Електронен каталог

доц. д-р Виктор Йоцов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика и бизнес администрация
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ:

1998 - 2001 Доктор по икономика, Икономически институт при БАН. Дисертационен труд “ Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси в условията на преход – теоретични постановки и емпирични резултати”

1981 - 1985 Магистър по икономика, Университет по национално и световно стопанство, София. Специалност: “Управление и планиране на народното стопанство (Социално-икономическо планиране)”

КВАЛИФИКАЦИЯ:

2002 Вашингтон, САЩ – Институт към Международния Валутен Фонд –“Управление на макроикономическите процеси”

2001 Лондон, Великобритания – Централна Банка на Англия – “Макроикономическо моделиране за нуждите на централното банкиране”

2000 Герцензее, Швейцария – Научен център към централната банка на Швейцария – “Анализ на банковите и финансови кризи”

1999 Виена, Австрия – Обединен Виенски Институт към Световната банка и Международния Валутен Фонд – “Банково дело”

1998 Вашингтон, САЩ – Институт към Международния Валутен Фонд –

“Финансово програмиране”

1996 Виена, Австрия – Обединен Виенски Институт към Световната банка и Международния Валутен Фонд – “Прогнозиране на финансовите процеси”

1992 Виена, Австрия – Институт за икономическо развитие към Световната банка – “Икономика на пазарите”

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

2011 – Институт за икономически изследвания, БАН

секция „Макроикономика”

2011 – Университет за национално и световно стопанство

катедра „Финанси”

2003 - 2010 Международен Валутен Фонд, Вашингтон - САЩ

1995-2003 Българска народна банка

1995 - 1997 – Експерт, отдел “Платежен баланс и външен дълг”

1997 - 2001 – Началник отдел “Икономически изследвания”

2001- 2003 –Директор “Икономически изследвания и прогнози”

1986-1995 Икономически институт към БАН

секция “Аналитично-прогнозна дейност”

1985-1986 Научно-производствено обединение “Технология на металите”

Икономист, отдел “Стратегическо планиране”

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

2011 - Университет за национално и световно стопанство

Редовен преподавател , катедра „Финанси”

2011 - Нов български университет

Хоноруван преподавател

2011 - Международен банков институт

Хоноруван преподавател

1998 - 2000 Университет за национално и световно стопанство

Хоноруван асистент „Теория на парите и кредита”

1992 - 1994 Международен колеж по мениджмънт, маркетинг и търговия

Хоноруван асистент, “Макроикономика”

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Теория на парите и кредита

Банково дело

Международна икономика

Макроикономическо моделиране

Финансово програмиране


Публикации:


1. Сферата на услугите в баланса на народното стопанство и системата на националната отчетност, сп. Икономическа мисъл, бр. 8, 1990

2. Относно връзките между типа икономика и системата за статистическа отчетност, сп. Икономическа мисъл, бр. 2, 1991

3. Икономиката на България днес и утре – книга втора, авторски колектив под ръководството на Гарабед Минасян, БАН - Икономически институт, 1992

4. Икономиката на България до 1995, БАН – Икономически институт, авторски колектив под ръководството на Иван Ангелов,1992

5. Външната търговия в условията на преход - сп. Икономическа мисъл,

бр. 9-10,1993(преведена на английски в годишника на БАН за 1993 г.)

6. Икономиката на България до 1996, БАН – Икономически институт, авторски колектив под ръководството на Иван Ангелов,1993

7. Икономиката на България днес и утре – книга трета, авторски колектив под ръководството на Гарабед Минасян, БАН - Икономически институт, 1993

8. Икономически потенциал на отрасловите и подотрасловите производствени структури (авторски колектив), Академично издателство „Марин Дринов”, 1994

9. Външноикономическите връзки на България – проблеми и перспективи , Икономически живот, бр.7 1994

10. Външната търговия – избор на стратегия, Делова седмица, бр. 6, 1994

11. Плащанията по външния дълг – преодоляване на изолацията или ограничаване на суверенитета, Делова седмица, бр.50 1994

12. Анализ на финансовото състояние на отраслите (с Асен Ковачев),

сп. Финанси, бр.1, 1994

13. Икономиката на България днес и утре – книга четвърта, авторски колектив под ръководството на Гарабед Минасян, БАН - Икономически институт, 1994

14. Икономиката на България до 1997, БАН – Икономически институт, Авторски колектив под ръководството на Иван Ангелов,1994

15. Бремето на външния дълг - сп. Банки, инвестиции пари, бр. 5, 1995

16. Икономиката на България до 1998, БАН – Икономически институт, Авторски колектив под ръководството на Иван Ангелов,1995

17. България в началото на ХХI век – Макроикономическа траектория и политика, Авторски колектив под ръководството на Александър Димитров, 1995

18. Икономиката на България до 1999, БАН – Икономически институт, Авторски колектив под ръководството на Иван Ангелов,1996

19. Избор на резервна валута и фиксиране на валутния курс при въвеждането на паричен съвет (с Николай Неновски) – Информационен бюлетин на БНБ, бр. 4, 1997

20. Изследване на търсенето на пари в България (с Николай Неновски), БНБ, Месечен бюлетин бр. 7, 1997

21. Влияние на външния дълг, фиска и паричните агрегати върху паричния съвет – сборник „Банковия сектор в условията на паричен съвет”, Институт за пазарна икономика, 1998

22. Паричният съвет в България, монография (в съавторство с Гарабед Минасян и Мариела Ненова), 1998 г., ГорексПрес

23. Първата година на паричния съвет в България (авторски колектив) - БНБ, серия „Дискусионни материали” № 1, 1998

24. Макроикономическите модели на МВФ и СБ – Анализ на теоретичните подходи и оценка на ефективността от прилагането им в България - БНБ , серия „Дискусионни материали” № 14, 2000

25. Един възможен подход за изграждане на симулационен макроикономически модел на България – БНБ, серия „Дискусионни материали” № 16, 2000 г.

26. Inflation under Currency Board – the case of Bulgaria – in “Price Dynamics in Accession Countries” European Central Bank, 2000

27. Третата година на паричния съвет, списание „Банки, инвестиции, пари”, бр.7, 2000г.

28. Financial Sector in Bulgaria – Structure, Functioning and Trends – in “Financial Sectors in EU Accession Countries”, European Central Bank, 2002

Курсове от текущия семестър: