Електронен каталог

доц. д-р Галина Сачанска

доц. д-р Галина Сачанска
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Природни науки
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 14:45-16:45 606 II Корпус
Вторник 14:45-16:45 606 II Корпус

Професионална автобиография:


Р-л Деп. Природни науки - Нов български университет

Представител за България във Федерацията на Европейските микробиологични дружества (FEMS) със седалище в Делфт, Холандия

Служебeн тел.: 02/8110 606

GSM: 0888 12 17 25

Email: gsatchanska@nbu.bg

Образование:

1994- Магистър „Биохимия и микробиология” - СУ „Св. Климент Охридски”

Специализация „Клинична химия”

Втора специалност „Педагогика - биология и химия”

Докторант – Институт по Молекулярна биология-БАН със специализации по докторантурата в Helmholz Научно-изследователски център Дрездeн-Росeндорф, Германия

Месторабота:

1) 1995 – 2008 - Институт по Молекулярна биология- БАН

Биолог-специалист, докторант, доктор, научен сътрудник, гл. ас.

Тема на дисертационния труд „Биоиндикаторна и биотрансформационна активност на микроорганизми в замърсени с ксенобиотици почви и води”, Научен ръководител: Акад. Евгени Головински. Молекулярно-генетичната част от дисертационния труд е изработена по време на неколкократни специализации в Научно-изследователския център Helmholz Forshungszentrum Dresden-Rossendorf, Дрезден.

2) 2008 - понастоящем - Нов Български университет

Oт 2012 г.- Директор на Учебно-производствено и изследователско звено (УПИЗ) Учебно-научна лаборатория по Биология

Старши асистент, Главен асистент, Доцент по Биологически науки (от 2012 г.)

2011-2012 – Ръководител департамент ”Медикобиологични науки”,

от 2012 – Член на деп. Природни науки.

от 2014 – Председател на Програмен съвет към Деп. Природни науки, НБУ

от 2020 – Ръководител на деп.”Приросни науки”

- Член на Факултетния съвет на Факултет за електронно, дистанционно и продължаващо обучение

- Член на ФС на Магистърски факултет

- Член на Академичния съвет на НБУ

- Член на Университетски комисии в НБУ

- Директор УПИЗ по Биология, НБУ

Национални и международни проекти:

Ръководител на над 20 вътрешно-университетски проекта към НБУ

Ръководител и участник в проекти към ФНИ

Участник в международни проекти към NATO, UNESCO, Bundes Minsterium fuer Bildung und Forschung, Sächsische Ministerium Fuer Wissenschaft und Kunst

Чужди езици:

Английски език – писмено и говоримо

Немски език - добро

Руски език - добро

Френски език – писмено, четене

Организационна дейност на научни конференции и конгреси:

- Член на Организационния комитет на XV Национален конгрес по микробиология, Копривющица, 2022: Председател на сесия „Food Microbiology”

- Член на Организационния комитет на XIV Национален конгрес по микробиология, Хисаря, 2018: Председател на сесия “Environmental microbiology”

- Зам.-председател на Oрганизационния комитет на 10th Balkan Congress of Microbiology- 2017, Sofia: Председател на сесия “Food Microbiology”

- Председател на сесия „MICROBIOLOGY, PARASITOLOGY and MIYCOLOGY”

на 9th Balkan Congress of Microbiology- 2015, Солун

- Член на Организационния комитет и председател на Постерна сесия „General and applied microbiology” на VIII-я Балкански конгрес по Микробиология „Micrоbiologia Balkanica”, Велико Търново, 2-5 Октомври 2013 г.

- Председател на сесия IV: „Механизми на адаптация на живите системи“ и на постерна сесия на научния семинар „Еcology 2012” и „Еcology-2013”, ИБЕИ-БАН.

Организатор на 3 национални научни конференции с международно участие: FOOD-1 (2013), FOOD-2 (2015) и FOOD-3 (2017), Нов Български университет

Член на редколегии:

1. Член на редколегията на Journal of Balkan Ecology

2. Член на редколегията на Acta Microbiologica Bulgarica

3. Член на редколегията на Годишник VIII (2012) и „Студентски разработки” на деп. Медикобиологични науки-НБУ

Рецензент на международни списания:

International Journal of Food Microbiology Q1/(IF 5.0)

Acta Scientarum Polonorum

Ecotoxicology and Environmental Safety Q1/(IF 6.2), Elsevier

Работа с чуждестранни студенти

Еразъм-координатор на Деп. Природни науки (2012-2018)

Академичн наставник по EU Проект "Студентски практики" в НБУ за студентиот Биологически науки

Работа с чуждестранни Еразъм-студенти осъществяващи мобилности в НБУ, както и с български студенти, осъществяващи мобилности в чужбина.

Членство в национални и международни научни организации:

СУБ: Секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология”

СУБ: Секция „Микробиология”

Член на Борда на Българското микробиологично дружество

Член на Election Committee на Федерацията на Европейските микробиологични дружества (FEMS) (2017-2019)

Представител за България във Федерацията на Европейските микробиологични дружества (FEMS) (2019- в момента)

Ръководство на дипломни работи

над 10 бр.

Отзиви и рецензии:

Рецензент в журита по конкурси за гл. ас. д-р/доцент – мин. 5

Рецензии на дипломни работи – над 30


Публикации:


Монографии

1. Галина Сачанска (2011) Микробна биотрансформация на ксенобиотици. Изд. PSSE –Пъблиш СайСей Еко София. 126 стр. ISBN 978-954-749-092-5

2. Галина Христова Сачанска (2022) Биоиндикаторна и биотрансформа-ционна активност на микроорганизми в почви и води замърсени с ксенобиотици. Изд. PSSE Пъблиш СайСей Еко –София. 146 стр. ISBN 978-954-749-126-7

3. Галина Христова Сачанска (2022) Токсично въздействие на тежките метали върху човешкия организъм и бактериалното разнообразие. Изд. PSSE–София. 103 стр. ISBN 978-954-749-127-4

Глави от книги

1. Galina Satchanska. 2022. Book Chapter „Antibacterial Activity of Plant Polyphenols”. In: Secondary Metabolites - Trends and Reviews. (2022) IntechOpen. Ed. Ramasamy Vijayakumar and Suresh Selvapuram Sudalaimuthu Raja. DOI: 10.5772/intechopen.101664. (Web of Science Core Collection)

2. Galina Satchanska. 2022. Book Chapter “Growing Environmental Bacterium Biofilms in PEO Cryogels for Environmental Biotechnology Application”. In: Bacterial Biofilms. IntechOpen. ISBN: 978-1-80355-208-8. Ed. Theerthankar Das. DOI: 10.5772/intechopen.104813.(Web of Science Core Collection)

Учебници и учебни пособия

1. Галина Сачанска (2010) Основи на биологията, I и II част. CD-ROM. ISBN 978-954-535-625-4. Издател: Нов български универсиет

2. Полина Михова, Галина Сачанска, Живка Винарова (2013) Регламенти и стандарtи в медицината. CD-ROM. ISBN 978-954-535-752-7. Издател: Нов български универсиет

3. Сачанска Г. и съавт. (2015) Авангардни биоинформационни методи в клиничната лаборатория. CD-ROM. ISBN 978-954-535-567-7

Публикации в реферирани и рецензирани списания

Galina Satchanska (2022) Physicochemical analysis of Bulgarian mineral waters. Journal of Balkan Ecology. 25, 357-367. (Web of Science)

Galina Satchanska (2020) Antimicrobial Activity of Natural Polyphenols: A Review. Acta Microbiologica Bulgarica. 36, 132-138. (Scopus)

Galina Satchanska, Margarita Tsenova, Aleksandra Sasheva (2019) Microbiological Safety of Commercial Pasteurized Apple and Orange Juices. Acta Microbiologica Bulgarica. 35, 147-154. (Scopus)

Galina Satchanska, Margarita Tsenova, Rossitsa Vacheva-Dobrevska, Violeta Dicheva (2019) Microbiota of Fresh and Canned Green Table Olives and Antibiotic Resistance of Foodborne Pathogens. Acta Microbiologica Bulgarica. 35, 200-206. (Scopus)

Galina Satchanska, Galia Ivanova, Anna Doycheva (2018) Antibacterial activity of polyfloral- and honeydew organic honey. Acta Microbiologica Bulgarica. 34, 187-190. https://actamicrobio.bg/archive/ (Scopus)

Galina Satchanska, Petya Stefanova, Violeta Dicheva, Rositza Vatcheva-Dobrevska, Margarita Tsenova (2018) Microbiological quality and presence of foodborne pathogens in full-fat cow’s yellow cheese in Bulgaria. Acta Microbiologica Bulgarica. 34, 165-173

https://actamicrobio.bg/archive/ (Scopus)

Galina Satchanska, Gulesme Mustapha, Valeria Ahad, Daphina Ilin, Ana Doycheva (2017) Lactobacilli Count, Morphology Analysis and Biochemical Identification of Lactic Acid Bacteria Isolates from Top Yogurt Brands. Acta Microbiologia Bulgraica. 33, 79-86. https://actamicrobio.bg/archive/

G. Satchanska, A. Doycheva, R. Stefanov, B. Georgiev, P. Taushanova, D. Kacheva, B. Satchansky (2016) Antibacterial Activity of Human Ejaculate by Healthy Man. Journal of Balkan Ecology. 19, 397-407. http://en.ecobalk.com/

G. Satchanska (2015) "Second National Scientific Food Conference, New Bulgarian University, 20-21 March 2015, Sofia"; Journal of Balkan Ecology, 18(2). http://en.ecobalk.com/

A. Tomov, A. Doycheva, P. Mladenova and G. Satchanska (2015) Antibacterial activity of organically grown vegetables. Acta microbiologica bulgarica. 31, 54-61.

A. Tomov, A. Doycheva and G. Satchanska (2014) “Antibacterial activity of organically grown parsley”, Annual’2014, Dep. Natural Sciences, NBU. ISSN 2367-6302

G. Satchanska, Y. Topalova, R. Dimkov, P. Petrov, Ch. Tsvetanov, S. Selenska-Pobell and E. Golovinsky (2014) Phenol degradation by environmental bacteria entrapped in polymer matrices. Biotechnology&Biotechnological equipment. 29(3), 514-521. https://www.tandfonline.com/loi/tbeq20

Kirilov A., Doycheva A. and G. Satchanska (2014) Аntibacterial activity of mature and green Allium cepa. Ecological Engeneering&Environmental Protection. 13(1),12-17. http://ecoleng.org/EEEP.html

Doycheva A. and G. Satchanska (2013) Quantitative microbiological analysis of breads produced without preservatives: State Standard Bulgaria. Journal of Balkan Ecology. 16 (4), 383-389. http://en.ecobalk.com/

Tomov A., Doycheva A and G. Satchanska, (2013) Evaluation of Antibacterial Activity of Mature and Green Garlic. Journal of Balkan Ecology. 16, 151-156. http://en.ecobalk.com/

Satchanska G., (2013) Lead Toxicity in Humans: A Review. Ecological enegeneering and environmental protection, 2, 21-29. http://ecoleng.org/EEEP.html

Satchanska G., (2012) Cadmium Toxicity on Human: A Review. Journal of Balkan Ecology, 15, 349-357. http://en.ecobalk.com/

G. Satchanska, Doycheva, A., S. Panayotova (2012) “Microbiological analysis of expired flour and whole-grain breads: influence of the preservatives”, Journal of Balkan ecology, 15 (3), 295-305. http://en.ecobalk.com/

Satchanska G., Topalova Y., Dimkov R., Petrov P., Tsvetanov C., Selenska-Pobell S., Gorbovskaya A., Golovinsky E. (2009) Phenol biodegradation by two xenobiotics-tolerant bacteria immobilized in polyethylene oxide cryogels.

Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 62 (8), pp. 957-964. http://www.proceedings.bas.bg/

Satchanska G., Topalova Y., Ivanov I., Golovinsky E. (2006) Xenobiotic Biotransformation of Pseudomonas rhodesiae KCM-R5 and Bacillus subtilis KCM-RG5 tolerant to heavy metals and phenol derivatives. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 2: 97102.

Satchanska, G., Ivanova, I., Grudeva, V., Pencheva, E., Kerestedjian, N., & Golovinsky, E. (2005). Culture dependent approach for determining microbial diversity in soils from KCM/AGRIA region. Comptes Rendu of Academy Bulgarian of Science, 58(4), 409–416. http://www.proceedings.bas.bg/

Satchanska, G., Pentcheva, E.N., Atanasova, R., Groudeva, V., Trifonova, R., Golovinsky, E. (2005) Microbial diversity in heavy-metal polluted waters. Biotechnology and Biotechnological Equipment. 19, 61-67. https://www.tandfonline.com/loi/tbeq20

Selenska-Pobell, S., Kampf, G., Flemming, K., Radeva, G., Satchanska, G.(2001) Bacterial diversity in soil samples from two uranium waste piles as determined by rep-APD, RISA and 16S rDNA retrieval. Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology.79, 149-161. https://link.springer.com/journal/10482

Martin H., Dagkessamanskaia A., Satchanska G., Dallies N., Francois J. (1999) KNR4, a suppressor of Saccharomyces cerevisiae cwh mutants, is involved in the transcriptional control of chitin synthase genes. Microbiology, 145, 249-258.

https://mic.microbiologyresearch.org/content/journal/micro/10.1099/13500872-145-1-249

Курсове от текущия семестър: