Психология на развитието

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирана теоретична подготовка за процесите на психическото развитие в норма и патология в периода детство-юношество, за закономерностите в динамиката на възникване на нови форми и структури в цялостния психичен живот на детето. Обучението в програмата преминава през курсове за устройството на човешкия мозък и развитието на психичните функции, курсове по психодиагностика и психопатология на развитието, разстройства на когнитивното развитие, психични разстройства, обучението като активна среда за развитие. Извънаудиторните учебни форми включват приложни и изследователски семинари, конференции, стажове, практики и курсови работи.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Психология на развитието
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. DEVM101 Мозък и развитие на психичните функции DEVM107 Развитие на перцептивните процеси и изпълнителските функции в норма и в нарушение
 • проф. Стефан Матеев, д.н. DEVM221 Самостоятелна работа: Възприятие в ранното детство DEVM305 Анализ на данни от психологически изследвания
 • проф. д-р Виолета Боянова DEVM123 Семинар: Нововъзникващи потребности на децата DEVM205 Разстройства на когнитивното развитие, психични разстройства
 • проф. д-р Енчо Герганов PSYB503 Памет и обучение PSYM003 Статистика I част PSYM004 Статистика II част
 • проф. д-р Калин Гайдаров DEVM307 Психология на агресивността и девиантното поведение
 • проф. д-р Орлин Тодоров DEVM104 Психоаналитични възгледи върху средата, вътрешния и външния свят на детето
 • доц. д-р Георги Петков PSYM003 Статистика I част PSYM004 Статистика II част
 • доц. д-р Екатерина Тодорова DEVM308 Специфични обучителни трудности
 • доц. д-р Елена Андонова DEVM108 Развитие на уменията чрез играта и ученето DEVM110 Семинар: Емпирични изследвания на ранно детско развитие DEVM122 Проект: Стандарти за ранно детско развитие DEVM124 Проект: Стандартизиране на методика за когнитивно и езиково развитие DEVM203 Развитие на езика в детска възраст DEVM310 Стаж
 • доц. д-р Елена Паспаланова DEVM103 Обучението - активна среда за развитие DEVM105 Организационен контекст за развитие на децата и юношите в училище и в други институции DEVM304 Професионално ориентиране на юношите
 • доц. д-р Емилия Алексиева DEVM303 Психодиагностика на развитието /детско-юношество/ с практикум
 • доц. д-р Златка Михова DEVM206 Семейно консултиране
 • доц. д-р Иван Бардов DEVM300 Модели на социализация и развитие на ценностите
 • доц. д-р Маргарита Райчева DEVM107 Развитие на перцептивните процеси и изпълнителските функции в норма и в нарушение
 • доц. д-р Маргарита Станкова DEVM124 Проект: Стандартизиране на методика за когнитивно и езиково развитие DEVM205 Разстройства на когнитивното развитие, психични разстройства DEVM308 Специфични обучителни трудности
 • доц. д-р Мария Трифонова DEVM200 Подходът на динамичните системи и приложението му в психология на развитието DEVM202 Теории на детето за света и концептуална промяна
 • доц. д-р Милена Мутафчиева DEVM122 Проект: Стандарти за ранно детско развитие DEVM204 Експериментален практикум по конгнитивно развитие в детството DEVM220 Стаж: Психодиагностика в училищна възраст DEVM222 Проект: Стандарти за ранно детско развитие - когнитивно развитие DEVM226 Самостоятелна работа: Дизайн за експеримент в когнитивно развитие DEVM310 Стаж DEVM322 Проект: Изследване на деца в училищна възраст DEVM323 Самостоятелна работа: План за работа с дете с индивидуална програма PSYB707 Развитие на мисленето в детска възраст
 • доц. д-р Морис Гринберг DEVM200 Подходът на динамичните системи и приложението му в психология на развитието
 • доц. д-р Никола Атанасов DEVM102 Психопатология на развитието DEVM307 Психология на агресивността и девиантното поведение
 • доц. д-р Пенка Христова DEVM107 Развитие на перцептивните процеси и изпълнителските функции в норма и в нарушение PSYB503 Памет и обучение
 • гл. ас. д-р Армине Джанян DEVM101 Мозък и развитие на психичните функции
 • гл. ас. д-р Богдана Александрова DEVM107 Развитие на перцептивните процеси и изпълнителските функции в норма и в нарушение
 • гл. ас. д-р Иван Ванков PSYB013 Увод в изследователските методи
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов DEVM101 Мозък и развитие на психичните функции PSYB014 Планиране и провеждане на емпирични изследвания
 • гл. ас. д-р Методи Коралов DEVM103 Обучението - активна среда за развитие
 • гл. ас. д-р Надя Колчева DEVM108 Развитие на уменията чрез играта и ученето DEVM120 Стаж: Психодиагностика в предучилищна възраст DEVM220 Стаж: Психодиагностика в училищна възраст DEVM222 Проект: Стандарти за ранно детско развитие - когнитивно развитие DEVM226 Самостоятелна работа: Дизайн за експеримент в когнитивно развитие DEVM303 Психодиагностика на развитието /детско-юношество/ с практикум
 • гл. ас. д-р Светлозар Василев DEVM106 Въведение в теорията и методите на консултиране
 • гл. ас. д-р Соня Драгова DEVM105 Организационен контекст за развитие на децата и юношите в училище и в други институции DEVM126 Самостоятелна работа: Организационен контекст в развитието DEVM304 Професионално ориентиране на юношите
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева DEVM105 Организационен контекст за развитие на децата и юношите в училище и в други институции
 • преп. Красимир Таушанов DEVM104 Психоаналитични възгледи върху средата, вътрешния и външния свят на детето
 • Весела Банова DEVM100 Емоционално и поведенческо развитие в детството-юношеството