Администрация и управление

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Държавно и публично управление, Основи на правото, Основи на информатиката, Увод в социалната психология, Политология, Въведение в икономиката, Глобалният свят; практически курсове като - Човешко поведение в работна среда, Администрация на европейските институции, Основи на публичната администрация, Информационни продукти в публичната администрация и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Администрация и управление