Електронен каталог

доц. д-р Биляна Костова

доц. д-р Биляна  Костова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Природни науки
Телефон:
02/8110 692; 0888 358 450
e-mail:
Приемно време:
Вторник 10:00-13:00 С1/07 I Корпус
Сряда 10:00-13:00 С1/07 I Корпус

Професионална автобиография:


ТРУДОВ СТАЖ

след 01 януари 2017 Нов български университет, департамент „Природни науки“ - доцент

01.10.2010 – 31.12.2016 Нов български университет, департамент „Науки за Земята и околната среда” (сега „Природни науки“) – гл. ас.

до 30.09. 2010 Институт по Минералогия и Кристалография „Акад. И. Костов” - БАН; гл. ас. в лаборатория „Спектроскопия”;

2010 Хоноруван преподавател в Нов Български Университет, департамент „Науки за Земята и околната среда” – гл. ас.

2009 - 2010 Централна лаборатория по минералогия и кристалография „Акад. И. Костов” - БАН; н. с. І ст. в лаборатория „Спектроскопия”;

2007 – 2009 Централна лаборатория по минералогия и кристалография „Акад. И. Костов” - БАН; н. с. ІІ ст. в лаборатория „Спектроскопия”;

2005 - 2007 Централна лаборатория по минералогия и кристалография „Акад. И. Костов” - БАН; специалист – геолог-геохимик в лаборатория „Спектроскопия”;

1996 – 2000 Централна лаборатория по фотопроцеси– БАН; специалист: геолог-геохимик.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2000 – 2004 СУ ”Св. Кл.Охридски”, ГГФ, катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми” - редовен докторант;

2001 – курс в ЕТН - Цюрих, “Introduction to fluid inclusions”;

2003 – специализация в ЕТН - Цюрих – LA-ICPMS и Раманова спектроскопия на флуидни включения в кварц.

2004 – защитена дисертация на тема “Флуидни включения в кварц от оловно-цинковото находище Южна Петровица, Маданско рудно поле”.

1991-1996 СУ ”Св. Кл. Охридски”, ГГФ катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми” – висше - магистър, геолог-геохимик;

1996 – защитена дипломна работа на тема “Сравнително морфоложко и кристалохимично изследване на турмалини от Витоша”.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ

- Договор КП-06-Н80/5 (2023) "Пространствена археология и стратегии – граници и военни линии", ФНИ, ръководител доц. д-р Боян Думанов, НБУ, департамент "Археология"

- Договор КП-06-Н39/9 (2019) „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“ ФНИ, ръководител доц. д-р Биляна Костова, НБУ, департамент „Природни науки“

- Договор КП-06-Н40 (2019) „Археология на ландшафта: модели за реконструкцията на древната жизнена среда“, ФНИ, ръководител гл. ас. д-р Живко Узунов, НБУ, департамент „Археология

- Договор ДН110/11 (2016) „Археология на суровините: химически и геоложки анализи“, ФНИ, МОН, ръководител гл. ас. д-р Боян Думанов, НБУ, департамент „Археология“

- Договор №К02-120 (2015) „Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията“, ФНИ, МОН, ръководител проф. д-р Иван Гацов, НБУ, департамент „Археология“

- Contract № B3.13.03/28.02.2014, CheRRIE (2014) Химичен и радиологичен риск в затворена среда “, оригинално заглавие: „Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment“ (CheRRIE). Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007- 2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Ръководител на проекта: за България и Гърция - доц. д-р Вилма Петкова Стоянова

- Договор ДО-02-104 (2009) „Дизайн на нови материали за приложение в екологията”р-л доц. Ю. Кълвачев, ИМК-БАН

- Договор ДО 02-76 (2008) „Елементи-следи и изотопни изследвания на скали, почви, минерали, въглища, води и археологични материали чрез използването на лазерна аблация с масспектрометрия в индуктивно свързана плазма”, р-л ст.н.с. І ст. Петър Марчев

- Договор ДО 02-305 (2008) „Нови многокомпонентни стъкловидни телуритни матрици, притежаващи променливи нелинейно оптични свойства”, р-л ст.н.с. ІІст. Тодор Стефанов Петров, ИФТТ, БАН

- Договор ТК-Х-1712/2007 „Израстване, характеризиране и изследване на физичните свойства на нови кристали в системите Bi-Co(Ni)- Mn(Ru)-O и La-Co(Ni)-Mn(Ru)-O с магнитоелектрично/мултифероично поведение”, р-л ст.н.с. І ст. дфн Марин Мирчев Господинов, ИФТТ, БАН.

- Договор ДО-1-1192 (2007)„Модифициране и моделиране на физични параметри на кристали за оптичен запис и обработка на информация”, р-л ст.н.с. ІІст. Людмил Константинов, ЦЛМК, БАН.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

2001 - 2021 г. - участие в над 50 международни научни конференции

ЧЛЕНСТВО В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДРУЖЕСТВА

след 2002 - Българско геологическо дружество


Публикации:


МОНОГРАФИИ

1. Б. Костова. 2014. Структурни дефекти в природни и синтетични кристали. Издателство на НБУ. 135. Рецензенти: проф. д.ф.н. Марин Господинов, доц. д-р Велин Николов. Редактор: проф. д. ф. н. Цветан Георгиев.

ИЗБРАНИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Kostova B, D. Paneva, Z. Cherkezova-Zheleva, K. Mihaylova, B. Dumanov. 2023. Ancient Metallurgical Iron Slags - Chemical, Powder X-ray Diffraction and Mössbauer Spectroscopic Study. Crystals. 13(6):888. https://doi.org/10.3390/cryst13060888

2. Kostova, B., B. Dumanov, K. Mihaylova. 2023. Archaeological bricks and tiles from Southeast Bulgaria - determination of raw material and production technology by chemical, phase, and thermal analyses. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 23 (2), 1-22. DOI: 10.5281/zenodo.7870973

3. Stoyanov, V. B. Kostovа, B Dumanov. 2023. Analysis and characterization of modern and ancient mortars. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1276. 012001. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1276/1/012001

4. Stoyanov, V, V. Petkova, B. Kostovа, T. Kaljuvee. 2023. Thermal investigation on high temperature treatment of cement mortars with high content of marble powder. 1276. 012005. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1276/1/012005

5. Kostova, B., B. Dumanov, V. Stoyanov, B. Shivachev. 2022. Thermal and phase analysis of Roman and Late Antiquity mortars from Bulgarian archaeological sites. J Therm Anal Calorim. https://doi.org/10.1007/s10973-022-11493-3

6. Dumanov, B., Zh. Uzunov, B. Kostova, I. Dimitrova, V. Ivanova. 2021. Archaeological and geological approaches in the work on the project “Materiality and ancient environmental knowledge reconstruction trough Archaeological chemistry analytical techniques (RE:MATRIARCHES). Annual of Natural Sciences Department, 63 – 72. https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.6

7. Kostova, B., B. Dumanov, Zh. Uzunov, V. Stoyanov, B.Zlateva. 2021. XRF and Powder X-ray diffraction analysis of ancient iron slags from the “Sladak Kladenets” and “Malko Dryanovo” archaeological sites, Bulgaria. Rev. of the Bulg. Geol. Soc., 82 (3). 253–255. https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2021.82.3.253

8. Petkova V., V. Stoyanov, B. Kostova, Vl. Kostov-Kytin, Al. Kalinkin, I. Zvereva, Y. Tzvetanova. 2021. Crystal-chemical and thermal properties of decorative cement composites. Materials. 14(17), 4793. https://doi.org/10.3390/ma14174793

9. Kostova B., V. Petkova, Vl. Kostov, Y. Tzvetanovab, G. Avdeev. 2021. TG/DTG-DSC and high temperature in-situ XRD analysis of natural thaumasite. Thermochimica Acta. 697. 178863. https://doi.org/10.1016/j.tca.2021.178863

10. Kostova B., V. Petkova, V. Stoyanov, Zh. Uzunov. 2021. The effect of high energy milling and high-thermal treatment on the structure and thermal decomposition of minerals from natural CaO-SiO2-P2O5 ceramic system. Materials Today Communications, 26, 101983. https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2020.101983

11. Kostova B., B. Dumanov, Zh. Uzunov, V. Stoyanov, V.Petkova. 2020. Investigation of medieval mortar and wall plaster from water reservoir by the fortified settlement at Mirkovo village, Bulgaria. Rev. of the Bulg. Geol. Soc., 81 (3). 265–267.

12. Kostova B., V. Petkova, V. Stoyanov. 2020. High energy milling activation time dependence of the mass loss during phase thermal decomposition of quartz, calcite and apatite. Rev. of the Bulg. Geol. Soc., 81 (3). 40–42.

13. Stoyanov V.A., V. Petkova, B. Kostova. 2020. Influence of sulphate ions on the crystal chemistry of white cement mortars with a high content of marble filler powder. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 951, 11th International Conference on Civil Engineering Design and Construction - DCB'2020 10-12 September 2020, Varna, Bulgaria. https://doi.org/10.1088/1757-899X/951/1/012007

14. Paneva, D., Z. Cherkezova-Zheleva, V. Petkova, B. Kostova, H. Kolev, G. Avdeev, G. Stefanov. 2018. Investigation on crystallization and transformation processes in amorphous alloy Fe81B13.5Si3.5C2. Bulgarian Chemical Communications, 50, Special F, 38–41. ISSN: 0324-1130.

15. Serafimova E., V. Petkova, B. Kostova. 2018. Spectroscopic and XRD analysis of sulphuric acid treated biodegradable waste. Bulgarian Chemical Communications, 50, Special F, 186–191. ISSN: 0324-1130.

16. Petkova V., I. Paskaleva, B. Kostova, V. Kostov-Kytin, R. Berberova, T. Papaliangas. 2017. On the seismic hazard along the road Bansko (Razlog)–Gotse Delchev. Bulgarian geological society, National Conference with international participation “Geosciences 2017”.117-118. ISSN . ISSN 1313-2377.

17. Petkova V., B. Kostova, P. Khvorov, A. Agakhanov. 2017. Influence of calcite and quartz on phase transformations in natural phosphorites during high energy milling. Bulgarian geological society, National Conference with international participation “Geosciences 2017”.33-34. ISSN 1313-2377.

18. Serafimova, Е., V. Petkova, B. Kostova, V. Stoyanov. 2017. Spectroscopic analysis of nitric-acid treated mixtures on the base of biomass and chicken litter. Fresenius Environmental Bulletin, 26 (1), 445-452. ISSN 1018-4619.

19. Kostova, B.V., V. Petkova, M. Shopska, G. Kadinov, M. Balaz, P. Balaz, M. Kadiyski. 2017. Influence of high energy milling activation on nano-to-micro-sized CaCO3 crystallite formation. Fresenius Environmental Bulletin, 26 (1), 426-432. ISSN 1018-4619.

20. Petkova, V., B. Kostova, M. Shopska, G. Kadinov, M. Balaz, P. Balaz. 2017 Behavior of high-energy-milling-activated eggshells during thermal treatment. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 127 (1), 615-623. https://doi.org/10.1007/s10973-016-5710-5

21. Petkova, V., E. Serafimova, B. Kostova. 2016. Thermal behavior of nitric-acid-treated biomass and chicken litter mixtures. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 126 (1) 149-160. ISSN: 1388-6150 (Print) 1588-2926 (Online). https://doi.org/10.1007/s10973-016-5708-z

22. Petkova V., B. Kostova, M. Kadiyski, T. Kaljuvee. 2015. Influence of SiO2 on thermal behavior of high energy activated natural phosphorites. Book of abstracts CCTA 12th Conference on calorimetry and thermal analysis of the Polish society of calorimetry and thermal analysis (PTKAT) and 5th Joint Czech - Hungarian - Polish – Slovakian thermoanalytical conference. Maria Curie-Skodowska University Press, ISBN 978-83-7784-684-1. 218-220.

23. Petkova, V., V. Koleva, B. Kostova, S. Sarov, 2015. Structural and thermal transformations on high energy milling of natural apatite. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 121 (1) 217-225. ISSN: 1388-6150 (Print) 1588-2926 (Online).

24. Mouhovski J., O. Vitov, V. Dimov, B. Kostova, S. Gechev. 2014. Fluorite Phase Transformations under Vacuum. Journal of Crystallization Process and Technology. 4. 156-167.

25. Mouhovski, J., O. Vitov, V. Dimov, B. Kostova, S. Gechev. 2014. High vacuum phase transformation of fluorspar vapors to crystal aggregates. Bulgarian Chemical Communications, 46 (1), 68 – 78. ISSN: 0324-1130.

26. Kostova, B., V. Petkova, 2014. Effect of high-energy milling and thermal treatment on the solid-phase reactions in apatite–ammonium sulphate system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 116 (2), 737–746. ISSN: 1388-6150 (Print) 1588-2926 (Online).

27. Kostova, B.V., N.L. Petrova, V. Petkova, 2013. The high energy milling effect on positional redistribution of CO3-ions in the structure of sedimentary apatite. Bulgarian Chemical Communications. 45 (4), 601-606. ISSN: 0324-1130.

28. Stoyanov, V., B. Kostova, V. Petkova, Y. Pelovski. 2012. Structure of white cement mortars with high content of marble powder. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 110 (1), 405-412. ISSN: 1388-6150 (Print) 1588-2926 (Online).

29. Milenov, T., Rafailov, P., Thomsen, C., Egorysheva, A., Titorenkova, R., Kostova, B., Skorikov, V. 2011. Raman and optical spectroscopy characteristics of Se-doped Bi12SiO20 crystals. Optical Materials, 33 (11), 1573-1577. ISSN: 0925-3467.

30. Petkova P., B. Kostova, V. Marinova,, J. Tacheva. 2010. l-modulation absorption spectra and photochromic effect in Bi12SiO20:Fe single crystal. Phys: Conf. Ser. 15. 012070.

31. Kostova B., T. Milenov, P. Rafailov, A. Egorysheva, L .Yankova, M. Veleva, S. Dobreva, V. Skorikov. 2010. Optical Spectroscopy Characterization of Se-doped Bi12SiO20 Crystals. American Institute of Physics Conference Proceedings, 1203, 188-192

32. Kostova, B., L. Konstantinov. 2010. Factors determining optical absorption of variously doped single crystals of Bi12SiO20. Journal of Physics: Conference Series, 253 (1), 012029. ISSN: 1742-6596 (Online).

33. Kostova B., O. Petrov, V. Dimov, L. Konstantinov. 2009. Structural Information on Ca1-xSrxF2 single crystals obtained by X-Ray Diffraction and Transmission Electron Microscopy. Proceeding of Ist National Crystallographic Symposium, 44-47.

34. Milenov T., V. Dimov, P. Rafailov, B. Kostova. 2009. Electron Diffraction Study of Two-dimensional Defects in Bi12SiO20 Crystals. American Institute of Physics Conference Proceedings, 1203, 223-227.

35. Kostova B., M. Gospodinov, L. Konstantinov, 2009. Optical absorption of Bi12SiO20:M (M = Cr, P, Cr+P). American Institute of Physics Conference Proceedings, 1203, 193-198.

36. Dimov V., B. Kostova, L. Konstantinov. 2009. Investigating structural changes in Ca0.616Sr0.384F2 by computer modeling and digital simulation of HRTEMI. JOAM-Symposia, 1, 3, 292-294.

37. Kostova B., J. Mouchovski, O. Petrov, L. Dimitrov, L. Konstantinov. 2009. Structural and optical parameters of Ca1-xSrxF2.JOAM-Symposia, 1, 3, 311-314.

38. Kostova, B., J. Mouchovski, O. Petrov, L. Dimitrov, L. Konstantinov. 2009. Interrelationships between structural and optical properties of Ce3+-containing Ca1?xSrxF2 single crystals. Materials Chemistry and Physics, 11 (1), 260-264. ISSN: 0254-0584.

39. Vitanov, P., V. Dimov, A. Harizanova, B. Kostova, I. Piroeva. 2007. Structure analysis of nanostructured TiO2 thin films using transmission electron microscopy. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 9 (2), 260 – 263. ISSN: PRINT: 1454 – 4164. ISSN on-line: 1841 – 7132.

40. Driesner, T; B. Kostova, C.A. Heinrich. 2005. Hydrodynamic and thermodynamic modelling of the formation of the Yuzhna Petrovitsa hydrothermal Pb-Zn ore deposit, Madan, Bulgaria. Geochimica et Cosmochimica Acta. 69, 10, A157-A157.

41. Kostova, B., T. Pettke, T. Driesner, C. A. Heinrich, P. Petrov. 2004. LA ICP-MS study of fluid inclusions in quartz from the Yuzhna Petrovitsa deposit, Madan ore field, Bulgaria. Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 84 (1-2), 25-36. ISSN 00367699.

42. Kostova, B., P. Petrov. 2003. Fluid inclusion study on the Yuzhna Petrovitsa Pb-Zn deposit, Madan ore field, Central Rhodopes, Bulgaria. In: Eliopoulos, D., et al. (eds) Mineral Exploration and Sustainable Development - Proceedings of the Seventh Biennial SGA Meeting on Mineral Exploration and Sustainable Development, Athens, Greece, August 24-28, 2003. Rotterdam: Millpress, 299-301. ISBN-13: 978-9076886756.

43. Vergilov Zl., B. Kostova. 2000. Composition, anatomy and growth mechanism of tourmalines from Vitosha pegmatites. Ann.L’Univ.Sof. 1 - Geol. 92. 105 - 119.

Курсове от текущия семестър: