Нов български университет. ISBN: 978-954-535-685-8. 2012.

40. Dimitar Atanasov, Vessela Stoimenova. Simulation, estimation and robustification against outliers in branching processes - a computational approach. Proceedings of COMPSTAT 2012. 2012. 53-63.

41. Dimitrov D., D. Atanasov. Group Comparisons on Cognitive Attributes Using the Least Squares Distance Model of Cognitive Diagnosis. Pliska Stud. Math. Bulgar. 22 (2013), 33–40.

42. Atanasov D., V. Stoimenova A Computational Approach For the Statistical Estimation of Discrete Time Branching Processes With Immigration. Pliska Stud. Math. Bulgar. 22. (2013), 5–24. zbMath; Zbl 1374.60164

43. М. Атанасова-Трифонова, Д. Атанасов, Л. Пенева, Е. Андонова, М. Мутафчиева, Н. Колчева. Скрининг тест за тригодишни деца. Ръководство. Булвест 2000. 2014. ISBN: 978-954-18-0910-5.

44. Vladimir Belperchinov, Dimitar Atanasov. Statistical Behavioral Intrusion Detection. Proceedings Of The 10Th Annual International Conference On Computer Science And Education In Computer Science 2014. Editors: Rumen Stainov, Petya Assenova, Vijay Kanabar, Ivan Christov. ISSN 1313-8624

45. D. Atanasov, D. Dimitrov. Equating Test Scores Based on Their IRT Calibration. Pliska Stud. Math. Bulgar. 23. 2015. zbMath; Zbl 1399.91091

46. D. Atanasov. A System of Automated Test Scoring and Equating at the NCA: Algorithmic Procedures. Technical Report. National Center for Assessment in Higher Education Riyadh, Saudi Arabia. 2015

47. Danchev,PlamenNikolov;Bankov,Kiril;Stoimenova,Vessela;Atanasov, Dimitar. 2015. Bulgaria - Piloting statistical models for estimation of schools’ value-added using the results from the national assessments

: key results and findings. Washington, D.C. : World Bank Group.

http://documents.worldbank.org/curated/en/2016/05/26350966/bulgaria- piloting-statistical-models-estimation-schools’-value-added-using-results- national-assessments-key-results-findings

48. Dimitar Atanasov, Ana Staneva, and Vessela Stoimenova. 2015. Robust estimators for the bivariate power series offspring distributions. New Trends in Stochastic Modelling and Data Analysis (pp. 173-1). Raimondo Manca - Sally McClean - Christos H Skiadas (Eds).

49. VelinaSlavova,DimitarAtanasov,FilipAndonov.2016GENDERDIFFERENCES IN THE USE OF NOUN CONCEPT CATEGORIES – A STATISTICAL

STUDY BASED ON DATA FROM CHILD LANGUAGE ACQUISITION. nternational Journal "Information Content and Processing Volume 3,

Number 2, 103.

50. Velina Slavova, Filip Andonov, Dimitar Atanasov. A Study on Noun Concept Categories Using Data from Child Language Acquisition–an Outline. Proc. of the 12th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science (CSECS 2016)

51. Atanasov, D. V. 2016. A system for automated test assembly (SATA). Riyadh, Saudi Arabia: National Center for Assessment.

52. Atanasov, D. V. 2016. A computer program in MATLAB for bootstrap estimation of expected item difficulties on a test of binary items. Riyadh, Saudi Arabia: National Center for Assessment.

53. Nikolay M.Yanev, Vessela K.Stoimenova, Dimitar V.Atanasov. 2020.

STOCHASTIC MODELLING AND ESTIMATION OF COVID-19 POPULATION DYNAMICS. Comptes rendus de l’Acade’mie bulgare des Sciences, Vol

73, No4, pp.451-460. DOI: 10.7546/CRABS.2020.04.02

54. D. Dimitrov, Dimitar Atanasov. 2020. Person-Fit Assessment Under the D-scoring Method. In press. Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives.

55. D. Dimitrov, Dimitar Atanasov. 2020. Latent D-Scoring Modeling: Estimation of Item and Person Parameters. Educational and Psychological Measurement. https://doi.org/10.1177/0013164420941147. IF: 1.941

56. Dimiter M. Dimitrov , Dimitar V. Atanasov, Yong Luo (2020) Person-

Fit Assessment under the D-scoring Method, Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, 18:3, 111-123, DOI: 10.1080/15366367.2020.1725733

Курсове от текущия семестър: