Електронен каталог

д-р Младен Младенов

Академична длъжност:
Департамент:
Икономика
Телефон:
0898 69 40 61
Приемно време:

Професионална автобиография:


Консултант в публичния сектор и преподавател по правни науки. Професионалната му биография е свързана с адвокатурата, съдебната система и държавната администрация.


Публикации:


1. Младенов М., “ДПК” в Данъчно облагане, ИК “КИНГ”, София, 2000;

2. Младенов М., “Разликата между легално и нелегално избягване на данъчното облагане – европейско разбиране” в Публични финанси, ИK “КИНГ”, София, 2001;

3. Младенов М., Въвеждащо ръководство, МФ, ГДД, София, 2000;

4. Младенов М., Базови изисквания за законосъобразност и обоснованост на актовете, издавани от органите на ДА, ГДД, София, 2000;

5. Младенов М., Влияние на решенията на Конституционния съд на РБългария, Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейските общности върху работата на българската

Данъчна администрация, ГДД, София, 2000;

6. Младенов М., “Математическо тълкуване на правна норма-чл.109, ал.1 от Данъчния процесуален кодекс (ДПК) през призмата на теория на множествата” в Административно

правосъдие, бр.6/2000, ИК “Фенея”, София;

7. Младенов М., “Правни рамки и норми в административните дейности” , ИПАЕИ, София,2001/2003;

8. Mladenov M., “Tаx Liabilities Adjustment – Legal and Economic Aspects”, in Tax Tribune 2001/1, Issue 9, Budapest;

9. Младенов М., “Необходимостта от обжалване по административен ред в данъчния процес и нуждата от функция “Обжалване” в данъчната администрация” в Право без граници бр.2/2000,София;

10. Младенов М., “Обжалването и новите възможности за партньорство с данъкоплатците”, във Взаимодействие на счетоводната и данъчната система (коментари по прилагане на МСС), Изд.Мисъл, София, 2002;

11. Младенов М., “Обжалването и новите възможности за партньорство с данъкоплатците” в Счетоводство плюс, бр.9/2002;

12. Младенов М., “Идеи за подобряване на данъчното производство”, в Общество и право, бр.2/2003;

13. Младенов М., “Практически проблеми на юридическата стилистика”, ИПАЕИ, София, 2005;

14. Младенов М., „Административно право и административен процес: приложни аспекти”, ИПАЕИ, София, ноември-декември 2006;

15. Младенов М., „Методи за алтернативно разрешаване на спорове в данъчния процес”, в „Право без граници”, бр.1-4б2006;

16. Младенов М., „Споразумението в административния процес”, в „Публична администрация”, бр.4/2006, ИПАЕИ, София;

17. Младенов М., „Административнопроцесуален кодекс (за юристи)”, ИПАЕИ, София, октомври, 2007;

18. Младенов М., ”АПК трябва да се тълкува в полза на гражданите и бизнеса”, в Правен свят, септември 2009;

19. Младенов М., “Задължението за уведомяване в административното производство”,„Общество и право”, 9/2009;

20. Младенов М., "Три критерия за ефективност на бъдещия Административнонаказателен кодекс", "Административно правосъдие", 4/2009;

21.Младенов М.,"Конфликтът на интереси - типичен случай на измама по отношение на организацията", "Вътрешен одитор", 2/2010;

22. Младенов М., "Принципи на административното право и процес. Видове административни актове, сигнали и предложения" във Въведение в държавната администрация, Авторски колектив, Институт по публична администрация, София, 2010;

23. Младенов М., "Забравените" компоненти на контролната среда, "Вътрешен одитор", 5/2010;

24. Младенов М., "Аргументи за и против данъчната тайна в България", "Правен свят", 2/2011;

25. Младенов М., "Важи ли принципът на пропорционалност в данъчния процес?", "Административно правосъдие", 5/2010;

26. Младенов М., "Оценката на корупционния риск - пресечна точка на взаимодействие между вътрешния одит и инспекторатите в публичния сектор", "Вътрешен одитор", година VІІІ, бр.2/2011;

27. Младенов, М., "Процесуалната ефективност и личната сфера" в "Правен свят", бр.10/2011;

28. Младенов, М., "Планиране и подготовка на одита на административното обслужване в публичния сектор", "Вътрешен одитор", година VІІІ, бр.6/2011;

29. Младенов, М., "Съдията", "Социология и икономика", година ІІ, брой 2/2012;

30. Младенов, М., "Нова парадигма на инструктивните срокове в административния процес през ХХІ век (и в публичното право въобще)" в Юбилеен сборник "Право, управление и медии през XXI век", Том първи, стр.239-246, Югозападен университет "Неофит Рилски", Правно-исторически факултет, Благоевград, 2012;

31. Младенов, М., "Извършване на одита на административното обслужване в публичния сектор", "Вътрешен одитор", година ІХ, бр.6/2012;

32. Младенов, М., "Принципът на бързина и процесуална икономия в административния процес", в "Административно правосъдие", година ХV, бр.4/2012;

33. Младенов, М., "Време е инспекторатите и вътрешния одит в публичния сектор да се активизират", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1548 от 6 юни 2013 година;

34. Младенов, М. "Юрисконсултът", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org;

35. Младенов, М. "Прокурорът", "Социология и икономика", година ІІI, брой 2/2013;

36. Младенов, М., "Латентните измерения на принципа на законност в поведението на държавните служители", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1604;

37. Младенов, М., "Лоялността на държавните служители", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1626;

38. Младенов, М., "Антикорупционният капацитет на инспекторатите в публичния сектор", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1653 от 4 февруари 2014;

39. Младенов, М., "Преходността на стабилитета на държавната служба", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1668 от 10 март 2014;

40. Младенов, М., "Административен процес" във Въведение в държавната служба, Авторски колектив, Институт по публична администрация, София, 2014;

41. Младенов, М., "Административнопроцесуален кодекс", Институт по публична администрация, София, 2014, IX-99;

42. Младенов, М., "Енигматичният професионализъм на държавните служители", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1747 от 13 април 2014;

43. Младенов, М., „Измислените юристи“ и „удобните юристи в публичния сектор“, публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1752\ от 27 април 2014;

44. Младенов, М., "Инспекторатите в публичния сектор и комплексното административно обслужване", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1773 от 20 юни 2014;

45. Младенов, М., "Комплексно административно обслужване", публикация в Интернет-страницата на Електронно списание „Право, Политика, Администрация“ http://www.lpajournal.com/wp-content/uploads/2014/07/M-mladenov.pdf от 20 юли 2014;

46. Младенов, М., "Интегритетът и публичната служба", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1799 22 юни 2014;

47. Младенов, М., "Вътрешният одит и комплексното административно обслужване в публичния сектор", публикация в списание "Вътрешен одитор", година ХI, бр.3/2014;

48. Младенов, М., "Добрите практики като източник на правото", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1804 от 26 август 2014;

49. Младенов, М., "Съвременен поглед върху една съществена част от данъчната политика – данъчно-осигурителния процес", публикация в Интернет-страницата на Електронно списание „Право, Политика, Администрация“, ISSN: 2367-4601, http://www.lpajournal.com/%D1%82%D0%BE%D0%BC-1-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9-42014%D0%B3/ от 30 октомври 2014;

50. Младенов, М., "(Право)имащите и (право)нямащите", публикация в списание "Социология и икономика", година IV, брой 3/2014;

51. Младенов, М., "Служебното начало за администрацията и правото на защита", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1846 от 14 ноември 2014;

52. Mladenov, M., "The Promptness as a Legal Cosmopolitism", in "Akademos" (Journal of Science, Innovation, Culture and Art), Founder - Academy of Sciences of Moldova, ISSN 1857-0461, http://www.akademos.asm.md/taxonomy/term/13, Nr. 3 (34), September 2014;

53. Младенов, М., "Непосилният обем на административната преписка - I", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1854 от 9 декември 2014;

54. Младенов, М., "Дескриптивна юриспруденция", първо издание, издател "Нова звезда", Интернет книжарница www.novazvezda.com, ISBN 978-619-198-008-6, София, 2015, XV-374;

55. Младенов, М., "Един безценен информационен ресурс", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1881 от 16 януари 2015;

56. Младенов, М., "Норми на рационална неглижираност на правна неперфектност в работата на администрацията, оправдани от следване целта на закона", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1885 от 16 януари 2015;

57. Младенов, М., "Непосилният обем на административната преписка - II част", публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните служители http://pods-bg.org/?p=1910 от 16 февруари 2015;

58. Хубанов, Н.; Младенов, М., "Спешна медицинска помощ и антидискриминационно право - актуални проблеми", Списание за стратегически здравен мениджмънт "Медицински меридиани", Година V, 2014, бр.2, достъпен в Интернет http://zdraveonline.com/images/stories/pdf/mm%20-%202014%202.pdf;

59. Младенов, М., "Институтът на риска в публичното право в най-новото българско законодателство", в списание Studia Iuridico-Historica, 2013, II/2.

Курсове от текущия семестър: