Електронен каталог

проф. д-р Николай Арабаджийски

проф. д-р Николай Арабаджийски
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
811 0 382
Приемно време:
Вторник 11:15-13:15 603 II Корпус
Четвъртък 8:00-9:30 603 II Корпус
Четвъртък 17:30-18:00 603 II Корпус

Професионална автобиография:


Проф. д-р Николай Арабаджийски е щатен преподавател в секция "Публична администрация" към Департамент „Администрация и управление“ на НБУ. Последователно е назначаван за директор на Бакалавърска програма „Администрация и управление” – модул „Публична администрация(2007), на Магистърска програма „Публична администрация”(2008) и на Докторска програма „Публична администрация“(2009) на НБУ.

След проведен конкурс през 2011 г. е избран за "професор" в професионално направление "Администрация и управление" в НБУ.

От 2009 г. до 2016 г. е Декан на Факултета за базово образование на НБУ.

От 2017 г. е избран за ръководител на секция "Публична администрация" към департамент "Администрация и управление" на НБУ.

Основните му научни и практико-приложни приноси са в областта на публичното управление и публичната администрация. Допълнителни изследователски интереси има в областта на националната сигурност.

Автор е на множество научни публикации от областта на публичното управление, организацията на публичната администрация и на службите за сигурност и обществен ред. Негови книги са:

• учебниците – Държавно и публично управление(2014); Администрация на сигурността и отбраната(2007); Основи на публичната администрация. Обща част(2005); Основи на публичната администрация. Специална част(2005); Полицейска администрация(2002);

• монографиите – Организация на публичната администрация в Република България(2010); Публично управление. Нова образователна парадигма на теорията на публичното управление в Република България(2008); Горската и ловната стража в Република България – организация и управление(2003); Организация и управление на полицейското обучение в Република България(2002); Полицейската служба в МВР(1998).

Чете курсове от лекции по: Държавно и публично управление, Управление в публичния сектор, Стратегическо управление, Стратегическо управление в публичната сфера, Основи на публичния мениджмънт, Основи на публичната администрация, Управление на администрацията.

Член е на редакционния съвет на Годишника на департамент "Администрация и управление" на НБУ, Изд.НБУ, ISSN 2603-297X(Online).


Публикации:


УЧЕБНИЦИ

/в съавторство - 2 бр. и авторски - 5 бр./

1. Полицейско право. авторски колектив /Марков М., Тодоров В., Иванов Хр., Мариновски К., Арабаджийски Н., Тимчев Л., Йотов Д./, Глави ІV, VІ и VІІ, Академия на МВР, С., 2001 г.

2. Опазване на обществения ред. авторски колектив /Иванов Хр., Давидов М., Арабаджийски Н., Григоров Н., Мариновски К., Тодоров В./, Част ІІ, Глава ІІІ, Академия на МВР, С., 2001 г.

3. Полицейска администрация. Академия на МВР, С., 2002 г.

4. Основи на публичната администрация. Обща част. Сиела, С., 2005 г.

5. Основи на публичната администрация. Специална част. Сиела, С., 2005 г.

6. Администрация на сигурността и отбраната. Военно издателство, С., 2007 г.

7. Държавно и публично управление. НБУ, С., 2014 г.

МОНОГРАФИИ

/авторски - 6 бр./

1. Полицейската служба в МВР. Фенея, С., 1998 г.

2. Полицейска администрация. Организация на полицейската служба в МВР. Албатрос, С., 2001 г.

3. Организация и управление на полицейското обучение в Република България. Академия на МВР, С., 2002 г.

4. Горската и ловната стража в Република България - организация и управление. Фенея, С., 2005 г.

5. Публично управление. Нова образователна парадигма на теорията на публичното управление. Класика и Стил. С., 2008 г.

6. Организация на публичната администрация в Република България. НБУ, С., 2010 г.

СТУДИИ

/авторски - 11 бр./

1. Разрешаване на частната охранителна дейност, наемане и въоръжаване на частните охранители. Глава втора от Сб."Частна охранителна дейност", авторски колектив /Иванов Хр., Арабаджийски Н./, Фенея, С., 1997 г.

2. Правен режим на полицейските служители в Република България. Сборник-студии "Полицейско право", авторски колектив /Марков М., Иванов Хр., Арабаджийски Н./, Албатрос, С., 1999 г.

3. Служители в съвременната полицейска администрация на Република България. Сп. "Философски форум" бр.5/1999 г.

4. Система за противодействие и контрол на корупцията в публичната администрация. Сп. Философски форум бр.12/2004/05 г.

5. Публично управление на държавната служба в Министерството на вътрешните работи. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ. Том 3/2008 г.

6. Проблеми на стратегическото планиране в публичния сектор на Република България. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ. Том 6/2011 г.

7. Многообразие на статути и отговорности на служителите от публичната администрация в Република България. Годишник на департамент "Публична администрация" на НБУ. Том 10/2015 г.

8. Административната реформа в Министерството на вътрешните работи и искането на омбудсмана за противоконституционност. Годишник на депртамент "Администрация и управление" на НБУ. Том 2/2017 г.

9. Усъвършенстване на системата за противодействие на корупцията в Република България. Годишник на департамент "Администрация и управление" на НБУ. Том 4/2019 г.

10. Стратегии за устойчиво развитие на публичната администрация в Република България. Годишник на департамент "Администрация и управление" на НБУ. Том 5/2020 г.

11. Роля на синдикалните организации в полицейските служби на република България. Годишник на департамент „Администрация и управление“ на НБУ, Том 7/2022 г.

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

/в съавторство - 1 бр./

1. Държавна служба осъществявана от органите на Националната полиция. авторски колектив /Марков М., Арабаджийски Н./, Глави ІV, V и VI, Фенея, С., 1997 г.

СТАТИИ

/авторски - 17 бр./

1. Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. Сп. Полицай, бр.4/1996 г.

2. Функционално задължение ли е конвойната дейност на полицейските органи. Сп. Полицай, бр.5/1996 г.

3. Каква е държавната служба в Националната полиция?, Сп.Полицай, бр.6/1996 г.

4. Сравнителен анализ на статутите на Националната и Военната полиция. Бюлетин "Национална полиция", бр.7/1998 г.

5. Задачи и дейности на общинската администрация и функции на кмета на общината и кмета на район или кметство във връзка с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността. Бюлетин "Полиция" №12/2001 г.

6. Научноизследователската дейност във ВИПОНД – МВР. Бюлетин "Полиция" №14/2002 г.

7. Взаимодействие на районните и младши районните инспектори от Националната полиция с органите на местната власт, охранителните фирми и гражданите. Бюлетин "Полиция" №16/2004г.

8. Институционален имидж на районните и младши районните инспектори от Националната полиция. Бюлетин "Полиция" бр.21/2006 г.

9. Нова образователна парадигма на теорията на публичното управление. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ. Том 3/2008 г.

10. Перспективи и развитие на програмите по публична администрация в Република България. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ. Том 4/2009 г.

11. Провеждане на практически стаж на студентите от бакалавърска програма "Администрация и управление" – модул "Публична администрация" на НБУ. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ. Том 4/2009 г.

12. Извънаудиторни учебни форми за обучение в програмите по публична администрация на Нов български университет. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ. Том 5/2010 г.

13. Длъжности в публичната администрация. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ. Том 5/2010 г.

14. Двадесет години Нов български университет - предтеча на модерното светско образование в Република България. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ. Том 7/2012 г.

15. Административно обслужване на физическите и юридическите лица. Юбилеен сборник в чест на 85 годишнината от рождението на проф. д-р Добри Димитров. Университетско издателство "Св.Климент Охридски". С., 2014 г.

16. Жените в полицейските служби в Република България. Годишник на департамент "Администрация и управление" на НБУ, том 6/2021 г.

17. Публічне управління у сфері державних закупівель в Республіці Болгарія. Журнал „Економіка і регіон“ № 1 (92) 2024. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Видавничий дім «Гельветика»,Україна, м. Одеса

НАУЧНИ ДОКЛАДИ

/изнесени на научни форуми и публикувани - 24 бр./

1. Новите аспекти на полицейската служба в МВР. Сборник-доклади от научен семинар "Новите правни разпоредби за дейността на МВР - предизвикателствата на реформата", Академия на МВР и фондация "Ханс Зайдел", С., 1999 г. – публикуван и на немски език в Германия

2. Маркетинг на частните охранителни търговски услуги. Сборник-доклади от научен семинар "Съвременни форми на търговия", УНСС, С., 1999 г.

3. Организация на обучението на служителите от Национална служба "Жандармерия". Сборник-доклади от научен семинар "Национална служба "Жандармерия" в съвременното общество, Академия на МВР и фондация "Ханс Зайдел", С., 2001 г. – публикуван и на немски език в Германия

4. Европейско сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. Сборник-доклади от научна конференция "Социално-икономически проблеми на евроинтеграцията на България. Регионални аспекти", ЮЗУ "Неофит Рилски", Бл., 2001 г.

5. Проблемът "корупция" за икономическия растеж на страните в преход. Сборник-доклади от научна конференция "Икономическата политика на държавите в преход", ЮЗУ "Неофит Рилски", Бл., 2001 г.

6. Обучение на полицейските служители от Холандия, Великобритания и Ирландия. Сборник-доклади от научен семинар "Обучение на служители от МВР с висше образование през ХХІ век", ВСУ "Черноризец Храбър", В., 2002 г.

7. Планиране на човешките ресурси в Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност"-МВР. Сборник-доклади от Втора научна конференция "Пожарната и аварийната безопасност,2003", С., 2003 г.

8. Организация и управление на обучението на докторанти в Академията на МВР. Сборник-доклади от научен семинар "Обучението на докторанти в Академията на МВР", С., 2003 г.

9. Административно-правен статут на задържаните лица от полицейските органи. Сборник-доклади от научна конференция "Мисията на полицията в демократичното общество", Академия на МВР, Фондация "Ханс Зайдел" и Институт за политически и правни изследвания, С., 2006 г. - публикуван и на немски език в Германия

10. Противодействие и контрол на корупцията в службите за охрана на обществен ред. Сборник-доклади от научна конференция "Мисията на полицията в демократичното общество", Академия на МВР, Фондация "Ханс Зайдел" и Институт за политически и правни изследвания, С., 2006 г. - публикуван и на немски език в Германия

11. Актуални проблеми на областните и общинските администрация при осигуряване на обществения ред. Сборник-доклади от международна научна конференция "Европейският град - политики за устойчиво развитие". Национална асоциация на общинските служители в България и Нов български университет - Център по публична администрация. С., 2007 г.

12. Контрол в местното самоуправление. Сборник-доклади от международна научна конференция "Европейският град - политики за устойчиво развитие". Национална асоциация на общинските служители в България и Нов български университет - Център по публична администрация. С., 2008 г.

12. Теоретичните и исторически знания за управлението – нов акцент в образователната парадигма на специалността "Архивистика и документалистика". Национална научна конференция "Българската университетска архивистика като образователен модел – история и бъдеще", Университетски четения по архивистика. Том I. С., 2009 г.

13. Обучението на специалисти за българските служби за сигурност и обществен ред в условията на криза. Сборник "Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване", Икономически университет – Варна. Изд. „Наука и икономика”, Варна, 2009 г.

14. Нов публичен мениджмънт на службите за сигурност в Република България. Научна конференция "Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност", организирана от Национален военен университет "Васил Левски", Велико Търново, 30 ноември - 1 декември 2011 г.

15. Придобиване на знания и умения за държавното и публичното управление в програми по публична администрация. Юбилеен сборник "Право, управление и медии през XXI век". ЮЗУ "Неофит Рилски". Правно-исторически факултет. Том I. Бл., 2012 г.

16. Стандарти в обучението по публична администрация. Юбилейна международна научна конференция „Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век“. Свищов 10-11 май 2013 г.

17. Политики за устойчиво развитие на администрацията на изпълнителната власт в Република България през Първия програмен период на членство в Европейския съюз. Сборник с доклади от научна конференция "Регионална икономика и устойчиво развитие". Том 2. Изд. "Наука и икономика" на Икономически университет - Варна. В., 2018 г.

18. Политики за развитие на администрацията на изпълнителната власт в Република България през Втория програмен период на членство в Европейския съюз. Сборник „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодатерството“. НБУ. С., 2018 г.

19. Политики за подбор на служители в Министерството на вътрешните работи на Република България. Сборник научни доклади "МВР2030 - предизвикателства пред политиките за сигурност". С., 2018 г.

20. Осигуряване на сигурността на туристическите обекти в Република България. International journal of Sciences and Arts. Volume 1. Skopje, издание на Институт за наука, уметност, култура и спорт/ИНУКС/ Куманово, Република Северна Македонија, 2020

21. Съвременният публичен мениджмънт и приложимостта му в публичната администрация на Република България. Сборник научни доклади от V Международна научно-практическа конференция "Икономическа интеграция и регионално развитие", 20-22 май 2022 г. гр.Струмица, Република Северна Македония, Издателство: Аскони-издат, С. 2022 г.

22. Неслучилата се децентрализация в местното самоуправление в Република България, Сборник с научни доклади от VI Международна научно-практическа конференция "Социокултурните кодове на съвременното развитие", 17-19 март 2023 г. гр. Пловдив, Издателство: Аскони - издат, С., 2023

23. Усъвършенстване на системата на органите на изпълнителната власт в Република България – проблеми и перспективи. Сборник научни доклади от VII Международна научно-практическа конференция "Съвремените социално-икономически системи: управление, перспективи и решения", 16-18 февруари 2024 г. гр.Ниш, Република Сърбия, Издателство: Аскони-издат, С., 2024

24. Застосування Кодексів етики в державному управлінні Республіки Болгарія. „Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні“. Матеріали XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 25 квітня 2024 року, Національного університету імені Юрія Кондратюка, Полтава, 2024

УЧАСТИЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ

1. Научно задание “Анализ на ефективността на охраната на горите, дивеча и рибата” – възложено и финансирано като изследователски проект от Националното управление по горите при Министерството на земеделието и горите през 2003 г. – прието от Eкспертно-икономическия и научен съвет по горите през 2004 г. - член на екипа на проекта.

2. Проект "Правен статут и управление на Света гора(Атон)" – финансиран от фонд "Учебни програми" на Бакалавърски факултет на НБУ. Проектът осигури провеждането на научен семинар на 10.12.2008 г. и фотоизложба в НБУ - ръководител на проекта.

3. Проект "Организация на публичната администрация в Република България" - финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Проектът осигури публикуването на монография на тази тема от Издателството на НБУ през м. септември 2010 г. - ръководител на проекта.

4. Проект „Електронно учебно помагало „Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ", том VII”, 2012 г. - финансиран от фонд "Учебни програми" на Факултета за базово образование на НБУ - член на екипа на проекта.

5. Проект „Електронно учебно помагало „Годишник на Депртамент "Публична администрация" на НБУ, том VIII”, 2013 г. - финансиран от фонд "Учебни програми" на Факултета за базово образование на НБУ - член на екипа на проекта.

6. Проект BG051PO001-3.3.07-0002, “Студентски практики“, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",2013-2014 - академичен наставник.

7. Проект - Кръгла маса с международно участие на тема "Образование, изследвания и кариерно развитие в публичната админисктрация" - финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, 2013 г. - член на екипа на проекта.

8. Проект „Организация и провеждане на специализирани обучения на групи служители на Регионална здравна инспекция – Стара Загора по проект “Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ – Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, договор № ЦА12-22-72/02.09.2013 г. - лектор по обособена позиция № 1: „Стратегическо планиране в публичния сектор”.

9. Проект „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, 2014 г. и 2015 г. – академичен наставник на студенти от НБУ

Курсове от текущия семестър: